Аніщенко Наталія Вікторівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 42 роки, у вищій школі – 30 років

Викладає дисципліни

1. Педагогіка
2. Педагогічна майстерність
3. Інновації у соціальній діяльності
4. Система організацій соціальної сфери
5. Паблік рилейшнз у соціальній роботі

Галузь наукових інтересів

1. Педагогіка
2. Психологія
3. Соціологія
4. Мистецтвознавство

Фахівець у галузі художньо-естетичного розвитку та виховання дітей та молоді.

Автор понад 70 наукових праць, присвячених проблемі естетизації навчально-виховного процесу в школах і вузах України.

Публікації за останні 5 років

1. Культурологічне значення формування музичного сприйняття у підготовці майбутнього вчителя

2. Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя

3. Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення

4. Особливості розвитку музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах України

5. Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення

6. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музично-театрального мистецтва

7. Ціннісні орієнтації майбутніх учителів у галузі музики

8. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Збірник наукових праць. Випуск 13. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014.

9. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : Збірник наукових праць. – Випуск 2 (13). – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014.

10. Звітна наукова конференція за результатами роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2014 році : Матеріали конференції. – К.: ІОД, 2014. – С. 29-31.

11. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наукових праць. – К.: ІОД, 2014.

12. Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9-10 квітня 2015 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 106-118.

13. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Збірник наукових праць. – Випуск 2(15). – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 17-30.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва Вихідні дані Кількість сторінок Співавтори
Праці, опубліковані за період 1989-1995 р.р.
1. Взаимодействие искусств в формировании художественного восприятия младших школьников Ж. «Взаимодействие искусств в духовном развитии школьников», 1990, №3 0,3
2. Комплексное взаимодействие искусств в творческом наслелии Н.К. Крупской Ж. «Школа и педагогика», 1989, №28 0,2
3. О проблеме взаимодействия искусств в эстетическом воспитании школьников Ж «Школа и педагогика», 1991, №34 0,5
4. Комплексное взаимодействие искусств в процессе формирования художественного восприятия учащейся молодежи Ж. «Школа и педагогика»,1992, №36 0,7
5. Український фольклор і духовний розвиток особистості Зб. «Виховання учнівської молоді на ідеях миру», 1991, ч.2. 0,3
6. Формування культури художнього сприйняття в системі педагогічної майстерності вчителя початкових класів Зб. «Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя», 1992, №1 0,3
7. К вопросу о роли художественного восприятия в нравственно-эстетическом воспитании учащихся Зб. «Теоретические вопросы нравственного и эстетического воспитания», 1992, №2 0,4
8. Комплекс мистецтв у процесі навчання школярами народної творчості Ж. «Початкова школа», 1993, №3 0,5
9. Історичні передумови становлення загальної музичної освіти та духовного розвитку майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах України Ж. «Педагогічні технології», 1995 1 Рудницька О.П.
10. Підготовка майбутніх вчителів до позакласної виховної роботи в школі Зб.науков.праць «Теоретичні питання освіти і виховання», К.,1995 0,8 Рудницька О.П.
11. Серед сьоми вільних наук (нотатки з історії музичної освіти України) Ж. «Неопалима купина», 1995, №3-4 2 Рудницька О.П.
12. Шляхи застосування мистецтв у розвитку культури майбутнього вчителя Зб. «Шляхи підвищення підготовки студентів до виховної роботи», 1994, №2 1
13. Виховні функції українського народного фольклору: тенденції і перспективи Зб. «Традиції виховання у світовій народній педагогіці», 1995 0,5
14. Різновиди мистецтв у формуванні художнього сприйняття учнівської молоді Ж. «Педагогічний пошук», 1994 0,5
15. Український фольклор та форми його існування Зб.наук.праць «Взаємозв’язок загальнолюдських цінностей та національних традицій у народній педагогіці», 1994 0,5
16. Роль музики в формуванні педагогічної майстерності студентської молоді (історичний аспект) Ж. «Педагогічний пошук», 1995, №6 1
17. Методичні рекомендації по вивченню педагогіки та педагогічної майстерності на факультеті вечірнього та заочного навчання Педагогічна майстерність. Навчально-методичні матеріали ступеневої підготовки вчителів іноземних мов. К.: Вид.центр КДЛУ, 1995 2,2 Соловей М.І., Спіцин Є.С.
18. Художнє виховання в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя Зб. наукових праць «Гуманізм. Людина. Освіта», 1995 0,5
19. Методико-організаційні підходи до художньо-естетичного виховання учнівської молоді Зб. наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу», 1989, №5 0,8
20. Культура і духовність: проблеми оновлення освіти Зб. наукових праць «Сучасні підходи до виховання молоді», 1989 0,5
21. Мистецтво і формування творчої особистості Зб. «Проблеми оновлення змісту освіти», 2000 0,7
22. Психолого-педагогічні основи сприйняття мистецтва Зб. «Сучасні підходи до виховання молоді», 2001 0,5
23. About the Role of Artistic Perception in Forming of Culture of Studying Young People «Sofia» Pismo Filozofow Kraiow Stowiansan, 2000, № 3 0,5
24. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності» К.: Вид.центр КДЛУ, 2002 2,5 Євтух М.Б.
25. Особливості мистецької освіти в контексті особистісно-орієнтованого підходу Зб. наукових праць, 2003, №8 0,5
26. Сучасні концепції естетичного виховання Зб. наукових праць «Теоретичні основи освіти і виховання», 2003, №25 0,5
27. Формування естетичного смаку підлітків засобами мистецтва Тези міжнародної науково-практично конференції «Успішність особистості: потенціал та обмеження» , 2004 0,5
28. Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі вузівської підготовки Зб. «Теоретичні питання освіти і виховання», №12, 2005 0,5
29. Театральна педагогіка та акторська майстерність в діяльності вчителя іноземної мови Вісник Дрогобицького нац. пед. університету ім. І.Франка, вип.27 0,5
30. Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХст. в контексті провідних тенденцій сучасної культової музики Київ: Вид центр КНЛУ, 2005 1
31. Методико-організаційні підходи до художньо-естетичного виховання учнівської молоді Теоретичні питання культури, освіти та виховання №5, 2003 1,2
32. Проблема професійного самовдосконалення в системі вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності» Зб. наукових праць «Нові технології навчання», К., 2002 0,7
33. Роль Києво-Могилянської академії у формуванні музичної культури українського народу Зб. наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання» №27, 2004 0,5
34. Розвиток музичних товариств Галичини ХІХ століття та їх внесок у вихованні молоді на національних засадах Зб. «Людинознавчі студії» (Філософія. Педагогіка). – №5, 2001 0,4
Монографії, хрестоматії,, методичні рекомендації, програми
35 Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів Монографія. – К.: Інформаційні системи, 2010. – 186 с. 8 Тименко В.П.
36. Формування художнього сприйняття молодших школярів засобами комплексної взаємодії мистецтв Методичний посібник. – К.: Інститут обдарованиї дитини, 2011. – 134 с. 6
37. Підготовка майбутніх вчителів до музично-творчого розвитку учнів початкових класів Науково-методич. посібник. – К., 2011. – 178 с. 7,5 Сирота З.М.
38. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015.- 192 с. 8
39. Методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей та молоді Монографія: – К.: Інформ. системи, 2015. – 200 с. 8,5 Бєльська Н.А., Кузьменко В.У.
40. Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття дітей дошкільного віку Зб. «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Щомісячний науково-методичний журнал № 3 (10), м. Київ. – К.:Інститут обдарованої дитини, 2013.- С. 40-45. 0,5
41. Культура і освіта: тенденції та перспективи Зб. «Проблеми оновлення змісту освіти». Луцьк, 2002 0,5
42. Міф як первинна форма духовної культури особистості Зб.»Гуманізація навчально-виховного процесу». – Слов’янськ, 2001 0,5
43. Про організацію самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Основи педагогічної майстерності» К.: Вид.центр КНЛУ, 2004 0,7
44. Навчальна програма та плани семінарсько-практичних занять з курсу «Основи педагогічної майстерності» Навчальна програма. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005 1,2
45. Психолого-педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття Матеріали ІІ Міжнародного конгресу «Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід», 2013 0,5
46. Роль синтезу мистецтв в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виявлення та підтримка обдарованості учнів в загальноосвітніх школах», 2009 0,5
47. Розвиток артистичності в структурі професійної діяльності педагога Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 2009 0,5
48. Проблеми та тенденції розвитку мистецької освіти в України ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференціия «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (27–28.04.11.); 0,5
49. Роль діагностики академічної обдарованості в сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці Матеріали звітної наукової конференції за результатами роботи ІОД у 2010 році, (25.03.11); 0,5
50. Емоційна чутливість як складова професійної компетентності педагога; Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти, (22–23.06.); с. 46-53 0,5
51. Інтеграція мистецтв в процесі формування загальної та художньої культури обдарованої дитини Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей), (15.09.11); стор.25-34 0,5
52. Ідеї розвитку музичної обдарованості учнів у педагогічній спадщині видатних діячів національної культури та мистецтва Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості (26.10.11.); стор.27-34 0,3
53. Інноваційна мистецька освіта в контексті розвитку обдарованості особистості Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави, (21-25.09.11.); стор.102-111 0,5
54. Розвиток категорії «музичне сприйняття» у системі загальної та мистецької освіти Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема (01.12.11); стор. 3-10 0,3
55. Особливості психолого-педагогічної діагностики музичної обдарованості учнів загальноосвітньої школи Психологічні особливості діагностування обдарованих дітей та підлітків: Матеріали науково-практичного семінару, 20 березня 2012 р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України .– С. 15-20. 0,5
56. Артистизм як компонент педагогічної майстерності вчителя мистецтвознавчих дисциплін Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23березня 2012 року, м.Бучач. – Інститут обдарованої дитини НАПН України. – С. 44-48 0,5
57. Вплив музично-театральної діяльності на розвиток обдарованості дітей дошкільного віку «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Щомісячний науково-методичний журнал № 3 (10), м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013.- С. 40-45. 0,5 Онопченко Г.В.
58. Особливості психолого-педагогічного діагностування музичного розвитку учнів загальноосвітньої школи «Освіта та розвиток обдарованої особистості» : Науково-методичний журнал № 3-4 – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 64-70. 0,5
59. Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття дітей дошкільного віку Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013р., м. Алупка, АР Крим. – К.:Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 76-85. 0,5
Праці, що опубліковані в 2013-2016 р.р.
60. Розвиток музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітніх закладах України Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : Матеріали VIМіжнародної науково-практичної конференції, 26–30 вересня 2013року, смт.Гаспра, АРКрим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 42-45. 0,5
61. Психолого-педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід : Матеріали міжнародного конгресу, м. Київ, 19-20 червня 2013 р. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 43-53. 0,5
62. Педагогічна інтерпретація музичного та художнього сприйняття особистості «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Щомісячний науково-методичний журнал № 7 (14), м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013.- С. 23-28. 0,6
63. Мистецтво в процесі формування особистості вчителя «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Щомісячний науково-методичний журнал № 8-9 (15-16), м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013.- С. 81-87. 0,5
64. Особенности психолого-педагогического диагностирования музыкального развития учащихся общеобразовательной школы Научно-практический журнал «Одаренный ребенок». М., 2013. – №3. – С. 140-151. 0,6
65. Вплив музично-театральної діяльності на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 травня 2014 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 95-107. 0,6
66. Педагогічна інтерпретація поняття художнього сприйняття особистості Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Збірник наукових праць. Випуск 12. –К. Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 56–65. 0,5
67. Культурологічне значення формування музичного сприйняття у підготовці майбутнього вчителя Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Збірник наукових праць. Випуск 13. –К. Інститут обдарованої дитини, 2014. 0,7
68. Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 2 (13). –К. Інститут обдарованої дитини, 2014. 0,8
69. Особливості розвитку музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах України Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск К. Інститут обдарованої дитини, 2014. 0,5
70. Використаняя засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення Звітна наукова конференція за результатами роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2014 році : Матеріали конференції. – К. : ІОД, 2014 – С. 29-31.
71. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музично-театрального мистецтва Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наукових праць. – К.: ІОД, 2014. 0,5
72. Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9–10 квітня 2015 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015 – С.106-118. 0,7
73. Ціннісні орієнтації майбутніх учителів у галузі музики Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Збірник наукових праць. Випуск 2(15). –К. Інститут обдарованої дитини, 2015. – С.17-30.