Положення про центр

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення визначає науково-практичну та організаційно-методичну основу діяльності Науково-практичного медико-реабілітаційного центру (далі – Центр) при Інституті соціальних технологій;

1.2. Центр створений та функціонує відповідно до наказу Президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, установчими документами Університету, наказами та розпорядженнями Президента Університету, а також цим Положенням.

II. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

2.1. Мета діяльності центру:

 • сприяння адміністрації і педагогічному колективу Університету в створенні умов, що гарантують охорону фізичного, психічного і соціального здоров’я викладачів та студентів;
 • зміцнення і профілактика здоров’я різних категорій населення в усіх його аспектах (соціальному, психічному, фізичному, духовному) на основі комплексної діагностично-корекційної роботи, біоадаптивного формування, активного збереження і відновлення здоров’я на засаді немедикаментозних методів первинної та вторинної профілактики;
 • сприяння в засвоєнні знань, умінь, навичок, необхідних для формування в осіб різного віку стійкої мотивації здоров’я та здорового способу життя;
 • сприяння особистісному зростанню та підвищенню ефективності професійної підготовки студентів Інституту соціальних технологій шляхом практичного впровадження сучасних інноваційних реабілітаційних технологій у навчальному процесі;
 • організація стажування, практики, проведення семінарів-тренінгів для викладачів;
 • здійснення науково-дослідної діяльності з тематики, визначеної Інститутом соціальних технологій.

2.2. Основні завдання Центру:

 • формування бази даних про стан здоров’я, психофізіологічні особливості та резервні можливості організму різних категорій населення, створення методичної бази для науково-дослідної роботи та практичної роботи в галузі фізичної реабілітації, соціально-психологічної адаптації студентської молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
 • розробка освітянських програм, спрямованих на збереження здоров’я людини, на навчання здоровому способу життя;
 • розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітянського процесу на валеологічній основі;
 • забезпечення проведення навчальних занять з використанням програмно-апаратурних комплексів у процесі вивчення наступних дисциплін: медико-біологічний контроль у фізичній реабілітації, методи дослідження у фізичній реабілітації, психомоторика, психофізіологія, психологічний спецпрактикум, практикум із загальної психології, основи психологічної корекції, основи психотерапії, психологічне консультування, методи фізичної реабілітації, фізіотерапія, масаж, фізична реабілітація при соматичних та хірургічних захворюваннях, технічні засоби в фізичній реабілітації, фізична реабілітація при порушеннях постави, оздоровчий фітнес, спортивна фізіологія, спортивна медицина, науково-методичні основи дослідницької роботи та ін.;
 • організація і проведення лекцій, семінарів, круглих столів з проблем оптимізації соціально-психологічної та психофізіологічної адаптації студентської молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
 • розробка та впровадження курсів підвищення кваліфікації для фахівців, що працюють у галузі вищої освіти зі студентами з сенсорними, соматичними та фізичним порушеннями;
 • участь у профілактичних скринінгових дослідженнях населення і організованих контингентів, у тому числі тих, що працюють в екстремальних екологічних і соціально-психологічних умовах, для діагностики преморбідних станів з метою визначення профілактики або фізичної реабілітації;
 • розробка і реалізація індивідуальних та групових програм оздоровлення і реабілітації, що передбачають комплексне застосування немедикаментозних методів, спрямованих на підвищення функціональних резервів здоров’я людини, відновлення його оптимальної працездатності, а при наявності захворювань – на скоріше одужання, запобігання рецидивів захворювання та відновлення працездатності;
 • надання консультативної та інформаційної допомоги студентам із інвалідністю з різноманітних питань навчання та життєдіяльності, надання соціально-психологічної, консультативної та корекційної допомоги дітям із соматичними, сенсорними та фізичними порушеннями, їхнім батькам та членам сімей;
 • організація та проведення наукових досліджень щодо виявлення психофізіологічних, фізичних особливостей молоді з фізичними, соматичними та сенсорними порушеннями;
 • надання консультацій студентам при виконанні наукових робіт за визначеною кафедрами Інституту соціальних технологій тематикою НДР;
 • налагодження та підтримка контактів із громадськими організаціями, урядовими установами, міжнародними об’єднаннями, жіночими і молодіжними організаціями, які працюють в даному напрямку.

2.3. Основні функції Центру:

 • аналіз медико-біологічних, психологічних та еколого-соціальних проблем формування, активного збереження і відновлення індивідуального та популяційного здоров’я людини із застосуванням фізичних факторів;
 • визначення індивідуальних особливостей та поточного функціонального стану людини, встановлення їх відповідності популяційним нормам та референтним значенням;
 • моніторинг і диспансерно-динамічні спостереження за станом здоров’я людини, оцінка функціональних резервів (регуляторних адаптивних можливостей) її організму, відновлення можливостей до саморегуляції і адаптації, виявлення факторів ризику;
 • сприяння в організації та забезпеченні навчального процесу, зокрема, лабораторних та практичних занять;
 • сприяння та забезпечення науково-дослідницької роботи студентів;
 • організація консультативної та інформативної роботи щодо зміцнення здоров’я населення;
 • надання практичної допомоги у здійсненні моніторингу функціональних станів та проведенні оздоровчо-корекційних заходів студентів із обмеженими можливостями.
ІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА ШТАТ ЦЕНТРУ

3.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється з посади наказом Президента Університету за поданням директора Інституту соціальних технологій.

3.2. Центр має в штаті на постійній основі директора центру, реабілітолога, лаборанта (адміністратора) та на засадах погодинної оплати праці реабілітологів, психологів, соціологів, лікарів (ортопеда-травматолога, фізіотерапевта, ЛФК та спортивної медицини), масажистів, які призначаються на посади та звільняються наказом по Університету за поданням директора Центру.

3.3. Директор діє від імені Центру: здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, за законність прийнятих ним рішень; діє від імені Центру і представляє його в усіх організаціях, підприємствах та установах; видає в межах своєї компетентності накази, організовує та контролює їх виконання; готує та подає на затвердження Президенту Університету структуру, положення про функціональні обов’язки працівників Центру; затверджує плани роботи Центру з урахуванням функціональних обов’язків спеціалістів; забезпечує своєчасне подання планів, звітів та іншої необхідної інформації.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

4.1. Для реалізації визначених цим Положенням основних завдань та напрямків діяльності Центру надається право:

 • вносити корективи, розробляти рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, впровадження методик викладання навчальних дисциплін, що ґрунтуються на технологіях, спрямованих на збереження здоров’я людини;
 • визначати стратегію та основні напрямки практичної та науково-дослідної діяльності у сфері реабілітації та фізичної адаптації студентської молоді з інвалідністю;
 • за погодженням із відповідними структурними підрозділами Університету та Інституту соціальних технологій визначати тематику конференцій, семінарів, круглих столів, що проводяться в рамках практичної роботи, наукових досліджень Центру;
 • залучати провідних фахівців, науковців для надання консультацій та проведення превентивно-оздоровчих та реабілітаційних корекційно-відновлювальних програми серед населення;
 • отримувати необхідні для роботи Центру дані анамнезу студентів із сенсорними, фізичними та соматичними порушеннями в управлінні реабілітації та адаптації Університету;
 • готувати договори про співпрацю із громадськими організаціями, урядовими установами, міжнародними об’єднаннями, жіночими і молодіжними організаціями, які працюють в даному напрямку.

4.2. Центр зобов’язаний:

 • дотримуватися у своїй діяльності вимог Положення про Центр;
 • проводити наукові дослідження з питань комплексної реабілітації та адаптації студентської молоді з інвалідністю та впроваджувати отриманий практичний досвід та наукові розробки у межах та поза межами Університету;
 • пропагувати та рекламувати діяльність Центру у межах та поза межами Університету.
V. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

5.1. Приміщення:

 • умебльоване приміщення з розрахунку на розміщення навчальної групи на 25 – 30 осіб;
 • приміщення, обладнане під спортивний зал;
 • умебльовані приміщення з розрахунку на розміщення фізіотерапевтичного обладнання.

5.2. Обладнання:

 • реабілітаційний фізіотерапевтичний комплекс PhySys;
 • апарат для реабілітації лазерним випромінюванням Opton;
 • чотирьохканальний апарат для реабілітації магнітним полем Dimap V;
 • електротерапевтичний апарат із біологічно зворотним зв’язком MYOMED 932;
 • лімфодренажний комплекс LINFOenergy для комбінованої реабілітації пневматичним тиском та магнітним полем;
 • апарат Radarmed 950+ для реабілітації мікрохвильовими хвилями суглобів та внутрішніх органів;
 • апарат Curapus 970 для реабілітації суглобів та внутрішніх органів високочастотним прогрівом;
 • комплекс для реабілітації опорно-рухового апарату TRAComputer;
 • апарат en-Puls для реабілітації та регенерації радіальною ударно-хвильовою терапією;
 • апарат для реабілітації та регенерації фокусованою ударно-хвильовою терапією з модулем ультразвукової локалізації Piezowave;
 • пристрій для кріореабілітації Cryo-6;
 • апаратурний комплекс Діагност-1;
 • реабілітаційна масажна кушетка;
 • мобільні стойки;
 • спеціалізовані тумби.
VI. ФІНАНСОВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Оплата праці працівників Центру здійснюється із двох основних джерел:

 • згідно штатного розпису;
 • за рахунок надходжень від господарчої діяльності Центру у відповідності із укладеними договорами.

6.2. Кошторис витрат Центру на рік складається його керівником і затверджується Президентом Університету за поданням директора Інституту соціальних технологій.