Науково-дослідна робота

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інститут соціальних технологій

1 Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації студентів з інвалідністю під час їх навчання у вищому навчальному закладі. Шифр та назва галузі знань: 22 «Охорона здоров’я». Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання Керівник:

д.пед.н., доцент

Адирхаєв С.Г.

Виконавці:

д.біолог.н.,професор

Ткачук В.Г.;

д.пед.н., професор

Архипов О.А.;

к.пед.н., доцент

Адирхаєва Л.В.;

к.пед.н., доцент

Шамич О.М.;

к.мед.н., доцент

Коваленченко В,Ф.;

к.мед.н.

Любенко В.О.;

викладач

Рохас М.М.;

ст. викладач

Колядич О.І.;

викладач

Мацегоріна Н.В.;

ст. викладач

Шведова Г.М.;

аспірант

Туровець Г.М.;

аспірант

Косяченко О.

03.2018 –

28.2020 рр.

Планується проведення та участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, проведення практичних занять. Планується видати 1 монографію, 1 посібник, 2 навчальних посібника, 10 навчально-методичних матеріалів. Опублікувати 60 фахових статей, 15 статей у зарубіжних виданнях, 250 тез доповідей. Провести підготовку та провести захист 1 докторської дисертації та 2 – доктора філософії.