Соціальна робота у контексті охорони здоров’я

Відбулось засідання науково-методичної комісії 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення і підкомісії «Соціальна робота» науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України. У центрі уваги – питання розроблення стандартів вищої освіти. Нові стандарти вищої освіти є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у 2002 – 2014 роках відповідно до законодавства. Стандарти базуються на компетентнісному підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

При розробці стандартів вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» важливо, на мою думку, забезпечити декілька умов:

  1. Відповідність стандарту вищої освіти професійному стандарту, задоволення потреб роботодавців у підготовці кадрів.
  2. Узгодженість змісту стандарту вищої освіти з особливостями кафедр соціальної роботи, які функціонують на факультетах соціальних технологій, педагогічних, психологічних, юридичних, соціологічних; універсальність циклу професійної підготовки і надання можливості кафедрам соціальної роботи варіювати з дисциплінами вільного вибору студентів і вводити спеціалізації.
  3. Логічна завершеність кожного освітньо-кваліфікаційного рівня: молодшого бакалавра, бакалавра, магістра.
  4. Гнучкість освітньої програми за спеціальністю для тих вищих навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку на основі подвійного диплому і виконують умови до вибору навчальних дисциплін європейських вищих навчальних закладів.

 

Ірина Іванова,

завідувач кафедри соціальної роботи і педагогіки