Наші публікації

1. Базиленко А.К. Структра соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Збірник наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2012.

2. Іванова І.Б. Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна», Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. пед. Нац. акад. пед. наук України . – К.: Університет «Україна», № 11 (13), 2014 р. – C.10-26.

3. Іванова, Ірина. Оcвітній та професійний стандарти : проблеми відповідності. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2014, № 1-2 (34-35). – С. 135-146.

4. Ільєнко М.М. Порівняльна характеристика біологічної і соціальної адаптації жителів сільської місцевості і урбанізованого середовища // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези доповідей. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – С. 114.

5. Кольченко К.О. Training of Teachers Working in Special Education System in Ukraine. Inovace propedeutickych discipline pro studijni obory se specialni pedagogikou / Sbornik z conference k projektu Olomouc 2013 – Vytiskla Univerzita Palackeho v Olomouci, p. 161-169.

6. Кольченко К.О. Создание инклюзивной образовательной среды как способ формирования позитивного имиджа студентов с инвалидностью //Материалы первой Международной конференции «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», 3-6 февраля 2014 г., Киев-Москва / Под научн. ред. проф. Е. А. Петровой. – М.: Издательство «Академия имиджелогии», 2014. – С. 95-99.

7. Литовченко О.В. Програма соціально-психологічного тренінгу «Соціальне становлення особистості». Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2-3. – С. 28-35, 44-46.

8. Литовченко О. В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 3 (18). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/litovchenko.htm.

9. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 415-423.

10. Литовченко О. В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 130-139.

11. Пузіков Д.О. Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014. – №4 (25). – С. 226-234.

12. Пузіков Д.О. Модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: структура та функції // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – Вип. 46. – С. 281-286.

13. Пузіков Д.О., ГорашК.В. Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: особливості та умови організації. Рідна школа. – 2015. – № 1-2. – С. 7-12.

14. Пузіков Д.О. Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Рідна школа. – 2014. – № 10. – С. 32-36.

15. Цукур О.Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки». Випуск 121. Т.2 – Чернігів: ЧНПУ, 2014 – С. 193-197.

16. Цукур О.Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6. – К.: КиМУ, 2014. – С. 277-292.

17. Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності. Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – №35 (38). – С. 150-160.

18. Цукур О.Г. Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності. Психологічні перспективи. Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. Випуск 25. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 268-280.

19. Іванова І.Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи: Навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів. К. : Університет «Україна», 2016. – 65 с.

20. Іванова І.Б., Базиленко А.К., Дика В.А. Практична підготовка студентів спеціальності «Соціальна робота»: навч.-метод. посіб. – К.: Університет «Україна», 2016. – 72 с.

21. Іванова, Ірина, Ушеренко, Сергій. Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху: досвід України і Литви. Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. 2017. – № 1. – С.118-126.

22. Базиленко А.К. Психологічний тренінг соціальної активності студентів : зміст та ефективність застосування в освітньому процесі ВНЗ Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – №9. – 2016. – С. 16–23.

23. Базиленко А.К. Теоретичний аналіз чинників формування соціальної активності студентської молоді Науковий журнал “ScienceRise”. – №10/1(27). – 2016. – С. 23–29.

24. Боса Л.Г., Ткачук Ю. Можливості сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації. 2017. – № 1. – С. 109-117.

25. Довгань Н. О. Соціальний діалог і його призначення у міжпоколінних стосунках Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України “Актуальні проблеми психології: Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія”– К., 2016. – С.179-187.

26. Довгань Н. О. Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі Том 2, Ч.2, 2016 Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – С.7-13.

27. Довгань Н. О. Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі¬тичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). Подано до друку.

28. Литовченко О.В. Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20. – Кн.1. – Київ, 2016. – С. 285-295.

29. Литовченко О.В. Роль позашкільних навчальних закладів у розвитку громадянських якостей і патріотичних почуттів дітей та молоді Освітні технології. ‒ 2016. ‒ № 1 (5). ‒ С. 91‒99.

30. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти. Освітні технології. ‒ 2016. ‒ №2 (6). – С. 51‒59.

31. Литовченко О.В. Технології у позашкільних навчальних закладах, які сприяють соціальному становленню дітей та молоді. Освітні технології. ‒ 2016. ‒ №3 (7). – С. 81‒91.

32. Цукур О.Г. The use of content analysis for the textual construction of Orthodox identity Збірник наукових праць «Проблеми політичної психології» Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К.: Міленіум, 2016. – С. 83-92

Перелік наукових публікацій
студентів спеціальності «Соціальна робота»
за 2016/2017 н.р.

1. Іванова І.Б., Ушеренко С.А. Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху за кордоном на прикладі Литовської Республіки. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому ередовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – 52-54.

2. Кравчук В.Ю. Культура відносин в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітній школі: діалогізація комунікативної сфери Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С. 176-177.

3. Ткачук Ю.М. Можливості сільських соціальних служб у Литві щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – 11-13.

4. Шакота А.О. Особливості консультування людей з обмеженням життєдіяльності в соціальній службі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С.124-126.

5. Jolanta Dziugiene Social services for people with dementia: limitations and possibilities (Соціальні послуги для населення з деменцією: обмеження та можливості)Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С. 375-379.

6. Renata Ziediene. Facilitation of social worker in aspect of preparation people with disabilities for independent life in lithuania and ukraine: theoretical and empirical modelling (Сприяння соціального працівника в аспекті підготовки людей з обмеженими можливостями до самостійного життя в Литві й України: теоретичне та емпіричне моделювання) Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С. 379-383.

7. Иоланта Норвилиене. Допущение успешного участия в общественной жизни людей с ограниченными возможностями в домах престарелых: социальный аспект Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С.383-387.

8. Laura Pasavodskyte. Potentiality of social aid for elderly people provided by non-governmental organizations as an expression of professionalization of social work: context and prospects (Потенціал соціальної допомоги для людей похилого віку, який надається громадськими організаціями як прояв професіоналізації соціальної роботи: контекст і перспективи). Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С.387-390.

9. Жидруне Стирбене. Моделирование организации занятости лиц с недугом, проживающих в социальной институции, как выражение профессионализации социальной работы . Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. – С.390-396.

10. Зацерковна Н., Іванова І.Б. Особливості професійних якостей соціального гувернера. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. у ІІ част. — Ч. І. — К. : Університет «Україна», 2017. – С.86-87.

11. Каушан А., Іванова І.Б. Особливості благодійної діяльності на основі контент-аналізу ЗМІ. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. у ІІ част. — Ч. І. — К. : Університет «Україна», 2017. – С.91-92.

12. Кроп І., Іванова І.Б. Зменшення факторів, що впливають на обмеження життєдіяльності людей похилого віку засобами соціальної роботи. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. у ІІ част. — Ч. І. — К. : Університет «Україна», 2017. – С.103-104.

13. Кулініч Д., Кириленко В.Г. Допомога дітям дошкільного віку з особливими освітніми потребами у соціальній роботі. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. у ІІ част. — Ч. І. — К. : Університет «Україна», 2017. – С.105-107.

14. Осипенко А., Боса Л.Г.Особливості життєвих пріоритетів сучасної молоді. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХIIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 4-6 квітня 2017 р. у ІІ част. — Ч. І. — К. : Університет «Україна», 2017. – С.114-116.