Кафедра соціальної роботи та педагогіки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Галузь знань – 23 «Соціальна робота»

Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» була створена 6 листопада 1999 року як кафедра соціальної роботи. З 2012 року перейменована на кафедру соціальної роботи та педагогіки і функціонує у складі Інституту соціальних технологій.

Основний концептуальний підхід – особистісно орієнтоване навчання.

Навчальні програми:

1. основна навчальна програма: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, магістр;

2. міжнародна освітня магістерська програма подвійного диплому між Університетом «Україна» (Київ) і Шяуляйським університетом (Шяуляй, Литва);

3. навчальна програма Державної служби зайнятості «45+» для людей старших за 45 років.

Освітній рівень: молодший спеціаліст з соціальної роботи

Cafedra HD

Професійна підготовка молодших спеціалістів з соціальної роботи здійснюється у коледжі «Освіта» Університету. На навчання приймаються випускники професійних училищ з кваліфікацією «соціальний робітник» (на основі письмового тестування), учні 9-10 класів загальноосвітніх середніх закладів (на основі співбесіди). Навчання здійснюється за шкільною програмою і 2-3 курси коледжу – за шкільною та університетською програмами. По закінченні коледжу випускники отримують кваліфікацію «молодший спеціаліст соціальної роботи».

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з соціальної роботи

Спеціалізація: соціальна педагогіка в сфері інклюзії

Професійна підготовка бакалаврів соціальної роботи здійснюється 3 роки 10 місяців. На навчання приймаються абітурієнти із кваліфікацією «молодший спеціаліст» і випускники загальноосвітніх середніх закладів на основі ЗНО (згідно правил прийому).

За час навчання студенти оволодівають:
  • інтегральною компетентністю;
  • загальними компетентностями;
  • спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями.

Кафедра соцроботи Презентація 2016

Навчання здійснюється на основі академічної підготовки та ґрунтується на теоретичних дослідженнях і практичних наукових результатах з урахуванням світового досвіду соціальної роботи, сучасного стану соціальної сфери України. Акцентує увагу на здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

Студенти мають право працевлаштовуватись в державних організаціях соціальної сфери, державних, громадських і організаціях комерційного сектору, які здійснюють соціальні і адміністративні послуги, проектну діяльність.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Соціальна робота з людьми з інвалідністю, людьми з особливими потребами, в інклюзивному суспільстві, інклюзивному освітньому середовищі.

В рамках циклу загальної підготовки вивчаються, зокрема, такі навчальні дисципліни, як: «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Українська мова: практична стилістика ділових паперів», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Фізичне виховання», «Екологія та екологічна етика», «Інформаційні технології», «Основи наукових досліджень», «Соціологія», «Психологія», «Менеджмент», «Деонтологія», «Філософія», “Україна в контексті світового розвитку”, “Інклюзивне суспільство”, “Психологія спілкування”, “Психологія особистості”.

В рамках циклу професійної підготовки вивчаються такі навчальні дисципліни:

обов’язкові: «Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи», «Загальна педагогіка», «Історія соціальної роботи», «Ведення професійної документації», «Методи соціальної роботи», «Педагогічна майстерність», «Система організацій соціальної сфери», «Практикум з соціальної роботи», «Психологія соціальної роботи», «Менеджмент соціальної роботи», «Теорія і практика соціальної роботи», «Інтернет-супровід у професійній діяльності», «Соціальна робота з людьми похилого віку», «Теорії соціальної роботи», «Консультування у соціальній роботі», «Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю», «Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі», «Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю».

за вибором студентів: «Соціальна педагогіка», «Культура ділового спілкування», «Формування професійного мислення», «Прикладна соціологія», «Конфліктологія», «Право соціального захисту», «Психодіагностика», «Методологія та організація соціальних досліджень», «Теорія і практика психологічного тренінгу», «Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія», «Соціальний бізнес», «Соціальний капітал і соціальна активність особистості».

Презентація спеціальності “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

Практичну підготовку студенти проходять відповідно до укладених договорів з організаціями-партнерами про співробітництво та про проведення практичної підготовки.

Оцінювання професійних знань, умінь, якостей здійснюється за національною (п’ятибальною) і європейською 100-бальною (ЄКТС) системами.

Атестація проводиться у формі випускового комплексного кваліфікаційного іспиту.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень.

Кваліфікація в дипломі: магістр з соціальної роботи.

Спеціалізація: Соціальна педагогіка в сфері інклюзії.

Випускник отримує два дипломи – один – українського зразка, другий – міжнародного.

Професійна підготовка здійснюється 1,6 року. На навчання приймаються абітурієнти з рівнем вищої освіти «бакалавр» і «спеціаліст» (на основі фахового випробування – письмового тестування з теорії і практики соціальної роботи та іноземної мови).

Навчання в магістратурі проводиться на основі сертифікованої міжнародної навчальної програми, розробленої науково-педагогічними фахівцями Шяуляйського університету (Литва).

За час навчання студенти оволодівають:
  • інтегральною компетентністю – здатністю розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями.

Навчання проводиться на основі академічної підготовки для реалізації науково-дослідної, управлінської та прикладної діяльності; здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

Студенти мають право працевлаштовуватись у державних організаціях соціальної сфери, державних, громадських і організаціях комерційного сектору, які здійснюють соціальні і адміністративні послуги, проектну діяльність; вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах. Міжнародний диплом надає право працевлаштування в країнах ЄС.

У рамках циклу професійної підготовки вивчаються такі навчальні дисципліни

обов’язкові: «Методологія та організація наукових досліджень», «Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях», «Методика викладання соціальної роботи», «Теоретичні моделі і технології соціальної роботи», «Менеджмент соціальних програм і проектів», «Європейські стандарти соціальної роботи», «Науково-дослідна і педагогічна практика», «Соціальна робота у сфері інклюзивної освіти»;

за вибором студентів: «Міжкультурна комунікація у соціальній роботі», «Якісні і кількісні методи дослідження в соціальній роботі», «Психологія та соціологія інвалідності», «Соціальне конструювання здорової старості», «Моделювання процесів професійної реабілітації», «Порівняльна політика соціального забезпечення», «Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві», «Етнополітичні процеси у соціальній роботі», «Соціальна інклюзія», «Філософія соціальної роботи», «Соціальна екологія і соціальне здоров’я», «Соціальна екологія і соціальне здоров’я».
Експертиза соціальних проектів, Розвиток життєвого потенціалу, Оцінка якості діяльності соціальних служб.

Студенти проходять науково-дослідну і педагогічну практику в Україні і очно-заочну академічну мобільність у Литві (місто Шауляй).

Оцінювання професійних знань, умінь, якостей здійснюється за національною (п’ятибальною) і європейською 100-бальною (ЄКТС) прийнятими в Україні системами оцінювання і європейською 100-бальною (ЄКТС), прийнятою в країнах ЕС.

Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) магістерської кваліфікаційної роботи, яка виконується за вимогами міжнародної освітньої програми. Кваліфікаційна робота є самостійним дослідженням студента, обов’язково перевіряється на плагіат і оприлюднюється у віртуальному середовищі Шяуляйського університету.

Академічне право випускників – навчання за програмою підготовки доктора філософії.

Викладачі використовують такі види навчальних занять: лекція, семінарське заняття, практичне заняття; консультація. Серед активних методів найбільш застосовуються: метод програмованого навчання – метод проектів; метод проблемного навчання – проблемні ситуації, типи проблемних ситуацій, евристичні програми; метод інтерактивного (комунікативного) навчання – колективні дискусії, навчально-рольові ігри, тренінги.

На спеціальності «Соціальна робота» є всі умови для організації інклюзивного навчання студентів із особливими освітніми потребами: педагогічний супровід, індивідуальний підхід до кожного.

Консультації мають форму індивідуальної та групової навчальної діяльності. Типова форма проведення навчальних консультацій – в умовах Інтернет-технологій – на email викладачів, студентів, академічної групи, у режимі skype.

Для проведення самостійної роботи у розпорядженні студентів МЕДІАТЕКА кафедри, інформаційні технології навчання, комп’ютерна інформаційна мережа Інтернет.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» ведуть активне соціальне життя. При кафедрі функціонує соціальна служба «Центр соціальної активності», студенти беруть активну участь у волонтерський діяльності, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт.