Конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій в Університеті “Україна”

Представляємо навчально-методичний посібник.

У 2015 році вийшов із друку навчально-методичний посібник доцента кафедри соціальної роботи та педагогіки, кандидата психологічних наук Кириленко Валентини Граціянівни “Основи дефектології”, який може використовуватись у навчальному процесі при вивченні студентами спеціальності “Соціальна робота” навчального курсу “Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія”.

У навчально-методичному посібнику викладено основний зміст лекційних та семінарсько-практичних занять з основ дефектології. До кожної теми подано основні поняття, опорні структурно-логічні схеми, список рекомендованої літератури, практичні завдання для письмового виконання, питання для самоконтролю, подано зразки корекційно-розвивальних занять, діагностичні матеріали для роботи шкільного психолога та соціального працівника. Наведено зразки модульної контрольної роботи відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, викладено вимоги, наведено зразки контрольних питань для підготовки до екзамену з основ дефектології, запропоновано тематику курсових та дипломних робіт.

Для студентів денної та заочної форм навчання, викладачів вищих та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник буде корисний усім, кого цікавлять проблеми розвитку та виховання дітей з особливими психофізіологічними можливостями.