Анісімова Анна Олександрівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 12 років

Біографія

У 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості самодетермінації професійного становлення майбутніх юристів».

Викладає дисципліни

1. Історія психології
2. Консультативна психологія
3. Основи психологічного консультування
4. Психологія організацій
5. Психологічна служба
6. Юридична психологія

Галузь наукових інтересів:

Особливості психології юриста

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Реалізація державної політики у справах сім’ї та молоді в Україні тези доповідей VII міжнародна-науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», К., 2007. – C. 527-529.
2 Юридична освіта в Україні та сучасні проблеми безпосередньої демократії тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей VI Всеукр. наук. конф., м. Київ, квітень 2009 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2009. – С.109-111.
3 Психологічна підтримка та професійна орієнтація людей з особливими потребами тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей (Київ, листопад 2012 р.). – К.: Університет «Україна», 2012. – С.386-388. Борзов О.В.
4 Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів стаття Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2014. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 14. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – С. 268-274 Сердюк Л.З.
5 Психологічні особливості особистості в конфлікті тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей Х Всеук. наук. конф., м. Київ, квітень 2013 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2013. – С. 203-205.
6 Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта професійного становлення стаття Фахове видання. Освіта регіону. – №3(36), 2014. – К.:Університет «Україна». – С. 99-104.
7 Ціннісно-смислова детермінація професійного становлення майбутніх фахівців стаття Фахове видання. Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 729. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С.111-118.
8 Личностные основы самодетерминации профессионального становления будущих юристов стаття Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.А.Алиева. – 2014. – Вып.№2. – С.137-141. Міжнародне фахове періодичне видання
9 Особистісна автентичність як психологічний ресурс професійного становлення майбутнього фахівця тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей (Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 202-204.
10 Правовий конфлікт: структурний аналіз елементів тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІ Всеук. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р., у ІІІ част., ч. ІІІ. – К.: 2014. – С.408-410.
11 Правовий конфлікт: структурний аналіз елементів тези доповідей Молодь: освіта, наука, духовність, ч. ІІІ, ХІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. – К., 2014. – С.408-410.
12 Соціальна допомога інвалідам – головний обов’язок держави тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжн. наук.-практ. конфер., м. Київ, 20-21 листопада 2014 р. – К.: Університет «Україна», 2014. – 464 с.
13 Мотиваційно-смислове опосередкування професійного становлення майбутніх юристів стаття Фахове видання. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 2(45). – С. 236-241.
14 Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця стаття Фахове видання. Актуальні проблеми психології. – Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 6. – К., 2015 – С.57-64.
15 Психологічні чинники самодетермінації професійного становлення особистості стаття Фахове видання. Актуальні проблеми психології. – Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 7. – К., 2015 – С.317-322 Сердюк Л.З.
16 Психологічні чинники професійного становлення особистості стаття Міжнародне фахове періодичне видання. Електронний ресурс] // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe, № 04 (04), – s. 135-142.
17 Розвиток професійних та особистісних якостей студентів під час навчання у ВНЗ тези доповідей Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми,19-20 лютого). – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 82-83.