Базиленко Анастасія Костянтинівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Штат./сум.: штатний

Біографія

Народилася 27 вересня 1987 році у м. Києві.

З 1993 по 2000 р. навчалася у ЗСШ № 24, у старших класах – у ліцеї “КРОК”. Президент учнівського самоврядування Ліцею “КРОК” (2002-2003 рр.).

З 2003 по 2008 р. навчалася у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” за спеціальністю “Соціальна робота”.

Президент студентського самоврядування Університету “Україна” (2003-2004 рр.).

У 2010 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Психологія”.

На кафедрі соціальної роботи викладає з 2012 року.

З  2018-2019 н.р. очолює кафедру соціальної роботи і педагогіки.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2012 році вступила до аспірантури Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” на спеціальність 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему “Психологічні чинники формування соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)” захистила у 2018 році в Інституті психології ім Г.С. Костюка НАПН України.

Дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи
 2. Психологія соціальної роботи
 3. Теорії соціальної роботи
 4. Інтернет-супровід у професійній діяльності
 5. Інклюзивне суспільство
 6. Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві
 7. Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 8. Теоретичні моделі і технології соціальної роботи

Наукові інтереси:

1. Соціальна активність та її психологічні умови
2. Студентство як специфічна вікова категорія
3. Умови ефективного навчання студентів з особливими потребами
4. Засоби студентського самоврядування для активізації студентських ініціатив

Список опублікованих праць

Статті у вітчизняних фахових виданнях, затверджених МОН України:

1. Базиленко А.К. Соціальна активність студентів як важлива складова їхнього професійного зростання / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 6 (19) / голов. ред. В. В. Олійник. – К.: АТОПОЛ, 2012.

2. Базиленко А.К. Методи дослідження соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 9 (22) / голов. ред. В. В. Олійник. – К.: АТОПОЛ, 2013. – С.22-28. – С.189-196.

3. Базиленко А.К. Особливості мотивації соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Т.1., Вип.39. – К. – Алчевськ: ЛАДО, 2013. – С.91–95.

4. Базиленко А.К. Особливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 10 (23) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : «АТОПОЛ», 2014. – С.155-163.

5. Базиленко А.К. Особливості вольової складової соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб наук. пр. – 2014. – №2(34). – С.17–23.

6. Базиленко А.К. Самоврядування як вид соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Вісник національного університету оборони України: зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 3 (40). – 372 с. – С.194–198.

Стаття у зарубіжному науково-метричному виданні:

7. Bazilenko A.K. The Features of Operational Component of Social Activity of Student Youth / A. K. Bazilenko // Social Welfare Interdisciplinary Approach. – 2014. – №4(2). – Р.57-67.

Матеріали конференцій:

8. Базиленко А.К. Програма формування соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко //Особистісне зростання: теоретичні та практичні аспекти: зб. тез за результатами ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції. – Житомир, 2016. – С.6–9. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/21598

9. Базиленко А.К. Социальная активность личности: основные концептуальные подходы / А. К. Базиленко // Приоритетные направления развития современной науки: материалы IV Межд. заочной научно-практ. конф. 10 декабря 2012 г. / науч. ред. М. В. Волкова. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2012. – 208 с. – С. 68-74.

10. Базиленко А.К. Студентський вік як сензитивний період для формування соціальної активності / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Тези доповідей. зб. наук. пр. – К.: Університет «Україна», 2012. – С.124-127.

11. Базиленко А.К. Особливості формування соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Інсайт: зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред.кол.: І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова та ін.]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – С.38–44.

Участь у наукових конференціях:
 1. · IV Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 20 квітня 2012р.);
 2. · IV Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Приоритетные направления развития современной науки» (м. Чебоксари, Росія, 10 грудня 2012р.);
 3. · ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» (м. Київ, 21-22 листопада 2012р.);
 4. · V Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 19 квітня 2013р.);
 5. · Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (м. Херсон, 7-8 квітня 2016р.);
 6. · ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика», (м. Житомир, 22 квітня 2016р.).