Литовченко Олена Віталіївна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж наукової роботи: 20 років;
стаж науково-педагогічної роботи: 5 років,
із них в Університеті “Україна” – 3 роки

Біографія

Закінчила у 1996 р. Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 7.01.01.05 “Дефектологія” (сурдопедагогіка, російська мова та література).

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (30 червня 2005 р. ДК №029927); тема дисертації: “Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах”.

Вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності соціальна педагогіка (22 грудня 2010 р. АС №007676).

У 2013 році закінчила очну цільову докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка). Тема дисертації: „Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11 класів у комплексних позашкільних навчальних закладах».

Є членом експертної комісії з надання грифів навчальній та методичній літературі з позашкільної освіти МОН України, членом журі всеукраїнських конкурсів в освіті.

Викладає дисципліни

  1.  Соціальна педагогіка
  2. Методологія та організація соціальних досліджень
  3. Менеджмент наукової інформації
  4. Основи наукових досліджень
  5. Методологія і методика соціальних досліджень

Галузь наукових інтересів

1. Виховання та соціалізація дітей та учнівської молоді
2. Cоціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти

Напрями наукових досліджень

1. Виховання дітей та учнівської молоді
2. Соціальні та особистісні цінності
3. Соціалізація особистості
4. Соціально-педагогічний потенціал позашкільної освіти
5. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення особистості
6. Освіта дітей та молоді з особливими потребами

Активна учасниця більш ніж 70 науково-практичних конференцій, зокрема міжнародних.

Перелік наукових та навчально-методичних праць, що вийшли друком, становить близько 90 назв. Серед них більшість – наукові статті у фахових виданнях, зокрема іноземних, та педагогічній пресі, а також 2 колективні монографії, методичні посібники, навчальні програми.

Основні наукові праці

1. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: колективна монографія / [Вербицький В.В., Литовченко О.В., Ковбасенко Л.І. та ін.]; за ред. О. В. Литовченко. — К.: Педагогічна думка , 2012. — 192 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758

2.Литовченко О.В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 130-139.

3. Литовченко О.В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 53-57. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/view/subjects/374.html

4. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 415-423.

5. Литовченко О.В. Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20. – Кн.1. – Київ, 2016. – С. 285-295.

Перелік публікацій за останні 5 років

1. Литовченко О.В. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування соціальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів»] (Рівне, 9-10 червня 2011). – Рівне, 2011. – №3. – С. 14-16. (0,5 д.а.)

2. Литовченко О.В. Проблема «соціальне – індивідуальне» у контексті соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – №5. – С. 80-85.

3. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів: теоретичні аспекти / О. В. Литовченко // Матеріали І Міжнародного симпозіуму психологів позашкільних навчальних закладів [«Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах»] (Київ, 1-3 березня 2012). – К., 2012. – С. 39-42. (0,25)

4. Литовченко О.В. Педагогічна система Макаренка / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2012. – № 3. – С. 48.

5. Литовченко О.В. Соціалізація особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2012. – № 3. – С. 6.

6. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: до сутності ключової категорії / О. В. Литовченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник. – Вип. 14. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 169-180.

7. Литовченко О.В. Позашкільні навчальні заклади як інститут соціального виховання / О. В. Литовченко // Зб. матеріалів звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2011 р. [“Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”] / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – Вип. 2. – С. 71-74.

8. Литовченко О.В. Соціально-педагогічне забезпечення соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: поняттєво-категоріальний апарат дослідження / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 16, книга 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 157-165.

9. Литовченко О.В. Соціалізація дітей з особливими потребами: роль позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К.: Університет „Україна”, 2012. – С. 262-264.

10. Литовченко О.В. Позашкільна освіта як інститут соціального виховання: особлива роль дитячо-юнацького туризму і краєзнавства / О. В. Литовченко // Інноваційні форми роботи у позашкільній освіті: туристсько-краєзнавчий напрям : Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму директорів центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів (м. Львів, 18-20 вересня 2012 р.) / За заг. ред. Середницької А.Д., Савченко Н.В., Набитовича М.В. – Львів: ВД «Панорама», 2012. – С. 65-70. (0,25)

11. Литовченко О.В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 3 (18). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/litovchenko.htm

12. Литовченко О.В. Соціально-педагогічна підтримка особистості у підлітковому, ранньому юнацькому віці: роль позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.

13. Литовченко Е.В. Внешкольные учреждения как институт социального воспитания: историко-педагогический контекст / Е. В. Литовченко // Стратегия и ресурсы социального воспитания: вызовы XXI века : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках VI Сибирского педагогического семинара (6-8 ноября 2012 г., Новосибирск) / под общ. ред. Т. А. Ромм, И. В. Хромовой. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2012. – Т.2. – С. 56-62.

14. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу : колективна монографія / [Вербицький В.В., Литовченко О.В., Ковбасенко Л.І. та ін.]; за ред. О. В. Литовченко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 192 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758

15. Литовченко О.В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 53-57. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5231/

16. Литовченко О.В. Підходи до класифікації компетентностей особистості як результату освіти / О. В. Литовченко // Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (25-27 лютого 2013 року, м. Київ) / за ред. І. Д. Беха, С. Л. Дахнова, С. Г. Мартової, В.В. Мачуського. – К., 2013. – С. 54-56. (0,25)

17. Литовченко Е.В. Социально-педагогическая поддержка детей и молодежи как функция внешкольных учреждений / Е. В. Литовченко // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 1. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 210-214.

18. Литовченко О.В. Соціальна профілактика як соціально-педагогічна функція позашкільного навчального закладу / О. В. Литовченко // Нові технології навчання. – №75. – 2013. – С. 38-43.

19. Литовченко О.В. Соціальне становлення дітей та молоді як пріоритет позашкільної / неформальної освіти / О. В. Литовченко // Всеукраїнська конференція директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю „Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні” (28-30 серпня 2013 року). Тези доповідей: [збірник матеріалів / за заг. ред. В. В. Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2013. – С. 54-57.

20. Литовченко О.В. Специфіка соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Матеріали звітн. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 р. / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 327-330.

21. Литовченко О.В. Причини і специфіка відхилень у соціальному розвитку і поведінці підлітків, старшокласників / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С. 409-419.

22. Литовченко Е.В. Внешкольные учреждения как институт социального становления подростков, старшеклассников / Е. В. Литовченко // Доклады Казахской академии образования. – Казахстан. – № 1-2. – 2013. – С. 24-32. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5023/

23. Литовченко Е.В. Социально-реабилитационное направление внешкольного образования Украины: состояние и перспективы программного обеспечения / Е. В. Литовченко // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности : материалы международной научно-практической конференции. – В 2-х ч. – Ч.1. / Челябинск – Москва / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – С. 51-57. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5229/

24. Литовченко О.В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 130-139.

25. Литовченко Е.В. Социально-педагогические технологии во внешкольном образовании и их роль в социальном становлении подростков [Электронный ресурс] / Е.В. Литовченко // Перспективы науки и образования. – 2013. – №6 (Ноябрь/Декабрь). – Режим доступу: http://pnojournal.wordpress.com/archive/13-06/

26. Литовченко Е.В. Роль внешкольных учреждений в решении задач профилактики девиаций в подростковой среде / Е.В. Литовченко // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – №6. – С. 189-194.

27. Литовченко О.В. Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Клуб старшокласників “Точка зору”» / О. В. Литовченко // Навчальні програми з позашкільної освіти / За ред. В. Мачуського. – К.: Шкільний світ, 2014. – 104 с.

28. Литовченко О.В. Програма соціально-психологічного тренінгу «Соціальне становлення особистості» / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2-3. – С. 28-35, 44-46.

29. Литовченко О.В. Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти: сутність і специфіка / О. В. Литовченко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника ; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: HAIP, 2014. – Вип. 4. – С. 30-32. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5263/

30. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 415-423.

31. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Світ особистості. – К., 2014. – № 1. – Режим доступу : http://www.uerj.ipv.org.ua.

32. Литовченко О.В. Методи соціальних досліджень у науково-методичній роботі ПНЗ / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2015. – №7 (103). – С. 19-23. (0,5)

33. Литовченко О.В. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках соціально-реабілітаційного напряму / О. В. Литовченко // Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : Монографія / В. В.Вербицький, Л.М.Бондар, А.Е.Бойко, А.В.Корнієнко, Т.М.Крекотіна, О.В.Литовченко, О.П.Липецький, О.І.Любич, В.Л.Маринич, В.В.Мачуський, Н.В.Перепелиця, О.В.Просіна, Г.П.Пустовіт, Н.Ю.Сидоренко, Л.В.Тихенко; за заг. ред. В.В.Мачуського. – Х.: Друкарня «Мадрид», 2015. – С. 134-167.

34. Литовченко О.В. Методика формування базової компетентності учнів позашкільних навчальних закладів у гуртках соціально-реабілітаційного напряму / О. В. Литовченко // Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / В. В.Вербицький, А.Е.Бойко, А.В.Корнієнко та ін. ; за заг. ред. В.В.Мачуського. – Х.: Друкарня «Мадрид»; 2015. – С. 12-34.

35. Литовченко О.В. Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні світогляду та ціннісних орієнтацій учнів / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 19. Кн.1. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. – С. 330-340.

36. Литовченко О.В. Цінності підлітків та старшокласників: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Вип. 1. Серія: Педагогічні науки. Серія: Екологія. – К.: НЕНЦ, 2015. – №1. – С. 30-38. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11205/

Перелік бульш ранніх публікацій

1. Литовченко О.В. Особливості виховання творчо обдарованої особистості у навчальних закладах / О. В. Литовченко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали науково-практичної конференції; 8-9 жовтня 2008 р. – К., 2008. – С. 59-62.

2. Литовченко О.В. Розвиток творчої особистості: теоретичні аспекти / О. В. Литовченко // Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в навчально-виховній системі МАН України : збірник матеріалів науково-практичної конференції;10-11 грудня 2008 року. – К. : ТОВ “Інформаційні системи”, 2008. – С. 156-165.

3. Литовченко О.В. Виховання як соціальна функція позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки : зб. матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції; Київ, 2-3 грудня 2008 р. / за заг. ред. доктора пед. наук Вербицького В.В. – К. : АВЕРС, 2008. – С. 65-70.

4. Литовченко О.В. Якість позашкільної освіти : категорії і підходи / О. В. Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 р. / упоряд. О.В. Биковська, Л.Л. Макаренко / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Асоц. позашк. навч. закл. України, Ін-т екол., екон., права. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-103.

5. Литовченко О.В. Проблема дослідження : виховання соціально компетентної особистості / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Камянець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – Вип. 13. Книга 1. – С. 457-466.

6. Литовченко О.В. Лабораторія діяльності позашкільних закладів : перспективні напрями досліджень / О. В. Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 / [М-во освіти і науки України і ін.]. – К. : РВЦ КПДЮ, 2009. – С. 21-22.

7. Литовченко О.В. Дискусійні питання дитячої обдарованості / О.В.Литовченко // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : зб. матеріалів наук.-практ. конф.; Тернопіль, 24-26 черв. 2009. – К. : ІОД. – 2009. – С. 192-196.

8. Литовченко О.В. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному навчальному закладі / О.В. Литовченко // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 28-31.

9. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : аспекти дослідження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія “Педагогічні науки” / за ред. О.В. Биковської. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 24. – С. 87-91.

10. Литовченко Е.В. Одаренный ребенок : особенности, которые необходимо учитывать [Электронный ресурс] / Е.В. Литовченко // Сопровождение одаренного ребенка во внешкольном (дополнительном) образовании: европейский опыт : материалы Междунар. Интернет-конф.; апрель-май 2010 г.). – Режим доступа : http://www.eaicy-dar.ru.

11. Литовченко Е.В. Требования к выпускнику учебного учреждения в современных условиях социально-экономического развития // Е. В. Литовченко // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Україна, Київ, 27-28 жовтня 2010 р. / упоряд. О.В.Биковська, О.В.Лісовий, С.О.Лихота, Л.Л.Макаренко. – К. : Інформаційні системи, 2010. – Вип. 1. – С. 140-146.

12. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : рівні реалізації виховних можливостей / О.В.Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2010. – Вип. 14. Кн. 1. – С. 220-229.

13. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах як проблема соціально педагогічної науки [Електронний ресурс] / Олена Віталіївна Литовченко // Народна освіта.–2010.–Випуск3.–Режимдоступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/litovchenko.htm.

14. Литовченко О.В. Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості [Електронний ресурс] / О.В. Литовченко // Освітологічний дискурс. –2011.–Випуск3.– Режимдоступу :http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/main.html

15. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання / О.В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Камянець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – Вип. 15. Кн. 1. – С. 45-53.

16. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів / О.В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. — 2011. —№ 12. — С. 50—56.

17. Литовченко Е.В. Лаборатория деятельности внешкольных учреждений: научно-педагогические исследования в сфере внешкольного образования Украины / Литовченко Е.В. // (материалы Открытой Петербургской заочной интернет-конференции “Дополнительное образование детей: новые вызовы, перспективы развития”, 1 ноября – 30 декабря 2011 г.) [Электронный ресурс], Режим доступа :http://forum.anichkov.info/.

Е-mail: elenalitovchenko@ukr.net