Завірюха Валентина Василівна

Кафедра психології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Народилася 6 липня 1965 року в селі Гуляй-Городок Снігурівського району Миколаївської області.

 Відомості про вищу освіту

У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та методика виховної роботи» та здобула кваліфікацію методиста з виховної роботи, викладача етики та психології сімейного життя».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

Основні етапи діяльності

1993-1995 рр. – працювала в СШ №74 м.Києва;

1995-2000 рр. – працювала викладачем у Військовому авіаційно-інженерному училищі м.Києва.

З 2000 року працює у КНЕУ ім. В. Гетьмана на кафедрі педагогіки та психології.

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічної практики
 2. Психологія організацій
 3. Клініко-психологічні основи корекційно-терапевтичної практики

 Сфера наукових досліджень

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Навчально-методичні посібники:

 1. ЗавірюхаВ.В. Психологія та педагогіка :Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.В. Музичко, А.В. Тімакова, Л.В. Корват та ін.; за ред. Л.В. Музичко. – К. : КНЕУ. 2008. – С. 202-217; 250-269.
 2. Завірюха В.В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: збірник міні- кейсів / [М.І.Радченко, Л.А.Колесніченко, Л.Л.Борисенко та інш.] – К.: КНЕУ, 2010.-С. 18-34; 72-99.
 3. Завірюха В.В. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера»: [практикум]: навч. посіб. для слухачів / [В.В. Завірюха та ін.] ; за заг. ред. В.В. Завірюхи ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магіст. підготов. – К.: КНЕУ, 2011. -С. 102-119.
 4. Завірюха В.В. Психологія спілкування: навч. посіб. / [Л.О. Савенкова, В.В. Сгадова, Л.Л. Борисенко та ін.]; за ред. Л.О. Савенкової. – К.: КНЕУ, 2015. -223- – (Гриф МОН України, Лист №1/11-784 від 29.01.13).

 Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Завірюха В.В. Співвідношення професійної й особистісної орієнтації в структурі мотивацій студентів економічного профілю /Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2002.- T.IV, 4.6. –С. 72-77.
 2. Завірюха В.В. Адаптація самоактуалізаційного тесту до україномовного середовища/Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Т.4. Ч. 4-7. – С. 80-85.
 3. Завірюха В.В. Здатності студентів до професійного самозростання та аналіз мотиваційного і самоактуалізаційного аспектів студентів економічного вузу./Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Т. 4. Ч 3. – С. 78-85.
 4. Завірюха В.В. Інноваційна технологія “збагачення” навчання, що орієнтована на розвиток здатності студентів до професійного самозростання /Завірюха В.В.// Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2003. – Вип. 3(18). – 204 с. С. 169-175.
 5. Завірюха В.В. Психологічні аспекти актуалізації здатності студентів до професійного самозростання у процесі учбово-професійної діяльності Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2003 Т.5-Ч.4-С. 135-147.
 6. Завірюха В.В. Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2004. – Вип. 1(19). – 280 С. 251-258.
 7. Завірюха В.В. Здатність студентів до професійного самопізнання та методика оцінювання рівня її сформованості /Завірюха В.В.// Наука і освіта.- №3 /LXXXXIX. – 2011. С.38-43.
 8. Завірюха В.В. Психологічні аспекти здатності студентів до професійного самозростання /Завірюха//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.:Педагогіка і психологія. – 36. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2011 -вип.33.-Ч.І.- С.97- 104.
 9. Завірюха В.В. Формування здатності студентів до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання /Завірюха В.В.// Вісник післядипломної освіти: зо. наук, праць. / – Вип. 3(16) гол. ред. В.В. Олійник – К: Ун-т менежд. освіти НАН України. – 2011. – С. 261-266
 10. ЗавірюхаВ.В. Роль когнітивних процесів та творчості у формуванні здатності студентів до професійного самозростання. /Завірюха В.В.//Наука і освіта. – № 9 / CV/-2011.- Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість» С. 90- 93
 11. Завірюха В.В. Дослідження особливостей професійного самопізнання у студентів економічного ВНЗ./Завірюха В.В.// Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зо. наук. пр.-К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2011.-№16 (2).- С.61-67
 12. Завірюха В.В. Психолого-педагогічні принципи інноваційного навчання /Завірюха В.В.//Вища освіта України – Додаток 3 до № 1, Том І, – 2012р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» -С.283-289.

 Статті в інших наукових виданнях та тези наукових доповідей:

 1. Завірюха В.В. Лінгвістична шкала оцінки здатності до професійного самозростання /Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Київського інституту ВПС, Вип.2(20). – К.: КІ ВПС, 2000. – С.88-92.
 2. Завірюха В.В. Принципи формування здатності студентів до професійного самозростання. /Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Київського інституту ВПС, Вип.2(20). – К.: КІ ВПС, 2000. – С.93-99.
 3. .Завірюха В.В. Принципи реалізації психолого-педагогічних умов професійного самозростання студентів економічного ВНЗ як майбутніх викладачів економіки. /Завірюха В.В.// Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. Всеукраїнська науково-практична конф. 27-28 лютого 2003р. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – С. 141-147.
 4. Завірюха В.В. Принципи сучасних технологій навчання як фактори розвитку здатності студентів до професійного самозростання./ Завірюха В.В.// Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти:. Науково- методична конф. 28-29 січня 2003 р. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 430-431.
 5. Завірюха В.В. Контроль як інструмент діагностики знань та спосіб розвитку здатності студентів до професійного самозростання. /Завірюха В.В.//Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті: Науково-методична конф. 26 січня – 3 лютого 2004 p. – К.: КНЕУ, 2004. -С. 435-436.
 6. Завірюха В.В. Створення психолого-педагогічних умов розвитку здатності студентів до професійного самозростання в процесі індивідуально- консультативної роботи./Завірюха В.В.// Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Науково-методична конф. 2-4 лютого 2005 p. — К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2005. – С. 318-319.
 7. Завірюха В.В. Адаптація базової технології навчання до індивідуальних особливостей студентів. /Завірюха В.В.// Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти: Науково-методична конф. 31 січня – 2 лютого 2006р.- К: КНЕУ. – С. 286-288.
 8. Завірюха В.В. Мотивація творчої діяльності студентів./Завірюха В.В.// Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: – зб. матеріалів наук – метод, конф.5-8 лютого 2008.: у 2т.-т.1.-К.:КНЕУ, 2008.-С. 132-134.
 9. Завірюха В.В. Застосування тренінгових технологій як складова формування конкурентноспроможного фахівця /Завірюха В.В.//Тренінгові технології як засіб формування знаниевих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр: – зб. матеріалів наук-метод. конф.3-4 лютого 2009.: у 2т. – т.2. -К.: КНЕУ, 2009.-С.670-672.
 10. Завірюха В.В. Контроль як засіб діагностики знань та актуалізації здатності студентів до саморозвитку Завірюха В.В.//Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: – зб. матеріалів наук – метод, конф. 2 лютого 2010. у 2 Т.-Т.2. – К.: КНЕУ, 2010. -С.513-515.
 11. Завірюха В.В. Саморозвиток студента як складова професійної підготовки сучасного фахівця. /Завірюха В.В.// Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: наукова спадщина і сучасність» (Харків, 19-20 жовтня 2012 р.). С.36-37
 12. Завірюха В.В. Роль соціально-психологічного тренінгу в підготовці майбутніх менеджерів./Завірюха В.В./У Науково- методична конференція «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (Київ, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 31 січня 2013 р.). – С. 425-426
 13. Завірюха В.В. Принципи формування здатності до професійного самозростання в системі післядипломної освіти /Завірюха В.В.// Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби), наук, журнал 2(4) 2013, С. 15-24.
 14. Завірюха В. В. Формування здатності до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання / Завірюха В.В. // Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету: навч.-практ. вид. / [Савенкова Л. О., Артюшина М. В., Романова Е. М. та ін.]; за ред. Артюшиної М.В.,Романової Е.М. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 192-203. 32.
 15. Завірюха В.В. Тайм-менеджмент як антистрес-метод саморегуляції менеджера / В. В. Завірюха, Л. В. Корват // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекта державної податкової служби). – 2016. – № 1 (11). – С. 27- 34.
 16. Завірюха В.В. Психологічні особливості сучасного керівника державної служби / В. В. Завірюха, Л. В. Корват // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби ). – 2016. – № 2 (12). – С. 19-26.
 17. Завірюха В.В. Критерії професійної ідентичності позитивного психотерапевта /Завірюха В.В. Отенко С.А.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості» (Кривий Ріг, 31 березня – 1 квітня 2016 p.).- С. 24-27.
 18. Завірюха В.В. Освіта дорослих: теоретико-методологічні аспекти Всеукраїнська науково-практична конференція /Завірюха В.В.// «Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості» (Кривий Ріг, 6-7 квітня 2017 р.). -С. 41-47.
 19. Завірюха В.В. Використання методу позитивної психотерапії  Н.Пезешкіана у коучінгу персоналу / Шкода Т. Н. Завірюха В.В.//ІХ міжнародноїнауково- практичноїконференції з позитивноїпсихотерапії Н. Пезешкіана «Життя, конфлікти і любов у транскультуральномусвіті» (Одеса, 2-4 червня 2017 р.) – С.85-89.