Архипов Олександр Анатолійович

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 30 років

Почесні звання: Відмінник освіти України (2004 р.)

Біографія

Народився 15 липня 1957 року.

У 1978 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури.

Майстер спорту із спортивної гімнастики, член Союзу біомеханіків Європи.

Член комісії з фізичного виховання ВНЗ МОН України.

Член виконкому федерації тенісу України, суддя національної категорії з тенісу.

25 квітня 2013 року присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». Тема дисертації: “Теоретико-методичні засади застосування біомеханічних технологій у фізичній підготовці студентів”.

22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання професора.

Має 120 наукових праць, із них 5 навчальних посібників.

Член-кореспондент Української академії економічної кібернетики.

Викладає дисципліни

1. Фізкультурно-оздоровчі технології
2. Біомеханіка

Галузь наукових інтересів

1. Біомеханіка
2. Фізичне виховання та спорт
3. Фізична реабілітація

Перелік наукових праць за останні 5 років

1. Програмно-цільова організація занять з волейболу студентів-педагогів (на прикладі процесу навчання нападаючому удару) / М. О.Носко, О. А. Архипов, М. П. Дейкун // ЧНПУ. Випуск № 125. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 204-211.

2. Якісний біомеханічний аналіз подач та ударів у настільному тенісі / О. А. Архипов, О. П. Скиба // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені О. Огієнка, 2015. – С. 3-9.

3. Особливості рухової функції людини у сучасному біомеханічному аналізі / М. О.Носко, О. А. Архипов // Вісник ЧНПУ. – Випуск № 129, том І. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 188-194.

4. Модельные характеристики взаимосвязей мышечной и сердечно-сосудистой систем в различных состояниях при мышечной деятельности у спортсменов / А.А. Приймаков, О. А. Архипов, П. Эйдер // Вісник ЧНПУ. – Випуск № 129, том І. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 224-229.

5. Волейбол у фізичному вихованні студентів : [підручник] / М. О.Носко, О. А. Архипов, В. П Жула. – Київ: МП «Леся», 2015. – 396 с.

 

Перелік наукових праць

№ з/п Найменування Характер роботи Вихідні данні Обсяг

(стор)

Співавтори  

Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 
1 Возможности объективизации ме­тодики анкетирования при анализе техники спортивных движений В сб.: Тезисы докл. Всесоюзной конференции “ Проблемы биомеханики спорта”. Каменец-Подольский, 1981. С. 82-83. 2/1 Лапутин А.Н.

Новиков А.Б.

 
2 Обучение некоторым гимнастическим элементам с использова­нием отягощений тезисы В сб.: Тезисы докл. Всесоюзной конференции “проблемы биомеханики спорта”. Каменец-Подольский 1981. С. 83-84 . 2/1 Леоненко А.А. Шинкарук А.И. и др.  
3 Моделирование сложных технических действий гимнасток в ус­ловиях уменьшенной площади опоры тезисы В сб.: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции “Механико-  математическое мо­делирование спортивной тех­ники”, Москва, 1983. С. 23-25. 3    
4 Моделирование рациональных ва­риантов технических действий на основе использования экс­пертных оценок тренеров. тезисы В сб.: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции “Механико – математическое мо­делирование спортивной тех­ники”, Москва, 1983. С. 38-39. 1/0,5 Лапутин А.Н.  
5 Управление биомеханической сис­темой “спортсмен-снаряд” в спор­тивной гимнастике в условиях ди­намического равновесия тезисы В сб.: Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по пробле­мам биомеханики, Рига, 1983. С. 112-114. 3    
6 Биомеханические средства программно – целевого управления при обучении спортивным движениям. тезисы В сб.: Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по пробле­мам биомеханики, Рига, 1983. С. 134-136. 3/1 Лапутин А.Н.
Тесленко А.А.
и др.
 
7 Гимнастическое бревно авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1097349, М.: ВНИИГПЭ, – 15. 02. 1984.- 5 с. 5/3 Лапутин А.Н.  
8 Електроніка допомагає гімнастам стаття В ж-лі.: “Старт”, 1984, № 2. С. 20. 1    
9 Программирование упругих свойств гимнастического бревна при обуче­нии гимнасток сложным элементам тезисы В сб.: Тезисы докладов реcп. научно – практ. конф. ”Научно – методиче­ские и медицинские вопросы разработки и применения в спор­тивной тренировке, физическом воспитании, массово-оздоровительной физической культуре технических средств и тренаже­ров”. Киев, 1984. С. 43-44 2    
10 Биомеханические модели сложных видов равновесия в упражнениях на бревне тезисы В сб.: Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке. Тезисы докл. респ. научно-практ. конфер. (1-2 но­ября 1984 г.), Николаев, 1984. С. 52-53. 2    

Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

11 Гимнастическое бревно авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1253652, М.: ВНИИ-ГПЭ, – 30. 081986.- 8 с. 8
12 Биомеханические аспекты предупреждения травматизма при конст­руировании спортивной обуви тезисы В сб.: Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума ”Актуальные во­просы травматологии и ортопедии”, Рига, 1987. С. 34-36. 2/1 Лапутин А.Н.

Половников И.И.

13 Биомеханические проблемы оптимизации условий взаимодействия спортсмена со средой при использовании технических средств в формировании навыков тезисы В сб.: Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума ”Актуальные вопросы травматологии и ортопедии”, Рига, 1987. С. 38-40. 4/2 Лапутин А.Н.

Сябро М.И.

и др.

14 Эргономические факторы оптимиза­ции опорных взаимодействий в технике гандбола статья (фахове видання) В сб.: Труды всесоюзной школы-семинара ”Перспективы развития эргономической биомеханики”. М., НС АН СССР, ВИНИТИ, 1988. С. 56-64. 8/5 Лапутин А.Н.

Половников И.И.

15 Метрологические принципы оценки качества преподавания учебных дисциплин тезисы В сб.: Тезисы докладов респ. научн. – практ. конф. ”Научно – педагогические проблемы физической культуры и спорта в свете основных направлений перестройки высшего и среднего образования в республике”. Ив.-Франковск, 1988. С. 7–8. 2  
16 Современные представления о механизме управления устойчивостью тела спортсмена в динамическом равновесии тезисы В сб.: Тезисы докладов респ. Школы – семинара “Биомеханика и спорт”. Смоленск, 1988. С. 5–6. 2  
17 Способ определения кинематических характеристик сложных вращений в спортивной гимнастике тезисы В сб.: Тезисы докладов респ. школы – семинара ”Биомеханика и спорт”, Смоленск, 1988. С. 42 – 43. 2 Лапутин А.Н. Кравченко Л.В. и др.
18 Розв’язання методами біомеханіки науково – прикладних задач проектування спортивного взуття стаття В журн: ”Техніка”, Легка промисловість, №1, 1989. С. 28–29. 2/1 Лапутін А.М.
19 Особенности управления двигательными действиями в акробатических и гимнастических упражнениях статья (фахове видання) В сб.: научных трудов ”Управление биомеханическими системами”, Киев, КГИФК, 1989. С. 70– 78. 9/5
20 Биомеханическое обоснование тренажерных устройств атлетической направленности тезисы В сб. Тезисы докладов VI Всесоюзной конф. ”Биомеханика спорта”. Чернигов, 1989. С. 12–13. 2/1 Хабинец Т.А.
21 Новые средства и методы в заня­тиях оздоровительной физкультурой тезисы В сб.: Тезисы научно – практ. конф. ”Физическая культура и здоровый образ жизни” (Севастополь 16-21 февраля 1990г.). М., 1990. С. 30-31. 2/1 Глузман Л.С.

Клименко Ю.Л.

и др.

22 Возможности тестирования и объек­тивной оценки уровня развития координационных способностей человека тезисы В сб. Тезисы докладов V Королевских чтений 2-ой респ. конф.  ”Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики”. Киев, 1990. С. 124. 1/0,5
23 Индивидуализация учебно – тренировочного процесса юных спортсменов с учетом их соматометрических показателей тезисы В сб.: Тезисы докладов областной научно-практ. конф. ”Научно – методическое и медико – биологическое обеспече­ние физкультурно – оздоровитель­ной работы”. Днепропетровск, 1990, 2 ч. С. 134 . 1/0,5 Хапко В.Е.

Хабинец Т.А.

и др.

24 Количественные показатели запаса устойчивости у гимнасток высокого класса в стандартных биомеханических тестах тезисы В сб.: тезисы докладов ”IX-th School on biomechanics”. Wroclav, Poland, 1990. Р. 41. 1/0,5 Зубрилов Р.А.

Курдина С.Г.

25 Исследование информативности тестов для оценки уровня развития координационных способностей юных прыгунов в воду тезисы В сб.: Тезисы докладов респ. научно – практ. конф. ”Социально – философские и методические аспекты массовой культуры и спорта”,  Хмельницк, 1990. С.12-13. 2/1 Курдина С.Г.
26 Исследование биокинематической структуры коньковых способов передвижения на лыжах тезисы В сб.: Тезисы докладов респ. научно – практ. конф. ”Социально – философские и методические аспекты массовой культуры и спорта ”.  Хмельницк, 1990. С.14-15. 2/1
27 Устройство для тренировки мышц авторское свидетель-ство

фахове видання)

А. с. СССР №1639677. М.: ВНИИ-ГПЭ,- 8. 12. 1990.-20 с. 20/12 Петрушевский И.И.
Сирош А.В.
и др.
28 Гимнастический снаряд авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1678397. М.: ВНИИ-ГПЭ,- 22. 05. 1991.-10 с. 10/6 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
29 Тренажер для развития сердечно-сосудистой системы космонавтов авторское свидетель-ство

(фахове видання)

По заявке №4893348/12. М.: ВНИИГПЭ, 1991.-10 с. 10/6

 

Канишевский С.М.

Петрушевский И.И.

и др.

30 Тренажер для метателей авторське свідоцтво

(фахове видання)

По заявке №4887082/12. М.: ВНИИГПЭ, 1991.-20 с. 20/12 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И. и др.
31 Кресло – тренажер авторское свидетель-ство

фахове видання)

А. с. СССР №1703097. М.: ВНИИГПЭ,- 8. 09. 1991.-16 с. 16/10 Петрушевский И.И. Канишевский С.М. и др.
32 Эргономическая характеристика новых тренажеров для атлетической гимнастики статья

(фахове видання)

В сб.: Труды всесоюзной школы-семинара ”Перспективы развития эргономической биомеханики”. М., НС АН СССР, ВИНИТИ, 1991, №4. С. 486-491. 6/4 Хабинец Т.А.

Зубрилов Р.А.

33 Биомеханические средства управления стартовым действиям спринтеров на основе компьютерного моделирования тезисы В сб.: Тезисы докладов VII Всесоюзной научн. конф. ”Проблемы биомеханики спорта” (Пенза, 3-6.10. 1991). М.: ВНИИФК, 1991. С. 9-10 . 2/1 Зубрилов Р.А. Курдина С.Г.

и др.

34 Биомеханические средства управления устойчивости у прыгунов в воду высокой квалификации тезисы В сб.: Тезисы докладов VII Всес. научн. конф.: Проблемы биомеханики спорта (Пенза, 3-6. 10.91). М.: ВНИИФК, 1991. С.11-12 . 2/1
35 Силовой тренажер авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1720664. М.: ВНИИГПЭ,- 22. 11. 1991.-8 с. 8/5 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
и др.
36 Силовой тренажер авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1720665. М.: ВНИИГПЭ,- 22. 11. 1991.-11 с. 11/6 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И. Терещенко В.И.
37 Комбинированный гимнастический тренажер авторское свидетель-ство

(фахове видання)

По заявке №4932225/12. М.: ВНИИГПЭ, 1992.-15 с.

 

15/10

 

Петрушевский И.И.
Канишевский С.М. и др.
38 Приспособление к шведской стенке авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1747097. М.: ВНИИГПЭ,- 15. 03. 1992.-9 с.

 

9/5 Петрушевский И.И. Таран Г.А.
и др.
39 Устройство для тренировки авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1747098. М.: ВНИИГПЭ,- 15. 03. 1992. .-13 с. 13/8 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М. и др.
40 Устройство для тренировки мышц голени и стопы авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1766435. М.: ВНИИГПЭ,- 8. 06. 1992

 

8/5 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
и др.
41 Устройство для развития силы ног авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР № 1768191. М.: ВНИИГПЭ,-15. 06. 1992.-9 с. 9/5 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
и др.
42 Устройство для тренировки мышц ног авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР № 1776421. М.: ВНИИГПЭ,-22. 06. 1992.-8 с. 8/4 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И и др.
43 Силовой тренажер авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №178077. М.: ВНИИГПЭ,- 15. 08. 1992.-12 с. 12/6 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М.
и др.
44 Платформа для тренировки авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1790955. М.: ВНИИГПЭ,- 1. 10. 1992.-7 с.

 

7/4 Петрушевский И.И.
Пантелеев В.П. и др.
45 Обувь авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР № 1797833. М.: ВНИИГПЭ,-8. 10. 1992.-7 с.

 

7/4 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
и др.
46 Тренажер авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1818118 . М.: ВНИИГПЭ,-11. 10. 1992.-7 с. 7/4 Петрушевский И.И.
47 Устройство для тренировки мышц голени и стопы авторское свидетель-ство

(фахове видання)

А. с. СССР №1825631. М.: ВНИИГПЭ,-13. 10. 1992.-9 с. 9/5 Канишевский С.М.
Петрушевский И.И.
и др.
48 Подошва Патент

(фахове видання)

Роспатент № 1837822. М.:КРФПЗ, – от 1. 7. 1991.-5 с. 5/3 Петрушевский И.И. Лапутин А.Н.
и др.
49 Биомеханический анализ моторики юношей 17-20 лет при выполнении упражнений атлетической направленности тезисы 1/0,5
50 Обувь патент

(фахове видання)

Роспатент №1797833. М.: КРФПЗ, -27.09.1993.-7 с. 7/4 Лапутин А.Н
Петрушевский И.И. и др.
51 Устройство для тренировки мышц голени и стопы патент (фахове видання) Роспатент №1825631. М.: КРФПЗ, – 27. 09. 1993.-9 с.

 

9/5 Петрушевский И.И. Канишевский С.М.
и др.
 
52 Modeling of ski motion technique for elite athletes стаття

(фахове видання)

International Scientific Congress ‘‘Modern Olympic Sport’’ (Summaries of Reports).- USUPES, Kiev, Ukraine, 1993. Р. 235-237. 3/2 Zubrilov R.A.  
53 Modeling of technique for elite athletes тезисы 1-st Congress on Physical Education and Sport (International participation).- Komotini, Greece, 21-23 May, 1993. P. 15. 1/0,5 Bulatova M.M.  
54 Тренажер патент

(фахове видання)

Роспатент №2015705. М.: КРФПЗ, – 15. 07. 1994.-15 с.

 

15/8 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М. и др.
 
55 Тренажер патент

(фахове видання)

Роспатент №2016599. М.: КРФПЗ, – 30. 07. 1994.-12 с.

 

12/7 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М. и др.
 
56 Устройство для вытягивания позвоночника патент

(фахове видання)

Роспатент № 2014042. М.: КРФПЗ, – 15. 06. 1994.-10 с.

 

10/5 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М. и др.
 
57 Устройство для механотерапии патент

(фахове видання)

Роспатент №2014052. М.:КРФПЗ, – от 15.06.1994.-7 с. 7/4 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М.
и др.
 
58 Устройство для тренировки мышц ног патент

(фахове видання)

Роспатент №2019224. М.:КРФПЗ, – от 15.09.1994.-7 с. 7/4 Петрушевский И.И
Лапутин А.Н.
Канишевский С.М.
 
59 Універсальний тренажер патент

(фахове видання)

Держпатент України № 6693 від 26. 12. 1994.-14 с. 14/8 Петрушевский И.И
Ситник М.П.и др.
 
60 Videocomputer Modeling of Technique for Elite Athletes стаття

(фахове видання)

Proceedings of FISU/CESU Conference, the 18th  Universiade, Fukuoka, Japan, 1995. Р. 370-371. 2    
61 Устройство для тренировки мышц шеи патент

(фахове видання)

Роспатент №2050883. М.: КРФПЗ, – от 27.12.1995.-10 с. 10/5 Петрушевский И.И.
Канишевский С.М.
и др.
 
62 Informational and technical means for modeling the motor activities of top-ranking sportsmen тези The Proceedings of “Modern Olympic Sport”, International Scientific Congress, USUPES, Kiev, Ukraine, May 16-19, 1997.  Р. 259.    
63 Влияние различных отягощений, размещенных на теле человека, на биомеханические характеристики системы ’’стрелок – оружие’’ в спортивной тренировке статья

(фахове видання)

В сб.: ”Современные проблемы физической культуры и спорта”.- Россия, Белгород, 1997. С. 102-106. 5/3 Кашуба В.А.  
64 Исследование влияния типологических особенностей фиксированной установки на индивидуальный темп выработки навыка стрельбы у детей и подростков 8-14 лет тезисы В сб. “Проблемы проектирования региональных систем физического воспитания”, Тезисы докл. межд. конф., Тула, 1997. С. 235. 1/0,5 Кашуба В.А.  
65 Biomechanical control of sport technique with the application of video-computer models стаття (фахове видання) XVI International symposium on biomechanics in sport.- Germany, Konstanz, July 21-25, 1998, Proceedings II. Р. 112-115. 4/2 Anatoly Laputin Vlad. Bobrovnik а. о.  
66 Видеокомпьютерный анализ техники физических упражнений статья (фахове видання) У зб.: “Фізична підготовленість та здоров’я населення”. Міжн. наук. сімпоз.- Україна, Одеса, 1998. С.138-145. 8/4 Лапутин А.Н.

Носко Н.А.

и др.

 
67 Моделирование спортивной техники и видеокомпъютерный контроль в технической подготовке спортсменов высшей квалификации статья (фахове видання) В ж-ле: “Наука в олимпийском спорте”, (спец. выпуск).- Украина Киев, “Олимпийская литература”, 1999. С. 102-109. 8/5 Лапутин А.Н.

Лайуни Р.
и др.

 
68 Использование современных технических средств в тренировке квалифицированных спортсменов с учетом их эргономических особенностей статья (фахове видання В сб.: международный научный конгресс “Современный олимпийский спорт ”. Киев, НУФВСУ, “Олимпийская литература”, 2000. С. 125 3/3    
69 Реалізація індивідуальних біологічних резервів організму – запорука адаптації студентів з особливими потребами при навчанні в інтегрованих колективах стаття У зб.: ІІІ між нар. наук. практ. конф. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. 2002,  м. Київ:  ВМУРоЛ „Україна”. С. 34-46. 13/8 Мурза В.П.

Осіпенко Г.А.

 
70 Біомеханічний аналіз економічності та ефективності складних рухів людини стаття У зб.: ІІІ міжнарод. наук.–практ. конф. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, м. Київ: ВМУРоЛ „Україна”, 2002 С. 68-74. 8/5 Ласкава Г.М.

Деркач О.П.

 
71 Дослідження економічності та ефективності рухів людини, як метод фізичної реабілітації тези  У зб.: Міжнародна науково-практ.  конф. “Фізична реабілітація, як напрям підготовки фахівця”. м. Київ: НУВФСУ), 2003. С. 56. 2/1 Осіпенко Г.А.

Ласкава Г.М.

та ін.

 
72 Врахування та реалізація індивідуальних біологічних резервів організму – запорука адаптації студентів з особливими потребами при навчанні в інтегрованих колективах тези У зб.: ІV міжнародна науково – практю конф. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”, м. Київ: ВМУРоЛ „Україна”), 2003. С. 109. 1/0,5 Осіпенко Г.А.  
73 Практичне застосування коефіцієнту рекуперації в рухових діях людини стаття У зб.: Вісник університету „Україна”(теоретичне та науково – методичне видання), м. Київ: ВМУРоЛ „Україна”. 2004, № 4. С. 56-60. 6/4 Франчук  О.

 

 
74 Фізичне виховання студентства – проблеми та рішення тези У зб.: “Актуальні проблеми розвитку інформаційно – комунікаційних технологій навчання у напрямку інтеграції вищої освіти України до єдиного європейського освітнього простору”, Київ, ДУІКТ, 2004. С. 34–37. 4 /2 Фесина О.С.  
75 Наука – тенісу стаття В ж-лі “Тенис” №8. Киев. 2004. С. 58 – 59. 4/2 Беньямінов Г.Ф.  
76 Особливості впровадження модульно – рейтингової системи у фізичне виховання студентства стаття

(фахове видання)

В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №2. Донецьк: ДонНУ,2004. С. 5-14. 10    
77 Організація занять з комплексного розвитку рухових якостей за кредитно-модульною програмою для студентів з низьким рівнем фізичної підготовки стаття

(фахове видання)

В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №2. Донецьк: ДонНУ,2004. С. 15-21. 7    
78 Впровадження кредитно – модульної технології в організацію навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах стаття У зб.: “Педагогічні основи навчально-виховного процесу у закладах освіти України”, Харків: “СТИЛЬ-ИЗДАТ”, 2004, с. 91-97. 6/3 Канішевський С.М.  
79 Організація занять з фізичного виховання студентства за кредитно-модульною технологією (з розділу „Гімнастика”) стаття (фахове видання) Матеріали колективної монографії: “Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання”. Львів, 2005, ЛДІФК, 2005. С. 86 – 91. 6/3  Гаркава О.В.

Трет’яков М.О.

 
80 Новітні технології навчання у фізичному вихованні студентства тези В сб.: ІХ международный научный конгресс “Олимпийский спорт и спорт для всех”. Киев, “Олимпийская литература”, 2005. С. 102-103. 2    
81 Методика викладання практичних занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах за кредитно-модульною технологією стаття У зб.: Матеріали ІІ міжнар. наук. – метод. конференції “Болонський процес: Трансформація навчального процесу у технологію навчання”, Київ, ДУІКТ, 2005. С. 144–147. 4    
82 Викладання біомеханіки за кредитно-модульною технологією стаття (фахове видання) В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №1-2. Донецьк: ДонНУ, 2006. С.13-18 6    
83 Біомеханічний аналіз економічності та ефективності рухів людини стаття (фахове видання) В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №1-2. Донецьк: ДонНУ, 2006. С. 64-72. 6/4 Канішевська Н.Б.  
84 Фізична реабілітація, як професія у галузі: фізичне виховання, спорт і здоров’я людини стаття (фахове видання) У зб.: Матеріали Всеукраїнської науково–практ. конф. “Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації”. Київ: НУКМА, 2007. С. 134-136. 3/2 Мурза В.П.  
85 Новітні технології навчання студентства (на прикладі викладання біомеханіки) стаття У зб.: VІІ Міжнародна науково – практична  конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. Київ: ВМУРоЛ „Україна”, 2007. С. 66-68. 3/2    
86 Роль механічної енергії та її збереження в рухових діях спортсмена

 

стаття (фахове видання) Вісник ЧДПУ. Випуск № 46, том №2. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернигів: ЧДПУ, 2007. С. 22-27. 6    
87 Викладання біомеханіки за кредитно-модульною системою стаття (фахове видання) У зб.: Матеріали науково-практ. конф. “Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі”. Чернигів: ЧДПУ, 2007. С. 13-19. 7    
88 Теоретичні основи використання технічних засобів та тренажерів у навчальному процесі стаття У зб.: VІІ Міжнародна науково – практ. конф. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. Київ, ВМУРоЛ „Україна”, 2007. С. 41-51. 10    
89 Гімнастична колода тези (фахове видання) У навч. посібнику: Технічні винаходи у фізичному вихованні. Чернігів: ЧДПУ, 2007. С. 190-191. 1/0,5 Лапутін А.М.

 

 
90 Сучасні підходи до класифікації технічних засобів та тренажерів у навчальному процесі стаття (фахове видання) Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 4. Серія 15. Науково-методичні проблеми фізичної культури: фізична культура і спорт. Київ: НПУ, 2008. С. 26-35. 9/5 Канішевський С.М.  
91 Концептуальні засади розвитку сучасної біомеханіки стаття

(фахове видання)

Вісник ЧДПУ. Випуск № 54. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧДПУ, 2008. С. 22-28. 7    
92 Біокінематичні та ергономічні дослідження біоланцюга: стегно-гомілка-стопа-рухома опора в системі “вершник-кінь” стаття

(фахове видання)

Вісник ЧДПУ. Випуск № 54. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧДПУ, 2008. С. 199-202. 5 Половников І.І. Омельчук О.В.

та ін.

 
93 Програма інтегрованого курсу “Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту“ стаття

(фахове видання

 

Навчально – методичний комплекс з напрямку підготовки  0102 Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини зі спеціальності 6.010201 Фізичне виховання / За заг. Ред. О.В.Тимошенко. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. С. 20-42. 23/11 Ткачук В.Г..,

Левицька Л.В.,

та ін.

 
94 Біомеханічна методологія визначення цілеспрямованості дій на тренажерних системах стаття Международный научный симпозиум: «Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов». Одесса: ОНПУ, 2008. С. 249-251. 4/2 О.О. Приймаков, Е.В. Омельчук,

та ін.

 
95 Біомеханічний контроль при роботі на тренажерах, визначення поняття: «Біомеханічний паспорт» стаття Международный научный симпозиум: Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии. Одесса: ОНПУ, 2008. С. 252-254. 5    
97 Інноваційні біомеханічні технології у фізичному вихованні і спорті студентства стаття (фахове видання) В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №1. Донецьк: ДонНУ, 2008. С. 253-266. 13    
98 Эффективность использования средств и методов нетрадиционных оздоровительных систем при работе со специальной медицинской группой статья «Здоровьесберегающие технологии. Физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях». 1-я международная электронная научная конференция (25.11.2008). Харьков, 2008. С. 125-135. 11/5 Приймаков А.А. Доценко А.В.  
99 Проблеми ергономічної біомеханіки тренажерних систем у фізичній культурі і спорті стаття

(фахове видання)

В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №1. Донецьк: ДонНУ, 2009. С. 200-210. 11/6 Приймаков О.О. Хохлов А.О.

 

 
100 Проблемы эргономической биомеханики тренажерных систем в физической культуре и спорте стаття (фахове видання) Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова. Випуск 5. Серія 16. Науково-методичні проблеми фізичної культури: фізична культура і спорт. Київ: НПУ, 2009. С. 26-31. 5    
101 Особливості сучасного біокінематичного аналізу (на прикладі стрибка у довжину) стаття

(фахове видання)

Вісник ЧДПУ. Випуск № 69. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧДПУ, 2009. С. 232-242 11    
102 Розробка методу проектування спеціального спортивного взуття для кіннотників на основі антропометричних та біомеханічних досліджень стаття

(фахове видання)

Вісник ЧДПУ. Випуск № 69. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧДПУ, 2009. С . 232-242 11/5 Половников І.І.  Канішевський С.М.

та ін.

 
103 Методика навчання основним ударам теніса на початковому етапі на основі їх біомеханічного аналізу стаття

(фахове видання)

Вісник ЧДПУ. Випуск № 69. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернигів: ЧДПУ, 2009. С. 34-41. 7/4 Cупруненко М.В.  
104 Дослідження аутентичності біомеханічних тестів у фізичному вихованні студентів стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 5. Серія 15, Науково-методичні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2010. С. 11-18. 8    
105 Фонд кваліфікаційних завдань, як основа рухової активності у фізичній підготовці студентів стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 6. Серія 15, Науково-методичні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2010. С.16-21. 6    
106 Визначення біомеханічних характеристик енергетики ударних взаємодій у тенісі аналітичним методом стаття Монографія  під. ред. Р.Т. Раєвського: Современная стратегия и инновационные технологи физического совершенствования студенческой молодежи. Одесса: ОНПУ, 2010, с. 311-315. 5/3 Супруненко М.В.

 

 
107 Програмно-цільова організація занять з фізичного виховання студентів (з розділу: легка атлетика (І) стаття (фахове видання) Вісник ЧНПУ. Випуск № 81. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2010. С.121-129. 9/5 Питомець О.П.  
108 Визначення енергетичних характеристик ударної дії у тенісі аналітичним і експериментальним методами стаття

(фахове видання)

В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №2. Донецьк: ДонНУ, 2010, с. 389-397. 9    
109               1 Вдосконалена програмно-цільова організація занять з фізичного виховання студентів (з розділу: легка атлетика (ІІ) стаття

(фахове видання)

В ж-лі: “Теорія і практика фізичного виховання”, №2. Донецьк: ДонНУ, 2010. С. 373-389. 17/10 Питомець О.П.  
110               1 Програмно-цільова організація

занять з професійно-прикладної

фізичної підготовки студентів-педагогів (1 частина)

стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 10. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2011. С. 30-34. 5    
111               1 Дидактичні аспекти взаємодії тенісиста з м’ячем (теоретичний розділ) стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 12. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2011. С. 13-18. 6    
   112 Вдосконалена програмно-цільова організація занять з професійно – прикладної фізичної підготовки студентів-педагогів (ІІ) стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 86, том ІІ. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2011. С. 283-291. 9    
 113 Біометрія рухових дій у фізичній підготовці студентів стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 91, том ІІ. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2011. С. 9-13. 5    
 114 Дослідження біомеханічних показників статокінезіограми у фізичній підготовці студентів для оцінки факторів стійкості до і після навантаження стаття (фахове видання) Вісник ЧНПУ. Випуск № 98, том І. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 30-41. 12    
 115 Педагогічні аспекти біомеханічного аналізу у фізичній підготовці студентів стаття (фахове видання Вісник ЧНПУ. Випуск № 98, том І. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 10-15 6    

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

 
116 Програмування рухових завдань на основі використання тренажерів у навчальному процесі студентів стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 4(29)13. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2013. С. 47-53. 7    
   117 Формування навички плавання студентів факультету фізичного виховання в процесі фахової підготовки стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 4(29)13. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2013. С. 312-316. 5/2 Дейнеко С.М.,

Філоненко О.А.

 
   118 К разработке концепции совершенствования подготовки преподавателей для осуществления личностно ориентированного физического воспитания стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 107, том І. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 37-40. 8/4 Носко Н.А.,

Белых С.И.

 
   119 Теоретичні основи спортивної кінезіології як навчальної дисципліни стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 107, том І. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 208-211 4/2 Куртова Г.Ю.,
Давидова Н.А.,
та ін.
 
   120 Рухові якості як основні крітеріїї рухової функції людини стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 107, том ІІ. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 67-70. 4/2 Носко М.О.  
   121 Вплив занять футболом на формування психофізіологічних показників молодших школярів стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 112, том І. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 29-32. 4/2 Кротов  Г. В.,

Мішаровській Р.М.

 
   122 Альтернативні засоби психолого – фізичної реабілітації для поліпшення стану здоров`я у студентської молоді стаття

(фахове видання)

ЧНПУ. Випуск № 112, том ІІІ. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ, 2013. С. 74-77. 4/2 Копочинська Ю.В.,
Приймаков О.О.
 
   123 Качественный биомеханический анализ техники передвижений боксеров статья

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 3К(44)14. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2014. С. 33-37. 5    
   124 Педагогические критерии анализа и методики совершенствования психологических особенностей кикбоксеров статья

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск 3К(45)14. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2014, с. 213-217. 5/3 Носко Н.А.  
   125 Біомеханічні основи розвитку сили удару кікбоксера стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 117. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 170-174 5/2 Носко Ю.М.,

Турчин Т.М.

 
   126 Біомеханічна характеристика рухових якостей людини (теоретичний аналіз) стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 118, том І. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 227-239. 13/9 Носко М.О.  
   127 Розвиток та удосконалення рухової функції в процесі навчання стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 118, том ІІІ. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 199-204. 6/2 Носко М.О.,

Дейкун М.П. та ін.

 
   128 Вплив малорухомого способу життя на стан здоров’я молодших школярів стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К 2 (57)15. Серія 15. Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2015. С. 15-19. 5/3 Носко Ю.М.  
   129 Організація занять з фізичного виховання студентів з розділу: спортивні ігри (волейбол) стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К 1 (56) 15. Серія 15. Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2015. С. 257-265. 9/6 Носко М.О.  
   130   1 Біокінематичний аналіз прямого нападаючого удару у волейболі стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 124. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2015 С. 115-120. 6/3 Носко М.О.  
         131 Програмно-цільова організація занять з волейболу студентів-педагогів (на прикладі процесу навчання нападаючому удару) стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 125. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 204-211. 7/3 Носко М.О.,

Дейкун М.П.

 
   132 Якісний біомеханічний аналіз подач та ударів у настільному тенісі стаття

(фахове видання)

Зб. наук. метод. праць «Формулювання здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» Кам’янець –  Подільського НУ імені Івана Огієнка. Випуск 5. К-ПНУ, 2015. С. 12-19. 7/5 Скиба О.П.  
   133 Особливості рухової функції людини у сучасному біомеханічному аналізі стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 129, том І Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 188-194. 7/4 Носко М.О.  
   134 Модельные характеристики взаимосвязей мышечной и сердечно – сосудистой систем в различных состояниях при мышечной деятельности у спортсменов стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 129, том І Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 224-229 6/3 Приймаков А.А.,

Зйдер П.

 
   135 Якісний біомеханічний аналіз техніки бігу на короткі, середні та довгі дистанції стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К 1 (70) 16. Серія 15. Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2016. С. 285-288. 11/8 Питомець О.П.  
   136 Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 139, том І Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С. 211-221 12    
   137 Оздоровчій біг як основа самостійних занять для осіб різного віку стаття

(фахове видання)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К (84) 17. Серія 15. Науково – педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ, 2017. С. 39- 43. 11/7 Питомець О.П.  
   138 Модульно – рейтингова система в нових умовах викладання фізичного виховання у ВНЗ стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 143. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 69-761 16/12 Носко М.О.  
   139 Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання стаття

(фахове видання)

Вісник ЧНПУ. Випуск № 143. Серія: педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 291-299   Носко М.О., Носко Ю.М,

Гаркуша С. В.,

Воєділова О. М.

 

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

 
140 Обучение гимнасток динамическому равновесию в акробатических соединениях на бревне 24  
         141 Тематическое содержание и распределение учебных дисциплин для 1 курса ФЗО 28/14  
142 Соматометрические показатели в спортивной ориентации и коррекции тренировочного процесса учащихся. метод. разработки Киев, РСШИ, 1990.- 54 с. 54/27 Хапко В.Е.
Стрельник А.Ф.

и др.

 
             
143 Метод. рек. для самостоятельной и индивидуальной подготовки студентов 1 курса к занятиям по теории и методике преподавания спортивной метрологии. Киев, КГИФК, 1990.- 24 с. 24/20 Македон А.А.  
       144 Методика количественной оценки качества работы преподавателей института метод. рекомендации Совершенствование форм и методов контроля качества учебного процесса и результатов обучения для преподавателей.-К.:КГИФК,1991.- 30 с. 30/15 Чепелев В.И.
Емчук И.Ф.
и др.
 
       145 Педагогический контроль подготовленности юных футболистов Киев, РСШИ, 1991.- 27 с. 27/12 В.Е. Хапко
А.Ф. Стрельник

и др.

 
       146 Биомеханический анализ спринтерского бега метод. разработки Киев, РСШИ, 1991.- 31 с. 31/15 В.Е. Хапко
А.Ф. Стрельник
 
       147 Практическая биомеханика учебное пособие Київ: “Науковий світ”, 2000. – 300 С. 300/
100
А.Н. Лапутин

В.В. Гамалий и др.

 
       148 навч. посібник з грифом МОНМСУ Киев “Олимпийская литература”, 2001.- 320 с . 320/
105
А.М. Лапутін  
       149 Спортивна медицина, лікувальна фізична культура. Технічні засоби і тренажери у фізичній реабілітації методичні розробки Київ: ВМУРоЛ ”Україна”, 2004.- 21 с. 21/10 Мурза В.П.

Хорошуха М.Ф.

 
       150 Методичні розробки до виконання розрахунково – графічних робіт з дисципліни “Біомеханіка” методичні розробки Київ: ВМУРоЛ ”Україна”, 2004.- 23 с. 23    
      151 Тези лекцій з дисципліни “Біомеханіка” методичні розробки Київ: ВМУРоЛ ”Україна”, 2004. – 48 с. 48    
      152 Фізичне виховання за кредитно- модульною технологією навчальна програма Київ, ДУІКТ, 2005. – 55 с. 55/40 Бобр В.І.

Бринзак В.П. та ін.

 
               153 навчальний посібник з грифом МОНУ 320/
105
Лапутін А.М.  
       154 Спортивна медицина навчальний посібник з грифом МОНУ Київ: ВМУРоЛ ”Україна”, 2007.- 250 с. 250/80 Мурза В.П.

Хорошуха М. Ф.

 
       155 Теорія та методика викладання атлетизму методичний посібник НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009.- 67 с. 67/40 Хохлов В.О.  
       156 Практикум з біомеханіки навчальний посібник НПУ ім. М.П. Драгоманова,  2009.- 115 с. 115    
       157  Медико – біологічні основи фізичного виховання та спорту навчально-методичний комплекс НПУ ім. М.П. Драгоманова. Програма інтегрованого курсу. Напрям підготовки: 0102: фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Спеціальність: 601020. Київ, 2009. С. 33-68. 35/12 Приймаков О.О., Ткачук В.Г. та ін.  
       158 Біомеханічний аналіз навчальний посібник з грифом МОНУ НПУ ім. М.П. Драгоманова,  2010. – 227 с. 227    
       159 Біометрія рухових дій людини монографія Київ: Видавничий дім «Слово», 2011. – 218 с. 218/
180
Носко М.О.  
       160 Біомеханічні технології у фізичній підготовці студентів монографія НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.- 521 с. 521    
       161 Теоретико – методичні засади застосування біомеханічних технологій у фізичній підготовці студентів (фахове видання) Автореф. дис. … д. п. н. (Спец.: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.– 38с. 38    
       162 Біомеханічний аналіз (видання друге доповнене і перероблене) навчальний посібник з грифом МОНУ НПУ ім. М.П. Драгоманова,  2014. – 241 с. 242    
       163 Легка атлетика у фізичному вихованні студентів навчальний посібник з грифом НПУ НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 260 с. 260/
190
Питомець О.П.  
       164 Волейбол у фізичному вихованні студентів підручник з грифом ЧНПУ Київ: «МП Леся», 2015.- 396с. 396/

290

Носко М.О., Жула В.П.  
       165 Біомеханічний аналіз (видання третє доповнене і перероблене) навчальний посібник з грифом МОНУ НПУ ім. М.П. Драгоманова,  2017. – 241 с. 241