Дробот Ольга В’ячеславівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Досвід роботи: 12 років

Викладає дисципліни

  1. Основи психологічної практики
  2. Психологія праці
  3. Диференціальна психологія
  4. Психологія професійного та персонального зростання
  5. Психосемантика
  6. Інженерна психологія
  7. Психологія особистості

Напрямки наукової діяльності

Проблеми професійного розвитку в психосемантичному напрямку, психосемантика професійної свідомості, семантика індивідуальних і типологічних відмінностей у свідомості професійної особистості.

Публікації за останні 5 років

1. Дробот О.В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : монографія / О. В. Дробот. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова; Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 372 с.

2. Дробот О.В. Управлінська свідомість особистості керівника : монографія / О. В. Дробот. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова; Донецьк: Світ Книги, 2012. – 399 с.

3. Дробот О.В. Методологічні шляхи дослідження професійної свідомості: від пошуку одиниці аналізу до цілісної структури феномена // Методологія конкретних психологічних досліджень: погляд Одеської наукової школи психології: кол. монографія. Том 1 / [О. А. Гульбц, О. В. Дробот, О. В. Кобець та ін.]; за заг. ред. акад. Вісковатової Т.П., Луньова В.Є. – Одеса: кафедра ДСП ОНУ імені І.І. Мечникова, Донецьк: Норд-прес, 2012. – С. 43-81.

4. Drobot O.V. Factorial Structure of Director’s Managerial Consciousness / O. V. Drobot // American-Eurasian Journal of Scientific Research. – № 8 (4). – 2013. – рр. 152-156 (http://www.idosi.org/aejsr/aejsr8%284%29.htmlhttp://www.idosi.org/aejsr/8(4)13/1.pdf).

5. Drobot O.V. Managerial Mentality: Scientific Paradigm of Research / O. V. Drobot // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2013. – № 13 (Special Issue on Socio-Economic Sciences and Humanities). – pp. 101-107 (http://www.idosi.org/mejsr/mejsr13(sesh)13/19.pdf).

6. Drobot O.V. Professional Orientation as a Structural Component of Professional Consciousness / O. V. Drobot // Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National Umiversity, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukrain / edited by S. D. Maksymenko, L. A. Onufrieva. – Issue 26. – Kamianets-Podilskyi: Acsioma, 2014. – рр. 160-174.

7. Drobot, O.V. Phenomenology and Conditions of Formation of Managerial Conscience as a Systemic Formation of Psyche / O. V. Drobot/ Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Issue: 1 / Ed. by R. Iserman, V. Lunov / Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON – Canada, 2014. – рр. 53-68.

8. Дробот О.В. Психосемантика управлінської свідомості керівника: загальні теоретичні та емпіричні висновки дослідження / О. В. Дробот // Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Issue: 5 / Ed. by S. Maksymenko, V. Lunov, R. Iserman. – Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON – Canada, 2014. – pр. 45-60.

9. Дробот О.В.Управлінська свідомість як необхідна складова професійної свідомості працівників ОВС / О. В. Дробот / Психологія управлінської діяльності : збірник науково-методичних праць. – Випуск 4: матеріали Всеукр. круглого столу, 29 жовтня 2015 р. / МВС України, Льв. держ. ун-т внутр. справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2015. – С. 137-139.

10. Дробот О.В. Системний підхід у психології професійної свідомості як єдність інтеграції і диференціації елементів / О. В. Дробот // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 156-165.

11. Дробот О.В. Візуальна семантика психогеометричних форм особистості у професійної свідомості / О. В. Дробот // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологія»: збірник наукових праць / гол. ред. В. В. Середа. – Вип. 2. – Л.: ЛьвДУВС, 2015. – С. 41-49.

12. Дробот О.В. Узагальнення теоретичних уявлень про професійну свідомість (на прикладі керівника) / О. В. Дробот // Науковий вісник Херсонського державного університету : Збірник наукових праць. – Серія: Психологічні науки. – Вип. 2, Том 1. – 2015. – С. 28-32.

13. Дробот О.В. Психосемантичний зміст мотивів управлінської діяльності в свідомості керівників / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. – Серія «Психологія». – Том 20. Випуск 4 (38). – 2015. – С. 38-44.

14. Дробот О.В. Властивості професійної свідомості керівника / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Вип. 43. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015. – С. 15-19.

Перелік наукових праць

1. Дробот О.В Аксіологічні аспекти свідомості майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – Т. 5: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 7. – К.: ДП Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. – С. 87-94.

2. Дробот О.В. Мотиви досягнення у вербальній свідомості менеджерів виробничої та невиробничої сфери // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – № 16 (40). – С. 236-242.

3. Дробот О.В. Проблеми й методи психосемантичного аналізу професійної свідомості менеджера // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. – 2007. – №. 7. – С. 25-32.

4. Дробот О.В Семантика образів „я тепер” та „ідеальний керівник” у професійній свідомості майбутніх менеджерів // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – Т.9. – Ч.7. – К.: Міленіум, 2007. – С. 349-356.

5. Дробот О.В. Семантика поняття „ідеальний керівник” у професійній свідомості майбутніх менеджерів // Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку : Матеріали Міжнародної конференції 22-23 лютого 2008 р. – Луцьк: Волинський націон. ун-т. ім. Лесі Українки, 2008. – С. 51-54.

6. Дробот О.В. Семантична диференціація візуальних аналогів Я та майбутньої професії // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т.7. – Вип. 12. – К.: Логос, 2007. – С. 67-72.

7. Дробот О.В. Діагностичний потенціал візуальної семантики форм у психосемантиці свідомості // Мова, освіта, культура в контексті Болонського процесу : Матеріали наукової конференції (Київ, 2-4 квітня 2008 р.). – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2008. – С. 317-319.

8. Дробот О.В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : Монографія / О. В. Дробот. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова; Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 372 с.

9. Дробот О.В. Управлінська свідомість особистості керівника : Монографія / О. В. Дробот. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова; Донецьк: Світ Книги, 2012. – 399 с.

10. Дробот О.В. Методологічні шляхи дослідження професійної свідомості: від пошуку одиниці аналізу до цілісної структури феномена // Методологія конкретних психологічних досліджень: погляд Одеської наукової школи психології: кол. монографія. Том 1. / [О. А. Гульбц, О. В. Дробот, О. В. Кобець та ін.]; за заг. ред. акад. Вісковатової Т.П., Луньова В.Є. – Одеса: кафедра ДСП ОНУ імені І.І. Мечникова, Донецьк: Норд-прес, 2012. – С. 43-81.

Наукові статті у фахових виданнях ВАК України:

11. Дробот О.В. Психосемантична теорія свідомості у вітчизняній психології як основа психосемантичного дослідження / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 25. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – С. 110-120.

12. Дробот О.В. Управлінська самосвідомість у контексті теорії самосвідомості / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2011. – Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 18. – С. 140-149.

13. Дробот О.В. Нові підходи у дослідженнях свідомості: методологічні перспективи / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Випуск 7. Психологія. – С. 69-76.

14. Дробот О.В. Професійна свідомість керівника в руслі діяльнісного підходу / О. В. Дробот // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 35 (59). – С. 181-189.

15. Дробот О.В. Психологічна сутність професійної управлінської свідомості: постановка проблеми / О. В. Дробот // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Випуск 2. – К.: КиМУ, 2011. – С. 56-68.

16. Дробот О.В. Управлінська свідомість: концептуальний аналіз поняття / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том VII. Екологічна психологія. Випуск 27. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 95-103.

17. Дробот О.В. Основні засади становлення професійної свідомості менеджера / О. В. Дробот // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія № 12 «Психологічні науки» : Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – № 32 (56). – С. 231-238.

18. Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Том 15. Випуск 9 «Психологія». – С. 27-34.

19. Дробот О.В. Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів / О. В. Дробот // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Збірник наукових праць. – К.: Університет «Україна». – 2011. – № 8 (10). – С. 193-202.

20. Дробот О.В. Професійна свідомість: аналіз дослідницьких парадигм / О. В. Дробот // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – 2011. – Т. ХІІІ, част. 6. – С. 94-101.

21. Дробот О.В. Теоретичне підґрунтя уявлень про структуру професійного образу світу / О. В. Дробот // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. – Серія: Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Випуск 2. – Додаток 1 до №2, том VІІ (32). – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2011. – С. 116-125.

22. Дробот О.В. Професійний образ світу суб’єктів управлінської свідомості / О. В. Дробот // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 192-202.

23. Дробот О.В. Проблема співвідношення управлінської свідомості й управлінської діяльності у керівників / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Кам’янець-Подільський, 22-23 травня 2012 р.) / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – С. 132-134.

24. Дробот О.В. Проблема становлення професійної самосвідомості суб’єкта діяльності / О. В. Дробот // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – № 38 (62). – С. 140-146.

25. Дробот О.В. Психосемантична парадигма дослідження управлінської свідомості / О. В. Дробот // Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції [«Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві»] (м. Одеса, 16-17 вересня 2011 р.) : зб. наук. пр. – Том 16. Випуск 11. Частина 2. Психологія, 2011. – С. 39-45.

26. Дробот О.В. Методологічні підстави емпіричних досліджень управлінської свідомості / О. В. Дробот // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т проблем вих. НАПН України / [редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. та ін.]. – К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – № 18. – С. 78-82.

27. Дробот О.В. Змістові критерії рівнів розвиненості управлінської свідомості / О. В. Дробот // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-24 листопада 2012 р.). – Гуманітарний вісник. – Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди. Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІІ(36). – К.: Гнозис, 2012. – С. 83-91.

28. Дробот О.В. Ситуації прийняття управлінських рішень – нова методика дослідження управлінської свідомості / О. В. Дробот // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV, част. 6. – К., 2012. – С. 145-154.

29. Дробот О.В. Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості / О. В. Дробот // Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 вересня 2012 р.). – Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Психологія. – Т.17. Вип. 8(20). – Одеса «Астропринт», 2012. – С. 75-82.

30. Дробот О.В. Методи дослідження і статистичні підстави диференціації рівнів розвиненості управлінської свідомості / О. В. Дробот // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 176-187.

31. Дробот О.В. Мотиваційні тенденції у професійній свідомості керівників / О. В. Дробот // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологічні науки : Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2013. – № 41(65). – С. 220-227.

32. Дробот О.В. Поняттєвий тезаурус суб’єкта управління / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. – Том 18. Випуск 23. Психологія, 2013.– С. 78-86.

33. Дробот О.В. Концептуальна модель управлінської свідомості як узагальнення основних властивостей феномену / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – С. 182-192.

34. Дробот О.В. Особливості становлення факторної структури управлінської свідомості у професіогенезі / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип.16. – С. 128-135.

35. Дробот О.В. Динамика становлення управлінської свідомості в професіогенезі / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т VI. Психологія обдарованості. – Випуск 9. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 118-127

36. Дробот О.В. Управлінська свідомість і особистість керівника / О. В. Дробот // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2014. – Вип. 1, Том 1. – С. 30-35.

37. Дробот О.В. Семантичний конструкт «посада управлінця» у свідомості керівників трьох рівнів розвитку управлінської свідомості / О. В. Дробот / Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. праць. – Вип. 5 (42). – К.: НУОУ, 2014.– С. 242-250.

Статті в міжнародних фахових наукових виданнях:

38. Drobot O.V. Factorial Structure of Director’s Managerial Consciousness / O. V. Drobot // American-Eurasian Journal of Scientific Research. – № 8 (4). – 2013. – рр. 152-156 (http://www.idosi.org/aejsr/aejsr8%284%29.htmlhttp://www.idosi.org/aejsr/8(4)13/1.pdf)

39. Drobot O.V. Managerial Mentality: Scientific Paradigm of Research / O. V. Drobot // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2013. – № 13 (Special Issue on Socio-Economic Sciences and Humanities). – pp. 101-107 (http://www.idosi.org/mejsr/mejsr13(sesh)13/19.pdf).

40. Drobot O.V. Professional Orientation as a Structural Component of Professional Consciousness / O. V. Drobot // Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National Umiversity, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / edited by S. D. Maksymenko, L. A. Onufrieva. – Issue 26. – Kamianets-Podilskyi: Acsioma, 2014. – P. 160-174.

41. Drobot O.V. Phenomenology and Conditions of Formation of Managerial Conscience as a Systemic Formation of Psyche / O. V. Drobot / Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Issue: 1 / Ed. by R. Iserman, V. Lunov / Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON – Canada, 2014. – рр. 53-68.

42. Дробот О.В. Психосемантика управлінської свідомості керівника: загальні теоретичні та емпіричні висновки дослідження / О. В. Дробот // Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. Issue: 5 / Ed. by S. Maksymenko, V. Lunov, R. Iserman. – Publishing office: Accent Graphics Communications – Hamilton, ON – Canada, 2014. – pр. 45-60.

43. Drobot O.V. Identity and Identification of Managerial Positions in Managers’ Consciousness / O. V. Drobot // The International Conference on the Transformation of Education : матеріали міжнародної конференції (London, 22-23, April, 2013). – Vol. 1. – pp. 172-182 (http://yadi.sk/d/XoI1Wi2J4jppG).

44. Дробот О.В. Активность как свойство управленческого сознания / О. В. Дробот // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. – 2011. – № 1(15). – С. 152-156.

45. Дробот О.В. Категориальная основа спецификации понятия «Управленческое сознание» / О. В. Дробот // Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее: материалы Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 12-13 октября 2011 г.). – Саратов: СГСЭУ, 2011. – С. 10-16.

46. Дробот О.В. Избирательность как свойство управленческого сознания / О. В. Дробот // Научн.-инф. изд. центр «Институт стратегических исследований» : материалы IV международной научно-практической конференции «Cовременная психология: теория и практика» (г. Москва, 27-28 марта 2012 г.). – М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С. 56-59.

Статті в інших фахових виданнях України:

47. Дробот О.В. Управлінська свідомість як психічний феномен / О. В. Дробот // Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 березня 2013 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 82-84.

48. Дробот О.В. Професійна компетентність керівників із різним рівнем розвиненості управлінської свідомості / О. В. Дробот // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 травня 2013 р.) / Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – С. 105-109.

49. Дробот О.В. Професійна свідомість особистості у контексті системного підходу. Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( 28 лютого – 1 березня 2014 року, Київ) / за ред. Ю. М. Швалба. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2014. – С. 10-13

50. Дробот О.В. Семантика поняття «робота» у свідомості працюючих керівників. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2014 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 11-15.

51. Дробот О.В.Управлінська свідомість як необхідна складова професійної свідомості працівників ОВС / О. В. Дробот / Психологія управлінської діяльності : збірник науково-методичних праць. – Випуск 4: матеріали Всеукр. круглого столу, 29 жовтня 2015 р. / МВС України, Льв. держ. ун-т внутр. справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2015. – С. 137-139.

52. Дробот О.В. Системний підхід у психології професійної свідомості як єдність інтеграції і диференціації елементів / О. В. Дробот // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 156-165.

53. Дробот О.В. Візуальна семантика психогеометричних форм особистості в професійній свідомості / О. В. Дробот // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологія»: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Л.: ЛьвДУВС, 2015. – Вип.2. – С. 41-49.

54. Дробот О.В. Узагальнення теоретичних уявлень про професійну свідомість (на прикладі керівника) / О. В. Дробот // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія: Психологічні науки. – 2015. – Вип. 2, Том 1. – С. 28-32.

55. Дробот О.В. Психосемантичний зміст мотивів управлінської діяльності в свідомості керівників / О. В. Дробот // Вісник Одеського національного університету. Серія «Психологія». – Том 20. – Випуск 4 (38). – 2015. – С. 38-44.

56. Дробот О.В. Властивості професійної свідомості керівника / О. В. Дробот // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т.І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Вип. 43. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015. – С. 15-19.