Кокун Олег Матвійович

Кафедра психології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: член-кореспондент НАПН України (2015), член Товариства психологів України

Досвід роботи: 27 років

Біографія

Народився 2 жовтня 1968 року в місті Києві.

У 1990 році з відзнакою закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Відомості про захист дисертацій

У 1994 році вступив до аспірантури Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Моніторинг та корекція психофізіологічної адаптації спортсменів вищої кваліфікації» за спеціальністю 19.00.02 – Психофізіологія.

У 2002-2005 рр. навчався в докторантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук на тему «Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності» за спеціальністю 19.00.02 – Психофізіологія.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності

У 1990-1994 рр. працював викладачем кафедри фізичного виховання Київського державного художнього інституту (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

З жовтня 1996 р. працює в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника (1997 р.), завідувача лабораторії вікової психофізіології (з 2006 р.), заступника директора з науково-інноваційної роботи (з 2013 р.).

Член Експертної ради ВАК з психологічних наук (2006 – 2011 рр.), член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України в галузі педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту (2011-2013 рр.), член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (з 2007 р.).

Викладає дисципліни

 1. Психологія праці

Сфера наукових інтересів

 1. Психофізіологія
 2. Психологія праці
 3. Психологія діяльності в особливих умовах
 4. Психодіагностика

Член редакційних колегій наукових видань: «Psychologiawychowawcza», Польша, м. Варшава; Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Технології розвитку інтелекту; Освіта регіону; Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами.

Підготував 2 кандидатів і 1 доктора наук.

Автор 210 друкованих праць (із них 7 монографій, 7 навчальних та навчально-методичних посібників).

Наукові здобутки

 • концепція оптимізації адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності (2004 р.);
 • концепція психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності (2007 р.);
 • концепція дистанційної професійної психодіагностики (2010 р.);
 • концепція психофізіологічного забезпечення становлення фахівця у професіях типу “людина-людина” (2012 р.).

Е-mail: kokun@voliacable.com

Портрет науковця у GoogleАкадемії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mkCMnvAAAAAJ&hl=uk

Основні наукові праці

1. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія, 2004; http://lib.iitta.gov.ua/1713/;

2. Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження: Монографія, 2005 (співавт.);

3. Психофізіологія: Навч. посіб., 2006;http://lib.iitta.gov.ua/1608/;

4. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності: Монографія, 2008 (співавт.);http://lib.iitta.gov.ua/1607/;

5. Діагностування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичн. посіб., 2011 (співавт.);

6. Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичн. посіб., 2011 (співавт.);

7. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Моно­графія, 2012;http://lib.iitta.gov.ua/1651/;

8. Психоэнергетические возможности человека: теория и практика: Монография, 2012;

9. Психологічне обґрунтування заходів про­пагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді: Монографія, 2012 (співавт.);

10. Чоловіки та жінки у Збройних Силах України: гендерний аспект: Методичн. посіб., 2012 (співавт.);

11. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: Методичн. посіб., 2012 (співавт.);

12. Оцінка соціально-психологічної придатності військовослужбовців сержантського та старшинського складу: Методичн. посіб., 2013 (співавт.);

13. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу “людина-людина”: Монографія, 2013 (співавт.);http://lib.iitta.gov.ua/1646/

14. Психологічне забезпечення розвитку лідерських майбутніх офіцерів: Методичн. посіб., 2013 (співавт.);

15. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: Монографія, 2013 (співавт.);http://lib.iitta.gov.ua/10038/.

 

Перелік наукових праць

 1. Терешина Е.Б., Кокун О.М. Влияние кризисных явлений в спорте на формирование ценностных ориентаций современной молодежи // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства: Тези допов. молодіжн. наук.-практ. конф. – Чернівці, 1994. – С. 277 – 278.
 2. Кокун О.М. Методика експрес-діагностики психофізіологічної адаптації кваліфікованих спортсменів. – К.: ТОВ “Міжнародне фі­нансове агенство”, 1996. – 19 с.
 3. Міщенко В.С., Кокун О.М., Федотов О.С. Взаємозв’язок індивідуального типу психофізіологічної адаптації з успішністю тренувально-змагальної діяльності спортсменів високого класу // Фізична культура, спорт та здоров’я: Тези допов. міжн. наук.-практ. конф. – Черкаси-Переяслів-Хмельниць­кий, 1996. – С. 41.
 4. Кокун О.М. Мониторинг и коррекция психофизиологической адаптации квалифицированных спортсменов // Резервные возможности совершенствования функциональной подготовленности при больших тренировочных нагрузках. – К.: ООО “Международное фи­нансовое агенство”. – – Вып.1. – С. 35 – 39.
 5. Кокун О.М. Значение мотивации и психической адаптации для спортивных достижений квалифицированных гребцов-академистов // Резервные возможности совершенствования функциональной подготовленности при больших тренировочных нагрузках. – К.: ООО “Международное фи­нансовое агентство”. – – Вып.1. – С. 39 – 43.
 6. Kokoun O.M Psychological adaptation and effectiveness of athletes // International Jornal of Psychology: Abstrakts of the 26-th International congress of Psychology. – Montreal. – 1996. – P. 230.
 7. Кокун О.М. Моніторинг та корекція психофізіологічної адаптації спортсменів вищої кваліфікації: Автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1997. – 21 с.
 8. Кокун О.М. Моніторинг та корекція психофізіологічної адаптації спортсменів вищої кваліфікації: Дис… канд. психол. наук: 19.00.02. – К., 1997. – 172 с.
 9. Кокун О.М. Системна взаємообумовленість складових компонентів психофізіологічної адаптації при забезпеченні високого спортивного результату // Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність: Матер. наук. конф. – Черкаси, 1997.- С. 58.
 10. Кокун О.М., Осипенко С.П. Етапи створення методики діагностики психофізіологічного стану людини // Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність: Матер. наук. конф.- Черкаси, 1997- С. 57.
 11. Kokoun O.M Psychological adaptation, motivation and effectiveness of athletes // Abstr. Fifth Europ. Cong. of Psychology. – Dublin (Ireland). – 1997. – P. 260.
 12. Kokoun O.M Psychological adaptation and effectiveness of students // Abstr. Fifth Europ. Cong. of Psychology. – Dublin (Ireland). – 1997. – P. 260.
 13. Kokoun O.M Connection of psychological adaptation and motivation with effectiveness of athletes // Modern Olympic sport: The proc. of the intern. scient. congress. – Kiev. – 1997. – P.141.
 14. Кокун О.М. Психологічний вплив міжнародних спортивних заходів на формування ставлення до нації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матер. другої Всеукр. наук. конф. – К.: ДОК-Д, 1997. – С. 327 – 329.
 15. Кокун О.М. Системная взаимообусловленность компонентов психофизиоло­гического состояния спортсменов при достижении высокого спортивного результата // Резервные возможности совершенствования функциональной подготовленности при больших тренировочных нагрузках. – К.: ООО “Международное фи­нансовое агентство”. – 1998. – Ч. 2. – С. 39 – 42.
 16. Карпухіна А.М., Кокун О.М. Статево-вікові аспекти адаптаційних можливостей школярів // Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога: Матер. міжн. наук.-практ. конф. – К.: Гнозис. – 1998. – С. 338 – 342.
 17. Кокун О.М., Осипенко С.П. До питання про інтегральний показник психофізіологічного стану учнів // Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога: Матер. міжн. наук.-практ. конф. – К.: Гнозис. – 1998. – С. 348 -349.
 18. Психология в схемах: Методические разработки для студентов вузов системы физического воспитания и спорта / Г.В.Ложкин, В.І.Воронова, А.Р.Гринь, О.М. Кокун. – К.: УГУФВиС. – 1998. – 58 с.
 19. Кокун О.М. Особливості психофізіологічної адаптації школярів і студентів // Проблеми безпеки Української нації на порозі XXI сторіччя: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ-Чернівці: КВГІ. – 1998. – С. 429 – 436.
 20. Кокун О.М., Антосик С.М. Відшкодування моральної шкоди: психологічні аспекти // Адвокат. – 1998. – № 4. – С. 17 – 21.
 21. Кокун О.М. Моніторинг психофізіологічного стану (сучасні теоретико-методологічні основи) // Вісник Харківського держ. ун-ту № 439’99^ Серія: Психологія, політологія. “Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти” (Матер. III Харківських Міжн. психол. читань). – Харків, – 1999. – Ч. 4, 5. – C. 49 – 51.
 22. Кокун О., Антосик С. Моральна шкода і критерії її визначення у позовах до засобів масової інформації // Судова практика у справах за позовами до ЗМІ: Матер. наук.-прак. конф. – К. – 1999. – Т. 1. – С. 86 – 92.
 23. Кокун О.М., Антосик С.М. Особливості соціально-психологічної адаптації студенток // Жін­к­­а в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє: Матер. міжн. наук.-практ. конф. – К.: Холс. – 1999. – С. 186 -188.
 24. Психофізіологічне за­без­печення учбо­вої діяль­­нос­ті: систе­м­ні прин­ципи діаг­нос­ти­ки, ко­рек­ції та розвитку / Кружева Т.В., Завадська Т.В., Ламбуцька Ж.А., Кокун О.М. та ін./ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 222 с.- Укр. – Деп. в УкрІНТЕІ 25.01.00, № 0200U
 25. Кокун О.М. Деякі психологічні ас­пек­ти становлення су­час­ної української полі­ти­чної еліти // Українська еліта та її роль в держа­вотворенні: Зб. наук. праць ВГІНАОУ. – 2000. – №1”2 (14). – С.241-243.
 26. Кокун О.М. Адапта­ція як структур­ний компо­нент пси­хофі­зіологічного забез­пе­че­н­ня педаго­гічної діяль­нос­ті // Психо­лого-педагогічні проб­леми підготовки вчи­тельських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матер. міжн. наук.-теор. конф. – К.: НПУ ім. Драгоманова. – Ч.2. – 2000. – С. 77 – 79.
 27. Кокун О.М. Исследование эффек­тив­ности СМИ // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадяни­на Української дер­жави: Зб. наук. праць. – К.: Знання. – 2001. – Вип. 3. – С. 241 – 243.
 28. Кокун О.М. Експрес-діагностика ПФС при пси­хофі­зіологічному забез­пе­че­н­ні педаго­гічної діяль­нос­ті // Індивідуальні пси­хо­фізіологічні власти­во­с­ті людини та про­фе­сійна діяльність: Матер. ІІІ наук. конф. / за ред. М.В. Макаренка. – Київ-Черкаси, 2001. – С. 58.
 29. Кокун О.М. Сучасні теоретико-методологічні основи моніторингу психофізіологічного стану // Актуальні проблеми психології: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Нора-Друк. – 2001. – Вип. 21. – С. 119 – 122.
 30. Кокун О.М. Проблема адаптації педагогів та психофізіологічне забезпечення їх професійної діяльності // Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження академіка С.Д. Максименка: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Нора-прінт. – 2002. – Вип. 22. – С. 119 – 128.
 31. Кокун О.М. Аналіз поняття адаптаційних можливостей людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2002. – Т. ІV. – Ч. 5. – С. 137 – 140.
 32. Кокун О.М. Фізична культура і спорт як фактор підвищення адаптаційних можливостей студентів // Вісник Технологічного університету Поділля. – Ч. 3. Суспільно-гуманітарні науки. – 2002. – №5. – С. 47 – 50.
 33. Кокун О.М. Системний підхід як методологічна основа психофізіологіч­ного забезпечення діяльності людини // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Нора-Друк, 2002. – Ч 1. – С. 55 – 68.
 34. Кокун О.М. Психофізіологічне забезпечення діяльності через врахування індивідуального адаптаційного типу // Вісник Харківського держ. ун-ту № 550. – Ч. 2. Серія: Психологія. – Харків: ХНУ, 2002. – C. 112 – 115.
 35. Кокун О.М. Дослідження ознак втоми та виникнення захворювань як прояв психофізіологіч­ної “ціни” педагогічної діяльності // Актуальні проблеми психології. – Т. VI: Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Зб. наук. праць / За ред. С.Д. Максименка. – К.: “BONA MENTE”, 2002. – Вип. 3. – Ч 2. – С. 266 – 270.
 36. Кокун О.М. Соціально-психологічні аспекти адаптації педагогів // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. міжн. наук. конф., присвяч. 35-річю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2002. – Т. 4. – С. 175 – 180.
 37. Кокун О.М. Аналіз поняття адаптаційних можливостей людини // Спадкоємність і інновації в українській психологічній науці: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. / за ред. Боришевського М.Й. – Київ-Хмельн.: ХГПІ, 2002. – Ч. ІІ – С. 146 – 149.
 38. Кокун О.М. Алгоритм психофізіологіч­ного забезпечення навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології. Том. І: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. Наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2002. – Ч. 8. – С. 74 – 79.
 39. Кокун О.М. Сучасні уявлення про стани, що негативно впливають на виконання діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т. V. – Ч. 1. – С. 117 – 123.
 40. Кокун О.М. Психологіч­ні і психофізіологіч­ні передумови ефективної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т. V. – Ч. 2. – С. 121 – 129.
 41. Кокун О.М. Зміст і принципи психофізіологіч­ного забезпечення учбової і педагогічної діяльності // Освіта як фактор національної безпеки: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф . – К.: Академія муніципального управління, 2003. – С. 223 – 229.
 42. Кокун О.М. Ключові питання та сучасний стан психологічної теорії діяльності // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 20. – C. 42 – 52.
 43. Кокун О.М. Загальна та індивідуальна оптимізація адаптаційних можливостей педагогів // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2003. – Ч 2. – С. 77 – 89.
 44. Кокун О.М. Особливості учбової діяльності, психофізичного розвитку та адаптації сучасних школярів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: “ГНОЗІС”, 2003. – Т. V. – Ч. 4. – С. 162 – 168.
 45. Кокун О.М. Визначення загальних адаптаційно вагомих для студентів факторів та їх оптимізація // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т. V. – Ч. 5. – С. 169 – 175.
 46. Кокун О.М. Індивідуальна оптимізація адаптаційних можливостей студентів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т. V. – Ч. 6. – С. 121 – 129.
 47. Кокун О.М. Вікові особливості пси­хофі­зіологічного стану педаго­гів // Особливості формування та становлення пси­хо­фізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / за ред. М.В. Макаренка. – Черкаси: ЧДУ, 2003. – С. 43.
 48. Кокун О.М. Принципи психофізіологіч­ного забезпечення діяльності // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Матер. українсько-польської конфер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 41.
 49. Кокун О.М. Аналіз особливостей соціальної фрустрованості педагогів як передумова психофізіологічного забезпечення педагогічної діяльності // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Нора-Друк. – 2003. – Вип. 23. – С. 137 – 145.
 50. Кокун О.М. Принципові питання психологічного обґрунтування програм, спрямованих на профілактику та подолання тютюнопаління // Сучасні підходи до профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії та СНІДу: Матер. наук.-практ. конференції. – К.: Київський міський Центр здоров’я, 2003. – С. 30 – 31.
 51. Кокун О.М. Психофізіологічне обгрунтування використання засобів фізичної культури для профілактики та подолання тютюнопаління // Сучасні підходи до профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії та СНІДу: Матер. наук.-практ. конференції. – К.: Київський міський Центр здоров’я, 2003. – С. 31 – 33.
 52. Кокун О.М. Визначення та оптимізація загальних адаптаційно вагомих для школярів факторів // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 21. – C. 91 – 98.
 53. Кокун О.М. Методики експрес-діагностики психофізіологічного стану людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2003. – Т. V. – Ч. 7. – С. 137 – 144.
 54. Кокун О.М. Індивідуальна оптимізація адаптаційних можливостей школярів // Психологічний вісник: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України і Ніжинського держ. педагогічного ун-ту ім. М.В. Гоголя / За ред. С.Д. Максименка. – Київ-Ніжин, 2003. – Вип. 1. – C. 83 – 86.
 55. Кокун О.М. Експрес-оцінка адаптаційних можливостей школярів // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2003. – № 1 (4). – C. 22 – 29.
 56. Кокун О.М. Принципы и этапы психофизиологического обеспечения спортивной деятельности // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: Матер. VІІ междунар. науч. конгр. – М., 2003. – Т. 1. – С. 252-253.
 57. Kokun O.M. Components of the psychological damage // Proceedings of The British Psychological Society. – 2003. – Vol.1. – № 1 (February). – P. 75.
 58. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо­фізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. – К.: Міленіум, 2004. – 265 с.
 59. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей учнів та студентів: Методичні рекомендації. – К.: Міленіум, 2004. – 54 с.
 60. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2004. – Т. VІ. – Випуск 1. – С. 182 – 187.
 61. Кокун О.М. Моніторинг у психофізіологічному забезпеченні діяльності вчителів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2004. – Т. VІ. – Випуск 3. – С. 167 – 172.
 62. Кокун О.М. Психофізіологічна “ціна” педагогічної діяльності на основі показників самооцінки // Вістник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К.: КиМУ, 2004. – Вип. 4. – С. 64 – 72.
 63. Кокун О.М. Моніторинг психофізіологічного стану учнів та студентів // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 23. – C. 122 – 129.
 64. Кокун О.М. Зміст, принципи та алгоритм психофізіологічного забезпечення діяльності // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2004. – Вип. 3. – С. 79 – 86.
 65. Кокун О.М. Передумови та негативні наслідки розповсюдження наркоманії // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. –  № 10.  – С. 10 – 11.
 66. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей педагогів у процесі моніторингу їх психофізіологічного стану // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Нора-прінт. – 2004. – Вип. 24. – С. 157 – 165.
 67. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності: Автореф. дис. …докт. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 31 с.
 68. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності: Дис… докт. психол. наук: 19.00.02. – К., 2004. – 426 с.
 69. Кокун О.М. Ключові поняття сучасної теорії адаптації // Психологічні студії Львівського ун-ту: Зб. наук. праць / За ред. С.Л. Грабовської. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Випуск 1. – С. 179 – 185.
 70. Психофізіологічне за­без­печення педагогічної діяль­­нос­ті: систе­м­ні прин­ципи системні принципи оцінки, діагностики та корекції / Кружева Т.В., Болотнікова І.В., Завадська Т.В., Кокун О.М. та ін./ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 172 с.- Укр. – Деп. в УкрІНТЕІ 21.01.05, № 0205U
 71. Кокун О.М., Кружева Т.В., Ткачук Т.М. Індивідуальна оптимізація особистісно-професійної сфери вчителів // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 113 – 114.
 72. Малхазов О., Кокун О. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом // Соціальна психологія. – 2005. – № 4. – С. 84 – 90.
 73. Кокун О.М., Ткачук Т.М. Психологічний супровід професійної діяльності вчителів // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: Матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: НАУ, 2005. – С. 148.
 74. Кокун О.М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 4. – С. 77 – 85.
 75. Кокун О.М., Малхазов О.Р. Фізичне виховання, як засіб формування психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 4. – С. 85 – 90.
 76. Кокун О.М. Психологічне обґрунтування у реалізації програм профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 11.  – С. 78 – 79.
 77. Кокун О.М. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів з особливими потребами до професійної діяльності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. VІ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Вид-во Університет “Україна”, 2005. – С. 212 – 214.
 78. Кокун О.М. Проблема забезпечення адаптаційної готовності студентів до професійної діяльності і шляхи її вирішення // Вістник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К.: КиМУ, 2005. – Вип. 7. – С. 52 – 59.
 79. Кокун О.М. Норми адаптаційних можливостей учнів // Психічний і фізіологічний розвиток учнів та норми навантаження: Монографія / за заг. ред. В.В. Клименка. – К.: ГЛАВНИК, 2005. – С 184 – 192.
 80. Кокун О.М. Психо­фізіологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.
 81. Кокун О.М. Психофізіологічна готовність та психофізіологічне забезпечення готовності студентів до професійної діяльності // Наука і освіта ‘2006: Матер. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. Том 14. Філософія, психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 85 – 87.
 82. Кокун О.М. Психофізіологічна готовність студентів до професійної діяльності та її забезпечення // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Т.1. – К.: НАУ, 2006. – С. 156 – 158.
 83. Кокун О.М., Ткачук Т.М. Вплив темпераментальних властивостей на показники соціально-професійної сфери та психофізіологічного стану вчителів // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф.: “Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність” – К.: Либідь, 2006. – С. 367 – 373.
 84. Кокун О.М. Фізичне виховання як складова формування психофізіологічної готовності до навчальної та професійної діяльності // Сучасні наукові дослідження – 2006: Матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. Том 34. Психологія, соціологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 16 – 17.
 85. Моісеєнко Є.В., Сухоруков В.І., Мадяр С.А., Пишнов Г.Ю., Маковій М.І., Таршинов І.В., Кокун О.М., Висоцька Л.Г., Бакуновський О.М. Психофізіологічний супровід антарктичних експедицій: Методичні рекомендації. – К., 2006. – 35 с.
 86. Кокун О.М. Психофізіологічна “ціна” та ефективність інноваційного навчання // Інституту психології ім. Г.С. Костюка – 60 років: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум. – 2006. – Вип. 25. – С. 207 – 215.
 87. Кокун О.М. Теоретико-методологічні та практичні засади забезпечення психофізіологічної готовності фахівців до діяльності у різних умовах // Вісник Національної академії оборони України. – 2006. – № 2. – С. 109 – 113.
 88. Кокун О.М. Адаптаційно значущі для студентів педагогічних спеціальностей чинники // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип. 5. – С. 88 – 95.
 89. Кокун О.М., Ковальова Г.А. Вплив інноваційного навчання на розвиток психічних функцій учнів // Особливості формування та становлення пси­хо­фізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / за ред. М.В. Макаренка. – Київ, Черкаси: В-во ЧДУ ім.. Б. Хмельницького, 2006. – С. 42.
 90. Кокун О.М., Ткачук Т.М. Вікові зміни екстра-інтровертованості та нейротизму вчителів // Особливості формування та становлення пси­хо­фізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / за ред. М.В. Макаренка. – Київ, Черкаси: В-во ЧДУ ім.. Б. Хмельницького, 2006. – С. 43.
 91. Кокун О.М. Статеві особливості психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доп. VІІ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Університет “Україна”, 2006. – С. 248 – 249.
 92. Кокун О.М. Фізична культура та спорт як невід’ємна складова здорового способу життя підлітків та юнаків // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 38 – 41.
 93. Кокун О.М. Розвиток психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності впродовж навчання у ВНЗ // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум. – 2006. – Вип. 27. – С. 381 – 389.
 94. Кокун О.М. Особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності залежно від їх спеціалізації // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум. – 2006. – Вип. 28. – С. 289 – 297.
 95. Кокун О.М. Статеві та регіональні особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності // Вістник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К.: КиМУ, 2006. – Вип. 9. – С. 47 – 58.
 96. Кокун О.М. Регіональні особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності // Стратегические вопросы мировой науки – 2007: Матер. ІІ Межд. научн.-практ. конф. Том 2. – Филологические науки. Психология и социология. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 88 – 89.
 97. Кокун О.М. Фахові особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності // Ключевые аспекты научной деятельности – 2007: Матер. ІІ Межд. научн.-практ. конф. Том 9. – Философия. Политология. Музыка и жизнь. Психология и социология. Физическая культура и спорт. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – С. 24 – 26.
 98. Кокун О.М. Дослідження компонентів психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 3 (5). – К.: Університет “Україна”, 2007. – С. 268 – 279.
 99. Кокун О.М. Заняття фізичною культурою та спортом як невід’ємна складова популяризації серед молоді здорового способу життя // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. –  № 9. – С. 66.
 100. Кокун О.М., Нічик О.В. Психофізіологічна оптимізація діяльності фахівців в особливих та екстремальних умовах // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип. 6. – С. 183 – 190.
 101. Кокун О.М. Оптимізація психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – Вип. 7. – С. 120 – 129.
 102. Кокун О.М. Методичні рекомендації до написання і захисту кваліфікаційних робіт студентам, які навчаються за спеціальністю “психологія”. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 22 с.
 103. Кокун О.М. Сучасні тенденції психофізіологічного забезпечення діяльності фахівців в умовах ризику // Проблеми екстремальної та кризової психології: Зб. наук. праць. – Харків: УЦЗУ, 2007. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 244 – 256.
 104. Кокун О.М. Гендерний та фаховий аспекти психофізіологічної готовності студентів ВНЗ до педагогічної діяльності // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 4 (6). – К.: Університет “Україна”, 2007. – С. 128 – 142.
 105. Кокун О.М. Професійно важливі якості для фахівця професій типу «людина-людина» // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доп. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Університет “Україна”, 2007. – С. 189 – 190.
 106. Кокун О.М. Психофізіологічні засади формування готовності студентів до педагогічної діяльності // Педагогічна і психологічна наука в Україні. – Том 3. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 268 – 278.
 107. Кокун О.М. Становлення фахівця у професіях типу “людина-людина”: передумови психологічного забезпечення // Вістник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К.: КиМУ, 2007. – Вип. 11. – С. 48 – 58.
 108. Кокун О.М. Зміст, принципи та напрямки психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19 – 20 лютого 2008 р. – К.: НАУ, 2008. – С. 47 – 51.
 109. Кокун О.М. Особенности мотивации занятий ветеранским и инвалидным спортом // Труды участников Международной научно-практической конференции “Рудиковские чтения”, 3 – 5 июня 2008 г. – Ч. 3. – Ростов-на-Дону, 2008. – С. 7 – 9.
 110. Кокун О.М. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу «людина-людина»: зміст та програма досліджень // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 8. – С. 65 – 73.
 111. Серьогін Ю.В., Кокун О.М. Застосування психічної саморегуляції у професійній підготовці та діяльності фахівців професій типу «людина – людина» // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 8. – С. 186 – 202.
 112. Кокун О.М. Сучасні психологічні та соціально-психологічні передумови професійного вибору старшокласників // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу: Матер. ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 137 – 143.
 113. Karpoukhina A.M., Kokun O.M., Zeltser M.L. Monitoring of Human Psychophysiological Condition as a Method of Increasing of Activity’s Efficiency [Електронний ресурс] // Conference Proceedings AHFE International Conference 14 – 17 July 2008, Las Vegas, USA. – Published by USA Publishing, 2008. – 1 електрон. опт. диск. (CD-ROM).
 114. Кокун О.М. Инновационное обучение в средней школе: проблемы эффективности и психологической цены // Психология здоровья: психическое, психологическое и социальное здоровье гендерно-возрастных групп населения: Матер. Межд. научно-практ. конф., 9 – 12 октября 2008 г. – Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 2008. – С. 127 – 132.
 115. Кокун О.М. Здоровий спосіб життя та навчальна успішність студентів // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 6. – С. 74 – 75.
 116. Кокун О.М. Деструктивні шляхи професійного розвитку особистості, їх попередження та корекція // Матер. методологічного семінару АПН України 19 березня 2008р. – К., 2008. – С. 340 – 347.
 117. Кокун О.М. Професійний вибір старшокласників: чинники та особливості // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доп. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Університет “Україна”, 2008. – С. 211 – 213.
 118. Кокун О.М. Зміст та чинники суперечностей розвитку культурних потреб учнів і студентів // Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика: Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 145 – 148.
 119. Кокун О.М. Загальні особливості психофізіологічної готовності студентів педагогічних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: ВД „ТРОЯ”, 2008. – Вип. 36. – С. 125 – 133.
 120. Психофізіологічне забезпечен­ня гот­ов­но­сті студентів до педагогічної діяльності: Монографія / За ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 296 с.
 121. Кокун О.М., Нічик О.В. Психофізіологічні аспекти професійного відбору фахівців для діяльності в особливих умовах // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Харків.: УЦЗУ, 2008. – С. 67 – 78.
 122. Кокун О.М. Особливості професійного вибору старшокласників щодо професій, пов’язаних з ризиком та відповідальністю // Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матер. ІV Міжн. наук.-практ. конф. 14 – 15 квітня 2009 р. – К.: „НАУ-друк”, 2009. – С. 46 – 49.
 123. Кокун О.М. Специфика мотивации ветеранского спорта // Материалы V Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта “Рудиковские чтения”, 2 – 5 июня 2009 г. – М.: РАПФКС, 2009. – С. 446 – 448.
 124. Кокун О.М., Черніговцева Т.М. Соціально-психологічні чинники формування ставлення до грошей у першокласників // Динамиката на съвременната наука: Материали за 5-та международна научна практична конференция, 17 25 юли 2009. – Том. 8. Педагогические науки. Психология и социология. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 96 – 98.
 125. Кокун О.М. Особливості професійного вибору старшокласників // Психологічні перспективи: Збірник наукових праць. – Луцьк: „Вежа”, 2009. – Вип. 13. – С. 187 – 194.
 126. Кокун О.М. Особливості та передумови професійного вибору на етапі оптації // Індивідуальні пси­хо­фізіологічні особли­во­с­ті людини та про­фе­сійна діяльність: Матер. ІV наук. конф. / за ред. М.В. Макаренка. – Київ-Черкаси, 2009. – С. 32.
 127. Кокун О.М. Теорія та практика обґрунтування вибору методичного забезпечення психологічного дослідження // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2009. – Вип. 9. – С. 158 – 169.
 128. Кокун О.М. Методологічні засади та практичні заходи психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 5. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 214 – 223.
 129. Кокун О.М. Особенности профессионального самоопределения школьников и студентов // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: Матер. Межд. научно-практ. конф. 9 – 10 октября 2009 г. – Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 2009. – С. 247 – 254.
 130. Кокун О.М. Заняття фізичною культурою та спортом як ключова складова здорового способу життя молоді // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Т.3. – Вип. 8. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009. – С. 7 – 13.
 131. Максименко С.Д., Кокун О.М. Теоретико-методологічні засади психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 8. – С. 59 – 63.
 132. Кокун О.М. Особливості професійного самовизначення юнаків на етапі оптації // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – № 6 (8). – К.: Університет “Україна”, 2009. – С. 263 – 269.
 133. Кокун О.М. Методичні матеріали з навчальної дисципліни “Психофізіологія”. – К.: Університет “Україна”, 2009. – 49 с.
 134. Кокун О.М. Психологічні особливості та передумови професійного вибору особистості на етапі оптації // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: ВД „ТРОЯ”, 2009. – Вип. 37. – С. 198 – 208.
 135. Кокун О.М. Ейфорія // Енциклопедія сучасної України. – Т. 9. – К., 2009. – С. 28.
 136. Кокун О.М. Зміст, складові та компоненти психологічної готовності військовослужбовців до виконання миротворчих операцій // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних про­фе­сіях: Матер. Міжрегіонального наукового семінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / Мін-во оборони України / Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010. – С. 147 – 149.
 137. Кокун О.М., Гомонюк В.О. Професійно важливі якості та деформації практичних психологів // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних про­фе­сіях: Матер. Міжрегіонального наукового семінару (Київ, 25 березня 2010 р.) / Мін-во оборони України / Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2010. – С. 147 – 149.
 138. Кокун О.М. Моніторинг як складова психологічного супроводу навчання студентів з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доп. Х Міжн. наук.-практ. конф.: в 2-х ч.; ч. І. – К.: Університет “Україна”, 2010. – С. 242 – 243.
 139. Кокун О.М. Психологічні особливості професійного становлення вчителів // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. ім. І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 278 – 289.
 140. Кокун О.М. Структура та засоби формування психологічної готовності особистості до протидії кримінальній експлуатації // Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Академія управління МВС, 2010. – Харків: Права людини, 2010. – С. 176 – 178.
 141. Кокун О.М. Понятие и методическое обеспечение моноторинга психофизиологического состояния спортсменов // Материалы VІ Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта “Рудиковские чтения”, 7 – 11 июня 2010 г. – М.: РАПФКС, 2010. – С. 119 – 121.
 142. Кокун О.М. Теоретичні та практичні засади психологічного забезпечення професійного становлення особистості // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-21 квітня 2010 р.). – Т. ІІІ. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 167 – 171.
 143. Kokun O., Karpoukhina A.M. Specifics of becoming a professional bank manager // Advances in Cognitive Ergonomics / Ed. by D. Kaber & G. Boy. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – P. 693 – 706.
 144. Karpoukhina A., Kokun O. Application of laser-based acupuncture to improve operators’ psychophysiological states // Human-Computer Interaction and Operators’ Performance: Optimizing Work Design with Activity Theory / Ed. by Gr. Z. Bedny & Waldemar Karwowski. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – P. 361 – 382.
 145. Кокун О.М. Теоретико-методологічні та практичні засади дистанційної психодіагностики в професійній сфері // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 65 – 68.
 146. Максименко С.Д., Кокун О.М. Практика психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 9. – С. 11 – 14.
 147. Кокун О.М. Особливості професійного самовизначення особистості в сучасних умовах // Психологія: теоретичні і практичні дослідження / МАУП. – К.: «Видавничий дім «Персонал» 2010. – Вип. 1. – С. 130 – 137.
 148. Кокун О.М. Зміст та структура психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 7. – Харків.: УЦЗУ, 2010. – С. 182 – 190.
 149. Кокун О.М. Психологічні особливості професійного становлення практичних психологів // Актуальні проблеми психології. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Вип. 10. – С. 103 – 112.
 150. Кокун О.М.Фізична культура та спорт як ключова складова здорового способу життя молоді // Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. – № 8. – С. 34 – 37.
 151. Кокун О.М. Особливості та чинники професійного вибору в учнів старших класів // Формування світогляду особистості. Ґенеза існування особистості.: Матер. Міжрегіональної науково-практичної конференції. – Краснодон: „Ноулідж”, 2010. – С. 70 – 71.
 152. Кокун О.М. Психологічні особливості професійного становлення менеджерів банківської сфери // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2010. – Вип. 38. – С. 129 – 141.
 153. Кокун О.М., Серьогін Ю.В. Соціально-психологічні чинники трансформації поняття «соціалізація» у сучасних умовах розвитку суспільства та освіти // Соціально-психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти: Матер. методологічного семінару НАПН України 17 листопада 2010 р. / За. ред. акад.. С.Д. Максименка. – К.: «Інтерпрес ЛТД», 2010. – С. 234 – 243.
 154. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Модифікація методики дослідження агресивності людини “тест руки” (hand test) // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 16 – 22.
 155. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Адаптація психодіагностичних методик:  шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та  шкала професійної мобільності // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 25 – 31.
 156. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Адаптація психодіагностичних методик шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 6. – С. 50 – 55.
 157. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Адаптація психодіагностичних методик шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору / С.Д.Максименко, О.М.Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 9. – С. 29 – 34.
 158. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Адаптація психодіагностичних методик шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи / С.Д.Максименко, О.М.Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 10. – С. 34 – 38.
 159. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Малхазов О.Р. Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 281 с.
 160. Кокун О.М. Особливості функціональної психологічної готовності військовослужбовців у період підготовки до виконання миротворчих операцій // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних про­фе­сіях: Матер. ІІІ Всеармійської наук.-практ. конф. (Київ, 26 травня 2011 р.) / Мін-во оборони України / Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2011. – С. 110 – 111.
 161. Кокун О.М., Гомонюк В.О. Динаміка формування професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців професій типу „людина-людина” в процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних про­фе­сіях: Матер. ІІІ Всеармійської наук.-практ. конф. (Київ, 26 травня 2011 р.) / Мін-во оборони України / Національний університет оборони України. – К.: НУОУ, 2011. – С. 112 – 114.
 162. Кокун О.М. Кількісна та якісна оцінка тривалої психоло­гіч­ної го­тов­ності військовослужбовців до миротворчої діяльності // Вісник Національного університету оборони України. – 2011. – Вип. 5 (24). – С. 153 – 158.
 163. Максименко С.Д., Кокун О.М. Загальні концептуальні засади про­пагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота. – 201 – № 11. – С. 75 – 77.
 164. Кокун О.М. Особливості розвитку професійної компетентності та спрямованості фахівців професій типу “людина-людина” // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 11. – С. 69 – 78.
 165. Кокун О.М. Методичні рекомендації щодо врахування психологічних особливостей військовослужбовців-жінок // Актуальні проблеми гендерної політики у Збройних Силах України: Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Б.П. Андресюка. – К.: НДЦ ГП ЗС України. – С. 89 – 91.
 166. Кокун О.М. Діагностика тривалої психоло­гіч­ної го­тов­ності військовослужбовців до миротворчої діяльності // Проблема психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності: // Матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару, (Київ, 17 листопада 2011 р.) / Мін-во оборони України. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України. – К.: НДЦ ГП ЗС України., 2011. – С. 23 – 29.
 167. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В. Діагностування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2011. – 153 с.
 168. Кокун О.М. Особливості професійної спрямованності та компетентності студентів, які опановують професії типу „людина-людина” // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доп. ХІ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Університет “Україна”, 2011. – С. 271 – 274.
 169. Кокун О.М. Особенности психофизиологической готовности будущих тренеров к профессиональной деятельности // Материалы VІІ Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта “Рудиковские чтения”, 6 – 11 июня 2011 г. – М.: РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма; Росс. ассоц. психологов физической культуры и спорта, 2011. – С. 134 – 135.
 170. Kokun O. Psychological and Psychophysiological “Price” Associated with Scoolteachers’ Occupation // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2011. – № 1 (2). – P. 54 – 65.
 171. Кокун О.М. Особливості формування професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців професій типу “людина-людина” // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Вип. 39. – С. 183 – 198.
 172. Кокун О.М. Професійна спрямованість та компетентність у професійному становленні фахівців професій типу “людина-людина” // Генеза буття особистості: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 грудня 2011 року). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Т.ІІ. – С. 112 – 117.
 173. Кокун О.М., Пішко І.О., Хоружий С.М. Чоловіки та жінки у Збройних Силах України: гендерний аспект: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 153 с.
 174. Максименко С.Д., Болтівець С.І., Кокун О.М., Здіорук С.І., Губенко О.В., Гуменюк Г.В. Психологічне обґрунтування заходів про­пагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді: Монографія / за заг. ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012. – 152 с.
 175. Кокун О.М. Психоэнергетические возможности человека: теория и практика: Монография. — К.: “ГП Информ.-аналит. агентство”, 2012. – 168 с.
 176. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Моно­графія. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012. – 200 с.
 177. Кокун О.М., Гомонюк В.О. Социально-психологические особенности профессиональной направленности и компетентности будущих специалистов профессий типа “человек-человек” // Актуальные проблемы прикладной социальной психологии: Сборник докладов І международной науч.-практ. конф.. – СПб: Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 2012. – С. 325 – 237.
 178. Кокун О.М. Динаміка формування професійної спрямованості та компетентності студентів, які опановують професії типу “людина-людина” // Особливості формування та становлення пси­хо­фізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / за ред. М.В. Макаренка. – Черкаси: ЧДУ ім.. Б. Хмельницького, 2012. – С. 36.
 179. Кокун О.М. Переваги та недоліки дистанційної психодіагностики [Електронний ресурс] // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: Тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. – К., 2012. – Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_2012_05_28.htm.
 180. Кокун О.М. Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера // Вісник Національного університету оборони України. – 2012. – Вип. 4 (29). – С. 170 – 174.
 181. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Копаниця О.В., Герасименко М.В., Ткаченко В.В. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. – 433 с.
 182. Кокун О.М. Психофізіологія людини в сучасному вимірі // Психологія і особистість. – 2012. – №. 1 (1). – С. 201 – 203.
 183. Максименко С.Д., Кокун О.М., Тополов Є.В. Адаптація психодіагностичних методик Шкала професійної стресованості та Шкала професійної завантаженості / С.Д.Максименко, О.М.Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 34 – 37.
 184. Кокун О.М., Cавенкова І.І. Психолого-часові індикатори перебігу ішемічної хвороби серця // Матер. Першої міжнародної науково-практичної конференції “Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи” (2 – 3 листопада 2012 р., м. Київ). – К.: ВГО “Українська асоціація лікарів-психологів”, 2012. – С. 54 – 55.
 185. Кокун О.М. Особливості професійної спрямованості, компетентності та професійно важливих якостей фахівців професій типу “людина-людина” у порівнянні із фахівцями професій інших типів // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2012. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 12. – С. 90 – 9
 186. Kokun O.M. Professional Orientation and Competence of Future Professionals with a “Person-Person” Occupational Type // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2012. – № 2 (2). – P. 36 – 47.
 187. Кокун О.М. Чинники набуття професійної спрямованності та компетентності майбутніми фахівцями професії типу „людина-людина” // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доп. ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Університет “Україна”, 2012. – С. 169 – 170.
 188. Кружева Т.В., Кокун О.М. Карпухіна Аза Михайлівна // Енциклопедія сучасної України. – Т. 12. – К., 2012. – С. 401 – 402.
 189. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Павлік В.В. Оцінка соціально-психологічної придатності військовослужбовців сержантського та старшинського складу: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2013. – 113 с.
 190. Кокун О.М. Професійно-психологічні відмінності майбутніх фахівців професій типу “людина-людина” та професій інших типів // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Хмельницький, 2013. – С. 28 – 29.
 191. Кокун О.М., Воліваха П.О. Фізична культура та спорт як складова здорового способу життя сучасної молоді // Новината за напреднали наука – 2013: Материали за 9-та международна научна практична конференция, 17 – 25 май 2013. – Том. 8. Физическа культура и. спорт. Музика и живот. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 27 – 32.
 192. Кокун О.М., Пішко І.О. Особливості та динаміка розвитку лідерських якостей курсантів // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 3 (34). – С. 223 – 229.
 193. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Кількісне оцінювання рівня розвитку лідерських якостей курсантів // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 222 – 226.
 194. Кокун О.М. Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології / О.М.Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 1 – 5.
 195. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу “людина-людина” : монографія / За ред. О.М. Кокуна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 266 с. /загальна редакція, вступ, розд. 1.1-1.3, 2.1, 3.1, 3.2, висновки/.
 196. Кокун О.М. Концептуальні засади психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу “людина-людина” // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13. – С. 109 – 11
 197. Кокун О.М. Чинники успішності професійного становлення фахівців професій типу “людина-людина” // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Ніка-Центр, 2013. – Вип. 40. – С. 156 – 168.
 198. Кокун О.М. Чинники розвитку лідерських якостей курсантів // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 14. – Част. 1. – Харків.: НУЦЗУ, 2013. – С. 146 – 152.
 199. Агаєв Н.А., Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Герасименко М.В., Ткаченко В.В. Психологічне забезпечення розвитку лідерських майбутніх офіцерів: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2014. – 209 с.
 200. Кокун О.М. Професійне самоздійснення особистості: зміст феномену та можливості його дослідження // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький 24 – 25 квітня 2104 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 23 – 24.
 201. Кокун О.М. Психологічні передумови розвитку лідерських якостей курсантів // Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. “Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність” / за ред. М.В. Макаренка. – Київ; Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – С. 41.
 202. Kokun O.M. Features and factors of professional self-fulfilment of skilled people // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2014. – № 4 (1). – P. 18 – 30.
 203. Кокун О.М., Гомонюк В.О. Особливості Взаємозв’язків показників професійного самоздійснення та самоактуалізації фахівців // Приднепровский научный вестник. – 2014. – № 5(152). – С. 30 – 36.
 204. Кокун О.М. Опитувальник професійного самоздійснення / О.М.Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 7. – С. 35 – 39.
 205. Кокун О.М., Савенкова И.И. Психосоматические аспекты сохранения и восстановления здоровья личности // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А.В. Алешичева. – Харьков: Финарт, 2014. – С. 63 – 88.
 206. Кокун О.М. Провідні детермінанти професійного самоздійснення фахівців // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності: Матер. VІІ Міжн. наук.-практ. конф. (28 жовтня 2104 р., м. Київ). – К: ІПК ДСЗ, 2014. – С. 79 – 88.
 207. Кокун О.М. Особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2014. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 14. – С. 90 – 9
 208. Кокун О.М. Професійне самоздійснення особистості: змістовні та емпіричні аспекти // Особистість у сучасному світі: Матер. ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю (20 – 22 листопада 2104 р., м. Київ). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 394 – 398.
 209. Кокун О.М. Особливості професійного становлення майбутніх фахівців професій типу “людина-людина” // Круглий стіл, присвячений науковій творчості відомого українського психолога І.О. Синиці «Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології» (Київ, 22 жовтня 2014 р.). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 32 – 33.
 210. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – Вип. 5 (42). – С. 262 – 267.
 211. Кокун О.М. Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том. VI: Психологія обдарованості. – Випуск 10. – С. 39 – 49.
 212. Кокун О.М. Особливості динаміки формування професійної спрямованості та компетент­ності студентів соціономічних професій // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький 21 – 22 квітня 2015 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 22 – 23.
 213. Кокун О.М. Детермінація самоздійснення фахівців різних професій // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2015. – Вип. 743. Педагогіка та психологія. – С. 109 – 115.
 214. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Дослідження негативних психічних станів військовослужбовців // Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 червня 2015 р.). – К.: НУОУ, 2015. – С. 173 – 175.
 215. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості : монографія [Електронний ресурс] / О.М. Кокун, В.В. Клименко, О.М. Корніяка, О.Р. Малхазов [та ін.] ; за ред. О.М. Кокуна. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10038/
 216. Кокун О.М. Самоздійснення фахівців різних професійних груп та професій // Психологічний часопис: Збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (1). – С. 39 – 45.
 217. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О. Негативні психічні стани військовослужбовців, які отримали бойові фізичні та психічні травми // Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : Тези Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29-30 жовтня 2015 р.). – К.: Логос, 2015. – С. 50 – 52.
 218. Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів : [методичний посібник] / Д.Г. Кравченко, О.М. Кокун, Н.М. Панасенко [та ін.] за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – 106 с.
 219. Кокун О.М. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: концептуально-емпіричні основи / О.М. Кокун // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип.15. – С. 51 – 60.
 220. Kokun O.M. Professional self-fulfilment of skilled people of different professional groups and specialities / Kokun O.M. // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2015. – № 5 (2). – P. 19 – 32.
 221. Кокун О.М. Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. – 2015. – Вип. 3 (46). – С. 123 – 129.
 222. Кокун О.М. Проблема професійного самоздійснення особистості в умовах соціально-економічних перетворень // Актуальні проблеми розвитку психології в умовах соціально-економічних перетворень: досвід україни та польщі : Збірник наукових статей / За ред. С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки, О.В.Креденцер, Ю.Горбанюк. – К.: Логос, 2016. – С. 56 – 62.
 223. Кокун О.М. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців, які брали участь в АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції : Матер. міжвід. наук.-практ. конф. (30 березня 2016 року). – К.: НАВСУ, 2016. – 62 – 64.
 224. Агаєв Н.А., Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В., Ткаченко В.В. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. – 234 с.
 225. Кокун О.М. Особливості детермінації самоздійснення фахівців різних професій // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Тези доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький 20 – 21 квітня 2016 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 15 – 17.
 226. Кокун О.М. Особливості вияву негативних пси­хічних станів у військовослужбовців, які отримали бойові фізичні та пси­хіч­ні травми / О.М. Кокун, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 19. –Харків.: НУЦЗУ, 2016. – С. 146 – 152.
 227. Кокун О.М. Загальні чинники професійного самоздійснення особистості / О.М. Кокун // Актуальні проблеми психології: Збірн. наук. праць Інсти­туту психо­логії імені  Г.С. Кос­тюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – С. 292 – 301.
 228. Кокун О.М. Чинники професійного самоздійснення особистості (статеві особливості / О.М. Кокун // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип.16. – С. 74 – 82.
 229. Кокун О.М. Науково-інноваційна робота / О.М. Кокун // Інсти­тут психо­логії імені  Г.С. Кос­тюка НАПН України: інформаційно-наукове видання (до 70-річчя наукової діяльності / За ред. С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2016. – С. 62 – 73.
 230. Кокун О.М. Особливості прояву стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій [Електронний ресурс] / О.Кокун, Дубчак Г. // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2016. – № 03 (11) . – Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s2573969/kokun_oleg_dubchak_halyna_2016
 231. Кокун О.М. Психологічні чинники професійного самоздійснення особистості / О. М. Кокун // Досягнення та перспективи дослідження феномену здоров’я у сучасній психології : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (24 листопада 2016 р.). – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – С. 95 – 100.
 232. Kokun O.M. Psychological characteristics of Paralympic athletes’ self-realisation [Електронний ресурс] / Kokun O.M., Shamich O.M. // Social Welfare. Interdisciplinary Approach. – 2016. – № 6 (2). – Режим доступу: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/273
 233. Кокун О. Ставлення дитини до грошей / О. Кокун // Справи сімейні. – № 1 (229). – 2017. – С. 26-27.
 234. Максименко С.Д. Визначення структури особистісно-професійної готовності молодої людини до вимог інформаційного суспільства / С.Д. Максименко, Д.Г. Кравченко, О.М. Кокун, Н.М. Панасенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості». – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. – С. 186 – 187.
 235. Кокун О.М. Особливості ступеню вияву у військовослужбовців діагностичних індикаторів ПТСР, зумовленого впливом екстремальних чинників бойової діяльності / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 20. –Харків: НУЦЗУ, 2016. – С. 84 – 93.
 236. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с.
 237. Кокун О.М. Психологічні чинники попередження професійних криз / О. М. Кокун // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / за ред.. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 300 – 316.
 238. Кокун О.М. Самоздійснення як чинник попередження професійних криз особистості / О. М. Кокун // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький 30 – 31 березня 2017 р.). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 143 – 144.
 239. Кокун О.М. Дистанційне дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення особистості [Електронний ресурс] / О.М. Кокун // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: Тези доп. V Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції. – К., 2017. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/kokun_oleg_2017.pdf.
 240. Кокун О.М. Визначення чинників самоздійснення сучасного вчителя / О.М. Кокун, Д.Г. Кравченко, Н.М. Панасенко // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – С. 83 – 187.
 241. Кокун О.М. Аналіз складових самоактуалізації як чинників професійного самоздійснення особистості / О.М. Кокун, В.О. Гомонюк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип.15. – С. 215 – 223.
 242. Кокун О.М. Дослідження психологічних чинників професійного самоздійснення вчителів музичних шкіл / О.М. Кокун, Ю.В. Серьогін // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип.17. – С. 69 – 75.
 243. Кокун О.М. Чинники та психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення особистості / О.М. Кокун // Національна академія педагогічних наук України — 25 років [інформаційний довідник]. – К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 134 – 140.
 244. Кокун О.М. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців, які беруть учать в АТО / О. М. Кокун, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська, О.В. Еверт // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 23 – 24 листопада 2017 р.). – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 127 – 131.