Дубчак Галина Михайлівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 24 роки

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології на тему “Внутрішньоособистісні конфлікти студентів у період навчання у вузі”.

Викладає дисципліни

 1. Загальна психологія

Галузь наукових інтересів

 1. Психологія стресу
 2. Внутрішньоособистісні конфлікти

Основні наукові праці

 1. Дубчак Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2017  – Вип. 3, Т. – C. 56-68
 2. Дубчак Г. М. Факторний аналіз структури професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г. М.  Дубчак // Technologies of intellect development. – 2017. –  Том 2, № 5.   – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_ develop/article/view/276
 3. Dubchak H. Analysis of strategies against stresses of future professionals of socionomy occupations / H. Dubchak // Social Welfare : Interdisciplinary approach. – 1, no 6. – 2016. – Р. 17-29
 4. Дубчак Г. М. Аналіз навчального стресу студентів : гендерний аспект / Г. М.  Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –Т. VI. – Психологія обдарованості. – Вип. 12. – С. 39-47
 5. Дубчак Г. М. Емпіричне вивчення ірраціональних установок в контексті стресостійкості студентської молоді / Г. М. Дубчак / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 1, Т. – C. 28-33
 6. Дубчак Г. М.  Особливості навчального стресу сучасних студентів [Електронний ресурс] / Г. М.  Дубчак // Technologies of intellect development. – – Т. 2, № 3. – Режим доступу : http : // www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
 7. Кокун О.М. Особливості прояву стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / О. Кокун, Г. Дубчак // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2016. – № 03 (11). – Режим доступу : http://sp-sciences.io.ua/s2573969/ kokun_oleg_dubchak_halyna_2016
 8. Дубчак Г. М. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології :  зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – К. : Талком, 2016. – Т. IX : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 9. – С. 195-202
 9. Дубчак Г. М.  Акцентуації характеру в контексті стресостійкості особистості [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак. // Technologies of intellect development. – – Т. 2, № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_4.
 10. Дубчак Г. М. Зв’язок типу поведінки в стресовій ситуації з рівнем психічної напруги студентів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –Т. VI. – Психологія обдарованості. – Вип. 12. – С. 91-99
 11. Дубчак Г. М. Емпіричне вивчення особливостей стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс]  / Г. М. Дубчак. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1. – Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_1_14
 12. Дубчак Г. М. Динаміка стресостійкості студентів в період навчання у ВУЗі [Текст] / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – 2016. – Т. ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – вип. 8. – С. 165-172.
 13. Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу студентів вищих і середніх навчальних закладів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України / За ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. – Т. V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія., вип. 5(16). – С. 30-38
 14. Dubchak H. Characteristics of tolerance to stress of future specialists with socionomy occupations // H. Dubchak. – Social Welfare : Interdisciplinary approach . – 2, no 5. – 2015. – Р. 8-18
 15. Дубчак Г. М. Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2016 – Вип. 1, Т. – C. 28-39
 16. Дубчак Г. М. Порівняльний аналіз стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – Т. 5 : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 15. –  С. 43- 50
 17. Дубчак Г. М. Аналіз моделей професійного стресу в сучасній зарубіжній психології / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 743 Чернівці : Педагогіка та психологія. – С. 72-77
 18. Дубчак Г. М. Розуміння професійної стресостійкості у психологічній літературі / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 649 : Педагогіка та психологія. – С. 39-47
 19. Дубчак Г. М. Структура професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології :  зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – К., 2013. – Том V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 13. – С. 91-98.
 20. Дубчак Г. М. Порівняльний аналіз особливостей ірраціональних мислительних установок студентів та фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали V Міжнар. наук. Інтернет-конференції [Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми, 10-31 травня 2017]. – Режим доступу : http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/dubchak_halina_2017.pdf
 21. Дубчак Г. М. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів на різних етапах навчання у вузі / Г. М. Дубчак // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція [Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Київ, 27 квітня 2017 року]. – К. : Національний авіаційний університет та Інститут обдарованої дитини НАПН, 2017
 22. Дубчак Г. М. Стресостійкість як важлива якість особистості студента [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференція [Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві : Кіровоград, 25. 04. 2017 – Режим доступу  : http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy /vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-suchasnomu-suspilstvi/prohrama
 23. Дубчак Г. М. Особливості навчального стресу сучасних студентів [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали Всеукр. наук.-методичн. конф. [Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: 22. 11. 2016]. – Харків, 2016.  –  С.81-84. – Режим доступу : http://car-electroniks.hol.es/konferencia_2016.html
 24. Дубчак Г. М. Аналіз гендерних відмінностей в способах подолання стресу сучасними студентами [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки [Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах» : 11.11.2016]. – Харків, 2016. –  С.  55-58. – Режим доступу : http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/17936/mod_resource/content/1/Zbirnuk.pdf
 1. Dubchak H. Analysis of coping strategies in the context of personal stress resistance // Н. Dubchak. – Материалы IV-й Междунар. научн. конф. [Психология стресса и совладающего поведения : ресурсы, здоровье, развитие : Кострома, 09-24.09.2016]. –Кострома. – С. 301- 305
 2. Дубчак Г. М. Аналіз копінг-стратегій у контексті стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г.  М.  Дубчак // Тези Всеукр. наук.-практ. конф. [Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : Київ, 27 травня 2016 р.] – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo/vseukr-naukovopraktichnakon ferenc-27.05
 3. Дубчак Г. М. Особливості розвитку стресостійкості у процес професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій : [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак //  Матеріали IV Міжнар. наук. Інтернет-конференції [Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми, 12-31 травня 2016]. – Режим доступу : http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/dubchak_pdf
 4. Дубчак Г. М. Основні підходи до вивчення професійної стресостійкості особистості / Г. М. Дубчак // Матеріали ІІІ Всеукр. психол. конгр. з міжнар. участю [Особистість у сучасному світі]. – К., 2014. – С. 359- 362