Дубчак Галина Михайлівна

Кафедра психології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 24 роки

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології на тему “Внутрішньоособистісні конфлікти студентів у період навчання у вузі”.

Викладає дисципліни

 1. Загальна психологія
 2. Практикум загальної психології

Галузь наукових інтересів

 1. Психологія стресу
 2. Внутрішньоособистісні конфлікти

Основні наукові праці

 1. Дубчак Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2017  – Вип. 3, Т. – C. 56-68
 2. Дубчак Г. М. Факторний аналіз структури професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г. М.  Дубчак // Technologies of intellect development. – 2017. –  Том 2, № 5.   – Режим доступу : http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_ develop/article/view/276
 3. Dubchak H. Analysis of strategies against stresses of future professionals of socionomy occupations / H. Dubchak // Social Welfare : Interdisciplinary approach. – 1, no 6. – 2016. – Р. 17-29
 4. Дубчак Г. М. Аналіз навчального стресу студентів : гендерний аспект / Г. М.  Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –Т. VI. – Психологія обдарованості. – Вип. 12. – С. 39-47
 5. Дубчак Г. М. Емпіричне вивчення ірраціональних установок в контексті стресостійкості студентської молоді / Г. М. Дубчак / Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 1, Т. – C. 28-33
 6. Дубчак Г. М.  Особливості навчального стресу сучасних студентів [Електронний ресурс] / Г. М.  Дубчак // Technologies of intellect development. – – Т. 2, № 3. – Режим доступу : http : // www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
 7. Кокун О.М. Особливості прояву стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / О. Кокун, Г. Дубчак // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2016. – № 03 (11). – Режим доступу : http://sp-sciences.io.ua/s2573969/ kokun_oleg_dubchak_halyna_2016
 8. Дубчак Г. М. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології :  зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – К. : Талком, 2016. – Т. IX : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 9. – С. 195-202
 9. Дубчак Г. М.  Акцентуації характеру в контексті стресостійкості особистості [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак. // Technologies of intellect development. – – Т. 2, № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_4.
 10. Дубчак Г. М. Зв’язок типу поведінки в стресовій ситуації з рівнем психічної напруги студентів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –Т. VI. – Психологія обдарованості. – Вип. 12. – С. 91-99
 11. Дубчак Г. М. Емпіричне вивчення особливостей стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс]  / Г. М. Дубчак. // Технології розвитку інтелекту. – 2016. – Т. 2, № 1. – Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_1_14
 12. Дубчак Г. М. Динаміка стресостійкості студентів в період навчання у ВУЗі [Текст] / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – 2016. – Т. ІХ : Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – вип. 8. – С. 165-172.
 13. Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу студентів вищих і середніх навчальних закладів / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України / За ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2016. – Т. V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія., вип. 5(16). – С. 30-38
 14. Dubchak H. Characteristics of tolerance to stress of future specialists with socionomy occupations // H. Dubchak. – Social Welfare : Interdisciplinary approach . – 2, no 5. – 2015. – Р. 8-18
 15. Дубчак Г. М. Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон, Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», 2016 – Вип. 1, Т. – C. 28-39
 16. Дубчак Г. М. Порівняльний аналіз стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – Т. 5 : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 15. –  С. 43- 50
 17. Дубчак Г. М. Аналіз моделей професійного стресу в сучасній зарубіжній психології / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 743 Чернівці : Педагогіка та психологія. – С. 72-77
 18. Дубчак Г. М. Розуміння професійної стресостійкості у психологічній літературі / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 649 : Педагогіка та психологія. – С. 39-47
 19. Дубчак Г. М. Структура професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Актуальні проблеми психології :  зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАНП України. – К., 2013. – Том V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 13. – С. 91-98.
 20. Дубчак Г. М. Порівняльний аналіз особливостей ірраціональних мислительних установок студентів та фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали V Міжнар. наук. Інтернет-конференції [Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми, 10-31 травня 2017]. – Режим доступу : http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/dubchak_halina_2017.pdf
 21. Дубчак Г. М. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів на різних етапах навчання у вузі / Г. М. Дубчак // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція [Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : Київ, 27 квітня 2017 року]. – К. : Національний авіаційний університет та Інститут обдарованої дитини НАПН, 2017
 22. Дубчак Г. М. Стресостійкість як важлива якість особистості студента [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференція [Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві : Кіровоград, 25. 04. 2017 – Режим доступу  : http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy /vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-psykholohichni-umovy-stanovlennia-osobystosti-u-suchasnomu-suspilstvi/prohrama
 23. Дубчак Г. М. Особливості навчального стресу сучасних студентів [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали Всеукр. наук.-методичн. конф. [Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: 22. 11. 2016]. – Харків, 2016.  –  С.81-84. – Режим доступу : http://car-electroniks.hol.es/konferencia_2016.html
 24. Дубчак Г. М. Аналіз гендерних відмінностей в способах подолання стресу сучасними студентами [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак // Матеріали Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки [Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах» : 11.11.2016]. – Харків, 2016. –  С.  55-58. – Режим доступу : http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/17936/mod_resource/content/1/Zbirnuk.pdf
 1. Dubchak H. Analysis of coping strategies in the context of personal stress resistance // Н. Dubchak. – Материалы IV-й Междунар. научн. конф. [Психология стресса и совладающего поведения : ресурсы, здоровье, развитие : Кострома, 09-24.09.2016]. –Кострома. – С. 301- 305
 2. Дубчак Г. М. Аналіз копінг-стратегій у контексті стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / Г.  М.  Дубчак // Тези Всеукр. наук.-практ. конф. [Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : Київ, 27 травня 2016 р.] – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-cippo/vseukr-naukovopraktichnakon ferenc-27.05
 3. Дубчак Г. М. Особливості розвитку стресостійкості у процес професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій : [Електронний ресурс] / Г. М. Дубчак //  Матеріали IV Міжнар. наук. Інтернет-конференції [Віртуальний освітній простір : психологічні проблеми, 12-31 травня 2016]. – Режим доступу : http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/dubchak_pdf
 4. Дубчак Г. М. Основні підходи до вивчення професійної стресостійкості особистості / Г. М. Дубчак // Матеріали ІІІ Всеукр. психол. конгр. з міжнар. участю [Особистість у сучасному світі]. – К., 2014. – С. 359- 362