Євдокимова Валентина Володимирівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Загальний стаж – 36 років

Науково-педагогічний – 3 роки

Біографія

Народилася 27 лютого 1962 року в селі Любитово Кролевецького району Сумської області.

З 1982 по 1987 рік навчалася в Київському державному університеті імені Т. Шевченка на геологічному факультеті за спеціальністю “Гідрогеологія та інженерна геологія”, отримавши кваліфікацію інженера-гідрогеолога.

З 1987 по 1995 рік обіймала інженерні посади в проектних інститутах України. З 1995 по 2014 рік – спеціаліст, головний спеціаліст УПЗН Печерської РДА.

У 2014-2017 роках працювала старшим викладачем кафедри соціології Київського національного університету культури і мистецтв.

Відомості про захист дисертацій

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – Теорія та історія соціології на тему “Теоретико-методологічні та програмно-технологічні складові регуляції бідності в Україні”.

Сфера наукових інтересів

 1. Моделі місцевого самоврядування та державного управління
 2. Прикладна соціологія

Викладає дисципліни:

 1. Культура ділового спілкування
 2. Соціальне забезпечення різних верств населення
 3. Прикладна соціологія
 4. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі
 5. Теорія етнографічного дослідження
 6. Моделі соціальної політики
 7. Гендерні аспекти соціальної роботи

Основні наукові публікації

Має 36 опублікованих наукових праць, серед яких один підручник (у співавторстві), одна монографія (у співавторстві).

 1. Архетипіка й державне управління: інституційні форми, механізми та практики : програма Четвертого теоретико-методологічного семінару з міжнародною участю в м. Києві (Україна). – К.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013. – 20 с.
 2. Євдокимова В. В. Світовий досвід моделей державного управління як архетипна складова для вдосконалення механізмів державного управління в Україні / В. В. Євдокимова // Публічне управління : теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск – Червень, 2013. – С. 49–54;
 3. Реформування державної кадрової політики в Україні : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. – К. : НАДУ, 2014. – 280с. (у співавторстві; Розділ 4)
 4. Євдокимова В. В. Збереження водних ресурсів України як складова ефективності державної політики в покращенні якості життя громадян / В. В. Євдокимова // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ. – ТОВ «ДКС центр». – № 1 – січень 2014. – С. 129 – 132
 5. Євдокимова В. В. Проблеми екологічної небезпеки в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – Київ. – ТОВ «ДКС центр». – № 10. – травень 2014. – С. 130 – 133
 6. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [ редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с. (у співавторстві)
 7. Забезпечення екологічної безпеки – перспективний напрям розвитку органів місцевого самоврядування / В. В. Євдокимова // Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2014. – Т. 2. – С. 150-152
 8. Взаємозв’язок проблем державного регулювання інформаційного простору та суспільно-політичних процесів в Україні / В. В. Євдокимова // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства – 2015». – Київ. – 19 – 20 травня 2015 р. / Упоряд.: М. Малюга; За заг. ред. д. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – «Видавництво «Тезис». 2015. – С. – 55 – 57
 9. Взаємозалежність моделі соціальної політики та рівня економічного розвитку країни / В. В. Євдокимова // ІІІ міжнародна конференція «Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти / Матеріали ІІІ міжнародної он-лайн конференції. – 20-21 лютого 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/428317347333383/ (4 сторінки)
 10. Визначені стандарти та українські реалії в системі публічного управління / В. В. Євдокимова // Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щоріч. Наук.-практ. Конф. За міжнар. участю (Київ. – 5-6 листоп. 2015 р.) / [за заг. Ред. Ю. В. Ковбасюка, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської]. – К. – НАДУ. – 2015. – (С. 144 – 145)