Чиханцова Олена Анатоліївна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Стаж викладацької та науково-педагогічної діяльності: понад 11 років.

Біографія

Народилася 1 січня 1983 року в м. Київ.

Відомості про вищу освіту

Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність «Іноземна філологія» (2005 р.) (диплом КВ № 27282934); Університет «Україна», спеціальність «Переклад» (2006 р.) (диплом КВ № 30256275); Університет «Україна», спеціальність «Психологія» (2008 р.) (Диплом № ДСК № 107116).

Відомості про захист дисертації

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічна готовність старшокласників до оволодіння іноземними мовами» (2014 р.) за спеціальністю 19.00.07 ‑ Педагогічна та вікова психологія (диплом ДК № 026966).

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищому закладі освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

– 01.09.2005 р. – 03.09.2007 р. – викладач кафедри іноземної філології Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»;

– 03.09.2007 р. – 01.09.2008 р. – асистент кафедри іноземної філології Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»;

– 01.09.2008 р. – 19.03.2014 р. – старший викладач кафедри іноземної філології Університету «Україна»;

– 19.03.2014 р. – 29.12.2014 р. – старший викладач кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»;

– 06.10.2015 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна».

Основне місце роботи: Інститут соціальних технологій Університету «Україна».

Має достатньо високий рівень володіння іноземною мовою – В2 (Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність «Мова та література» (німецька, англійська), 2005 р. (диплом КВ № 27282934); Університет «Україна», спеціальність «Переклад», 2006 р. (диплом КВ№30256275).

Викладає дисципліни

 1. Психологія спілкування
 2. Психодіагностика
 3. Експериментальна психологія
 4. Психологія
 5. Психологічні проблеми спілкування
 6. Вікова психологія
 7. Психологія спорту
 8. Психологія творчості
 9. Психологія (психологія роботи з людьми)

Галузь наукових інтересів

 • психологічна готовність особистості до оволодіння іноземними мовами
 • психологічні основи життєстійкості особистості
 • самодетермінація особистості

Має понад 40 публікацій, серед яких навчальні посібники «Німецька мова для немовних спеціальностей» (2008); «Німецька мова за професійним спрямуванням» (2012); навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Психологічні проблеми спілкування» (2015).

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 8 праць у фахових виданнях, 5 – в іноземних виданнях, 1 – у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази WebofScience та 1 – навчально-методичного характеру.

Основні науково-методичні праці

1. Чиханцова О.А. Готовність старшокласників до вивчення іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди». – К.: Гносис, 2015. – С. 454-460. (фахове видання).

2. Чиханцова О.А. Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – № 12 (14). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 127-142. (фахове видання).

3. Чиханцова О.А. Особливості життєстійкості людей з обмеженими можливостями // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С 523-532. (фахове видання). [Проіндексовано: Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH].

4. Чиханцова О.А. Особистісний потенціал старшокласників на етапі вибору майбутньої професії // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 13. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 182-187. (фахове видання).

5. Baranauskienė I., Serdiuk L., Chykhantsova O. Psychological Characteristics of School-leavers’ Hardiness at their Professional Self-determination // Social Welfare: Interdisciplinary Approach. – 2016. – Vol 2, No 7. – Р.64-73. ISSN 2029-7424. [EBSCO: SocINDEX with Full Text.; Index Copernicus; Web of Science™ Core Collection]. (міжнародне видання, Web of Science).

Брала участь у 17 конференціях, у тому числі:

 • ІІІ Міжнародній науково-практична конференції «Генеза буття особистості», 20.12.2016 (Київ);
 • ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні трансформації у кризовий період», 26.01.2017 (Вінниця);
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy’, 19-20. 09. 2016 (Zielona Góra, Polska).

За результатами конференцій опубліковано 4 статті та 13 тез.

Пройшла закордонне стажування, зокрема:

1. Шяуляйський Університет (Литва) – 40 год. 25-29.04.2016 (Сертифікат № DPP-19 від 29.04.2016).

2. Програма мобільності викладачів XI International Staff Mobility Week, Siauliai University (LT) 25-29.04.2016 (Сертифікат №DM-18 від 29.04.2016).

3. NGO ‘Institute of International Academic and Scientific Cooperation’ (Austria; Hungary) 09-13.05.2017 (Сертифікат №29 від 13.05.2017).

Брала участь у міжнародних науково-дослідних проектах, а саме:

1. Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities. Еxperience of Lithuania and Ukraine (grant TAP-LU-13-033), 2014-2015.

2. Przedsiębiorczość w Opinii Studentów Wyższych Uczelni Polski i Ukrainy (Projekt Badawczy) (Projekt jest realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), 2015-2017.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1. Детермінанти психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами стаття Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр: педагогіка та психологія. – Чернівці : Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2012. – С. 169‑176. (фахове видання) 8
2. Рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами стаття «Проблема особистості у сучасній психології: теорія, методологія, практика». ‑ Одеса, 2014. С. 188-194. (фахове видання) 5
3. Роль іншомовної професійної комунікаційної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ стаття Освіта регіону. – № 5. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 71‑74. (фахове видання) 4
4. Структура і компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. – № 8 (10). – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 178-186. (фахове видання) 9
5. Сформованість психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі стаття Психологічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12 (13). – С. 228-234. (фахове видання) 7
6. Формування психологічної готовності особистості до оволодіння іноземними мовами стаття Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – Вип. 2. – С. 111-117. (фахове видання) 7
7. Foreign Language Learning of Students with Non-linguistic Speciality стаття International Scientific Journal «Euro-American scientific cooperation». – № 5 – Hamilton, 2014. – Р. 91-97. (міжнародне видання) 7
8. Модель психологической готовности выпускников школы к изучению иностранного языка в высшем учебном заведении стаття «European Applied Sciences». – Stuttgart, 2014. – V0l. 9. – С. 161-171. (міжнародне видання) 11
9. Зв’язок та значення компонентів психологічної готовності учнів старшої школи при вивченні іноземної мови стаття Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – Warszawa, 2014. – Vol. 02 (02), pp. 116-123. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891022/chyhantsova_olena_2014._connction_and_meaning_of_components_of_psychological_readness_of_high_school_pupils_during_the_learning_a_foreign_language._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._116-123 (міжнародне видання) 8
10. Адаптація випускників школи до вивчення іноземних мов на першому курсі вищого навчального закладу тези Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали VI Міжнар. науково-практичн. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 29-30 вересня 2014 р. ) : Зб. наук. праць. – Переяслав – Хмельницький, 2014. – С. 102-103. 2
11. Адаптація студентів першого курсу до вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі тези Наука України: перспективи та потенціал [Текст]: матеріали ІХ Всеукр. науково-практичн. заочн. конф. (Одеса, 21-22 лютого 2014 р.) / Партнерство «Нова Освіта». ‑ Одеса, 2014. – С. 82-84. 3
12. Аспекти професійної адаптації студентів із фізичними вадами до навчання у ВНЗ тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2008. ‑ С. 99-101. 3
13. Особливості адаптації старшокласників до вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 244-246. 3
14. Особливості мотивації спілкування учнів старших класів іноземною мовою тези Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2010. С. 132-133. 2
15. Особливості навчання старшокласників професійному іноземному спілкуванню тези Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей : ч. ІІІ. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 297-298. 2
16. Проблема личностной тревожности старшеклассников на занятиях по иностранному языку тези Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения : сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство НГТУ, 2010. – С.240-244. 4
17. Роль механізмів самосвідомості в забезпеченні психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 247-248. 2
18. Чинники та засоби, які спонукають старшокласників до вивчення іноземної мови у загальноосвітніх школах та школах з поглибленим вивченням іноземної мови тези Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktiycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2011» Volume 3. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia.: Przemysl. Nauka I studia. 2011. ‑ С. 74-76. 3
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
19. Готовність старшокласників до вивчення іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах стаття Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гносис, 2015. – С. 454-460. (фахове видання). 7
20. Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 12 (14). – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 127-142. (фахове видання). 6
21. Розвиток іншомовного мовлення під час оволодіння фахом в університеті стаття Вісник Національного університету оборони України: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (45). ‑ К. : НУОУ, 2015. – С.286-290. (фахове видання). 5
22. Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами стаття Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – № 38. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 492-502. (фахове видання). 11
23. Проблеми адаптації старшокласників до вивчення іноземної мови у виші стаття Освіта регіону: Український науковий журнал. ‑ № 1. – Київ : Університет «Україна», 2015. – С.102-106. (фахове видання). 5
24. Особливості життєстійкості людей з обмеженими можливостями стаття Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 32. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С 523-532. (фахове видання). (Збірник проіндексовано у міжнародних науковометричних базах: Index Copernicus (з 2013 р.), Google Scholar (з 2013 р.), CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities) (з 2015 р.)). 10
25. The Role of Vocational Rehabilitation for People with Disabilities стаття Development prospects of the system of vocational rehabilitation of people with Disabilities. Experience of lithuania and Ukraine. – Siauliu : Šiaulių universitetas, 2015. – P. 57-64. (міжнародне видання). 8/3 N. Malinovska, I. Baranauskienė
26. Rola zawodowej kompetencji komunikacyjnej języka obcego podczas nauki zawodu стаття Problemy Profesjologii. Półrocznik Poświęcony problemom Rozwoju zawodowego człowieka. ‑ Nr 2. ‑ Рixel Zielona Góra, 2015. – Р. 173-180. (міжнародне видання). 8
27. Influence of Social Inequality on Pupils’ Motivation to Learning Foreign Languages стаття Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy. – Zielona Góra, 2016. – S. 17-25. (міжнародне видання). 9
28. Духовність як ресурс розвитку життєстійкості особистості стаття Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том IХ: Загальна психологія, Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 12. – К.: Талком, 2016. – С. 540-547. (фахове видання). 8
29. Psychological Characteristics of School-leavers’ Hardiness at their Professional Self-determination стаття Social Welfare: Interdisciplinary Approach. – 2016. – Vol 2, No 7. – Р.64-73. ISSN 2029-7424. [EBSCO: SocINDEX with Full Text.; Index Copernicus; Web of Science™ Core Collection]. (міжнародне видання). 13/5 I. Baranauskienė, L. Serdiuk
30. Проявление жизнестойкости личности в социальной реабилитации стаття Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. Tom 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017. – 338-344. (міжнародне видання). 7
31. Особистісний потенціал старшокласників на етапі вибору майбутньої професії стаття Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том VI: Психологія обдарованості. – Випуск 13. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 182-187. (фахове видання). 6
32. Особливості життєстійкості під час професійної реабілітації тези Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – С. 123-125. 3
33. Зв’язок життєвих криз та особистісних цінностей з життєстійкістю особистості тези Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. – Ч.І. – К. : Університет «Україна», 2016. – С. 586-587. 3
34. Проекція життєстійкості особистості в професійній реабілітації тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей ХVI Міжнар. науково-практич. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю». – К. : Університет «Україна», 2016. – С.240-242. 3
35. Adaptive Capabilities of School-leavers’ Hardiness тези Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні трансформації у кризовий період». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 50-52. 2
ІІІ. Навчально-методичні праці
36. Німецька мова для немовних спеціальностей посібник Навч. посіб. – К. : Університет «Україна», 2011. – 219 с. 219
37. Німецька мова (за професійним спрямуванням) посібник Навч. посіб. – К. : Університет «Україна», 2012. – 170 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-3107 від 06.03.2012 р.) 170
38. Психологічні проблеми спілкування навчально-методичні рекомендації Методичні рекомендації з дисципліни / О. А. Чиханцова. – К.: Університет «Україна», 2015. – 22 с. 22