Довгань Наталія Олександрівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Науково-педагогічний стаж: 6 років

Відомості про освіту

Закінчила у 1998 р. Академію музики ім. П.І. Чайковського за спеціальністю «Фортепіано», кваліфікація – концертмейстер, викладач. У 2002 році отримала спеціальність «Психологія», кваліфікація «магістр психології» у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми».

Викладає дисципліни

  1. Психологія особистості
  2. Ведення професійної документації
  3. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві
  4. Якісні і кількісні методи досліджень у соціальній роботі

Галузь наукових інтересів

  1. Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі
  2. Технологія діалогізації міжпоколінних відносин
  3. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь

Основні публікації

1. Довгань Н.О. Зміст і складові психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол.: С.Д. Максименка (гол. ред. та ін.). – К. Алчевськ: ЛАДО, 2013. – Т.1. Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. Л. М. Карамушки. – Вип. 37. – С. 136 -140.

2. Довгань Н.О. Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; ред.: О.Л. Ануфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 3(16) / голов. ред. В.В. Олійник. – 2011. – С. 250-256.

3. Довгань Н.О. Програма розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. ін-ту Г.С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2013. – Т.ХІІ, Вип.16. – С. 113-121.

4. Bondarchuk Olena, Dovgan Natalia. Development of Psychological Readiness to Work with Gifted Children for Preschool Institution Teachers / Olena Bondarchuk, Natalia Dovgan // Social welfare: interdisciplinary approach. – 2013. – №3(1). – С. 48-56.

Бібліографія праць

1. Довгань Н.О. Обдарованість дошкільників як предмет психологічного дослідження / Н. О. Довгань // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр.; редкол.: В. О. Огневюк, І. Д. Бех, Л. Л. Хоружа. – К.: Університет, 2008. – №9. – С. 114-120.

2. Довгань Н.О.Операційно-регулятивна складова готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України; ред.: О. Л. Ануфрієва та ін. – К., 2005. – Вип. 3(16) / голов. ред. В. В. Олійник. – 2011. – С.250-256.

3. Довгань Н.О.Мотиваційна складова соціально-психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Освіта регіону. Український науковий журнал. – №5. – 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 124-131.

4. Довгань Н.О. Особистісна складова психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва та ін. – К.: «Дорадо-Друк», 2005. – Вип. 5(18) / голов. ред. В. В. Олійник. – 2011. – С.237-245.

5. Довгань Н.О. Методика емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Освіта регіону. Український науковий журнал. – №3. – 2012. – К.: Університет «Україна».

6. Довгань Н.О. Зміст і складові психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол.: С. Д. Максименко (гол. ред. та ін.). – К. Алчевськ: ЛАДО, 2013. – Т.1. Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. Л. М. Карамушки. – Вип. 37.

7. Довгань Н.О. Програма розвитку психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. ін-ту Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2013. – Т. ХІІ, Вип. 16.

8. Довгань Н.О. Психологічні особливості готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань, О. І. Бондарчук // Формування інноваційного простору дошкільної освіти, – 2013.

9. Довгань Н.О. Професійна реабілітація і умови організації підготовки навчально-виховних кадрів, які постраждали внаслідок травмівних подій неоголошеної війни до роботи з обдарованими дітьми / Н. О. Довгань // Особистість в умовах кризових викликів сучасності : Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – 464-472 с.

10. Довгань Н.О. Соціальний діалог і його призначення у міжпоколінних стосунках / Н. О. Довгань // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології: Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія». – С. 179-187.

11. Довгань Н.О. Технологія діалогізації міжпоколінних відносин / Н. О. Довгань // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Н.-д. ін-т духов. розв. людини, каф. “ЮНЕСКО” “Духов.-культ. цінності вихов. та освіти”. – Сєвєродонецьк: [б. в.]. (Подано до друку)

12. Dovgan N.O. Understanding in the Inter-generational Space: Dialogization of Relations / N. O. Dovgan // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. (подано до друку)

13. Довгань Н.О. Система соціально-психологічного простору поколінь / Н. О. Довгань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. (подано до друку)

Статті в іноземних виданнях

14. Natalia Dovgan. Development of Psychological Readiness to Work with Gifted Children for Preschool Institution Teachers / Natalia Dovgan, Olena Bondarchuk // Social Welfare: interdisciplinary approach. – 2013. – №3(1).

15. Natalia Dovgan. Analysis of the Results of Social and Psychological Assessment of Understanding by Future Social Workers of Peculiarities of Work with Gifted Preschool Children with Disabilities / Natalia Dovgan // International Forum for Education a Pupil with Special Educational Needs at School, Uniwersytet Zielonogórski. – Р. 132-137.

У матеріалах конференцій та інших наукових виданнях

16. Довгань Н.О. Покоління як соціально-психологічний феномен / Н. О. Довгань // “Освіта і суспільство”. Прешовський університет в Прешові (Словаччина) та Бердянський державний педагогічний університет (Україна) (0,65 д.а.) (Подано до друку)

17. Довгань Н.О. Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи із студентською молоддю з інвалідністю / Н. О. Довгань, О. В. Басанько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна».

18. Довгань Н.О. Професійна підготовка кадрів із соціальної роботи до роботи з людьми із інвалідністю закордоном / Н. О. Довгань, Ю. А. Бабанська // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна».

19. Довгань Н.О. Специфіка соціальної роботи з сім’єю, що опинилась у складних життєвих обставинах /. Н. О. Довгань, В. Ю. Кравчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна».

20. Довгань Н.О. Аналіз результатів соціальної діагностики готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми з особливими потребами / Н. О. Довгань, О. В. Басанько // Тези доповідей ХІІ всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 22 квітня 2015 року.

21. Довгань Н.О. Професійна реабілітація і умови організації підготовки педагогічних кадрів, які постраждали внаслідок неоголошеної війни до роботи з обдарованими дошкільниками / Н. О. Довгань // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015.

22. Довгань Н.О. Електронний навчальний курс «Ведення професійної документації» / Електронний навчальний курс. – Сертифікат «51/15 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2015/2016 н.р.

23. Довгань Н.О. Характеристики поколінь в соціально-психологічному просторі міжпоколінних відносин / Н. О. Довгань // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo/vseukr-naukovo-praktichna-konferenc-27.05. – (0,1 д.а.)

24. ДовганьН.О. Сутність і зміст поняття покоління в системі міжпоколінних відносин (стосунків) / Н.О.Довгань// Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 вересня 2016 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 46-50.

25. Довгань Н.О.Дослідження особливостей взаєморозуміння у міжпоколінному просторі / Н. О. Довгань// Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 вересня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 122-125 (0,2 д.а.)

26. Довгань Н.О. Комунікативна технологія оптимізації взаєморозуміння в міжпоколінному просторі / Н. О. Довгань// Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд умайбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7-8 жовтня 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 123-126.

27. ДовганьН.О.Культура відносин в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітній школі: діалогізація комунікативної сфери / Н. О. Довгань// збірник матеріалів ХVI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю», 23-24 листопада 2016 року, м. Київ (Подано до друку)

28. ДовганьН.О.Система простору поколінь: соціально-психологічна модель / Н. О. Довгань //Матеріали круглого столу «Українська модель соціального діалогу в контексті європейської політики» Лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/285480035181180/?active_tab=discussion