Наші публікації

Наші публікації

 1. Базиленко А.К. Структура соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Збірник наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2012.
 2. Базиленко А.К. Психологічний тренінг соціальної активності студентів : зміст та ефективність застосування в освітньому процесі ВНЗ Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – №9. – 2016. – С. 16–23.
 3. Базиленко А.К. Теоретичний аналіз чинників формування соціальної активності студентської молоді Науковий журнал “ScienceRise”. – №10/1(27). – 2016. – С. 23–29.
 4. Базиленко А.К., Гребенюк А.О. Можливості вдосконалення соціальної роботи з людьми з інвалідністю на селі (на основі зарубіжного досвіду). Вісник Університету імені Альфреда Нобеля серія «Педагогіка І Психологія». педагогічні науки,  том 2, випуск-20, 2020  – С. 101-109 Режим доступу: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/12.pdf
 5. Бойко А. Е., Вербицький В. В., Корнієнко А. В., Литовченко, О. В., Мачуський, В. В. Позашкільна освіта: додаткові можливості для розвитку особистості дитини. Національна доповідь  про  стан  і  перспективи  розвитку  освіти  в  Україні:          монографія         /  Нац.  акад.  пед.  наук  України  ;  [редкол.:  В.  Г.  Кремень  (голова),       В. І. Луговий (заст. голови), О. М.Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. -Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. -384 с. – Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежності України). с.58-67 DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua
 6. Боса Л.Г., Ткачук Ю. Можливості сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. 2017. – № 1. – С. 109-117.
 7. Довгань Н. О. Соціальний діалог і його призначення у міжпоколінних стосунках Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України “Актуальні проблеми психології: Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія”– К., 2016. – С.179-187.
 8. Довгань Н. О. Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі Том 2, Ч.2, 2016 Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – С.7-13.
 9. Довгань Н. О. Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). Подано до друку.
 10. Іванова І.Б. Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна», Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. пед. Нац. акад. пед. наук України . – К.: Університет «Україна», № 11 (13), 2014 р. – C.10-26.
 11. Іванова, Ірина. Оcвітній та професійний стандарти : проблеми відповідності. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2014, № 1-2 (34-35). – С. 135-146.
 12. Іванова І.Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи: Навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів. К. : Університет «Україна», 2016. – 65 с.
 13. Іванова І.Б., Базиленко А.К., Дика В.А. Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота»: навч.-метод. посіб. – К.: Університет «Україна», 2016. – 72 с.
 14. Іванова, Ірина, Ушеренко, Сергій. Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви. Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. 2017. – № 1. – С.118-126.
 15. Iванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (Гриф МОН) / І.Б.Іванова. – К.: Задруга, 2011. – 416 c.
 16. Іванова І.Б. Наукові передумови розроблення моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. № 8 (10).  – К.: Університет «Україна»,  – С. 10-16.
 17. Іванова І.Б. Наукові передумови розроблення моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. № 8 (10).  – К.: Університет «Україна»,  – С. 10-16.
 18. Іванова І.Б. Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна». – № 11 (13), 2014 – C.10-26.
 19. Іванова, Ірина. Оcвітній та професійний стандарти: проблеми відповідності. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2014, № 1-2 (34-35) – С.135-146.
 20. Іванова, Ірина, Ушеренко, Сергій. Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви.  Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. 2017. –  № 1 1(46). – С.110-118.
 21. Іванова І.Б., Погоріла Т.В. Створення соціальної служби в інтегрованій освітній системі вищого навчального закладу Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. – 2017, № 2(47) – С.97-107.
 22. Іванова І.Б., Базиленко А.К., Дика В.А. Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота»: навч.-метод. посіб. – К.: Університет «Україна», 2017. – 72 с.
 23. Іванова І.Б. Методи соціальної роботи (на основі державних стандартів соціальних послуг). – Київ: Університет «Україна», 2018. – 302 с.
 24. Ivanova, Usherenko, Serhii. Features of Social Work with people with hearing impairment: experience of Ukraine and Lithuania. Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal,   2017, n.4, 2.
 25. Iryna Ivanova,Pogorila Tetyana Creation of a social service in the integrated educational system of a higher educational institution Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal,   2017, Vol. 02 (14).
 26. Ільєнко М.М. Порівняльна характеристика біологічної і соціальної адаптації жителів сільської місцевості і урбанізованого середовища // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – С. 114.
 27. Кольченко К.О. Training of Teachers Working in Special Education System in Ukraine. Inovace propedeutickych discipline pro studijni obory se specialni pedagogikou / Sbornik z conference k projektu Olomouc 2013 – Vytiskla Univerzita Palackeho v Olomouci, p. 161-169.
 28. Кольченко К.О. Создание инклюзивной образовательной среды как способ формирования позитивного имиджа студентов с инвалидностью //Материалы первой Международной конференции «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», 3-6 февраля 2014 г., Киев-Москва / Под научн. ред. проф. Е. А. Петровой. – М.: Издательство «Академия имиджелогии», 2014. – С. 95-99.
 29. Корнієнко А. В., Литовченко, О. В., Мачуський, В. В., &Пустовіт, Г.П. (2016). Позашкільна освіта: додаткові можливості для розвитку особистості учня. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. НАПН України. Кремень, В. Г. (ред.). Київ: Пед. думка. URL:  http://naps.gov.ua/ua/activities/publications/
 30. Корнієнко А.В., &Литовченко О. В. (2017). Виховання та розвиток в системі позашкільної освіти. Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.). URL: http://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html
 31. Кущенко І.В. Загальна психологія: хрестоматія (у 3 ч.) / Хрестоматія. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 774 с. (у співавторстві із Хохліною О.П. та Гребенюк М.О.)
 32. Литовченко О.В. Програма соціально-психологічного тренінгу «Соціальне становлення особистості». Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2-3. – С. 28-35, 44-46.
 33. Литовченко О. В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 3 (18). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/litovchenko.htm.
 34. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 415-423.
 35. Литовченко О.В. Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20. – Кн.1. – Київ, 2016. – С. 285-295.
 36. Литовченко О.В. Роль позашкільних навчальних закладів у розвитку громадянських якостей і патріотичних почуттів дітей та молоді Освітні технології. ‒ 2016. ‒ № 1 (5). ‒ С. 91‒99.
 37. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти. Освітні технології. ‒ 2016. ‒ №2 (6). – С. 51‒59.
 38. Литовченко О.В. Технології у позашкільних навчальних закладах, які сприяють соціальному становленню дітей та молоді. Освітні технології. ‒ 2016. ‒ №3 (7). – С. 81‒91.
 39. Литовченко О. В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 130-139.
 40. Lytovchenko, О. (2020). Out-of school & non-formal education: Ukrainian and European dimensions. Education: Modern Discourses, 3, 50-55. DOI: https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-05
 41. Литовченко О. В. Позашкільна освіта України: контекст міжнародного співробітництва. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 травня 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред.  О. І. Локшиної. Київ, Біла Церква: Авторитет, 2020.  С.236-237.– DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
 42. Литовченко О.В. Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11-х класів у комплексних позашкільних навчальних закладах. Автореферат дис. докт. пед. наук. 13.00.05 – соціальна педагогіка. URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/aref_Lytovchenko.pdf
 43. Литовченко О. В. Зміст і технології позашкільної освіти для старшокласників: метод. рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020.104 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722881
 44. Литовченко О. Передумови створення інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021. С. 211-224. DOI: https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-1-211-224
 45. Maslianikova I.V. Condition of development and problems of modern education for adults // Theoretical and applied aspects of the development of the modern psychology pedagogy: collective monograph / S.P. Belavin, T.I. Belavina, I.N. Bila, T.O. Kostina, ect. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – S. 120-137.
 46. Maslianikova I.V. Psychological aspects of androngo support // psechological accompaniment of personality development: collective monograph / S.P. Belavin, T.I. Belavina, I.N. Bila, ect. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – S. 223-241
 47. Методика викладання психології у вищій школі: навчальний посібник (затверджено МОНМС – лист № 1/11-4493 від 04.04.2012 року) К.: Атіка, 2012. – 272 с. (у співавторстві із Бойко-Бузиль Ю.Ю., Горбенко С.Л., Лапко А.Г., Супрун М.О.)
 48. Пузіков Д.О. Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014. – №4 (25). – С. 226-234.
 49. Пузіков Д.О. Модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: структура та функції // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – Вип. 46. – С. 281-286.
 50. Пузіков Д.О., ГорашК.В. Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: особливості та умови організації. Рідна школа. – 2015. – № 1-2. – С. 7-12.
 51. Пузіков Д.О. Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Рідна школа. – 2014. – № 10. – С. 32-36.
 52. Рекомендації студентам щодо активного навчання в умовах онлайн-освіти: навч.-метод. посіб. / Базиленко А.К., Іванова І.Б., Кириленко В.Г., Кондукоцова Н.В. — К.: Університет «Україна», 2020. — С. 62-84.
 53. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: методика викладання: навч.-метод. посіб. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. (Гриф МОН) – К.: Університет «Україна», 2011. – 340 с.
 54. Тюптя Л.Т. Методика викладання соціальної роботи: навчальна програма з навчальної дисципліни для магістрів спеціальності «Соціальна робота». Методичний посібник. / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. – К.: Університет «Україна», 2011. – 50 с.
 55. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи / Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2013, № 4. – С.315-319.
 56. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л.Т.Тюптя, І.Б.Іванова. – 3-тє вид., переробл. і доповн. (Гриф МОН) / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. – К.: Знання, 2014. – 575 с.
 57. Цукур О.Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». Випуск 121. Т.2 – Чернігів: ЧНПУ, 2014 – С. 193-197.
 58. Цукур О.Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6. – К.: КиМУ, 2014. – С. 277-292.
 59. Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності. Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – №35 (38). – С. 150-160.
 60. Цукур О.Г. Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності. Психологічні перспективи. Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. Випуск 25. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 268-280.
 61. Цукур О.Г. The use of content analysis for the textual construction of Orthodox identity Збірник наукових праць «Проблеми політичної психології» Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К.: Міленіум, 2016. – С. 83-92