Сердюк Людмила Захарівна

Кафедра психології

Посада: завідувач кафедри психології

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Біографія

Сердюк Людмила Захарівна народилася в 1970 році.

Нагороди

  • Відмінник освіти України
  • Почесна грамота НАПН України
  • медаль К.Д. Ушинського

Відомості про вищу освіту

У 1992 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика з додатковою спеціальністю фізика».

У 1994 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Практична психологія».

Відомості про захист дисертацій

Кандидат психологічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д26.453.01 Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України (диплом ДК № 010484). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Динаміка особистісних рис у перші роки подружнього життя».

Доцент з 2006 року. Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 2006 році (атестат 02ДЦ№012643).

Доктор психологічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д26.453.01 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (диплом ДД № 002693). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук: «Психологія мотивації учіння в інтегрованому освітньому середовищі» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 24 роки, в тому числі у даному навчальному закладі 17 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

26.06.1996 р. – 15.08.2002 р. – доцент кафедри психології та конфліктології Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України;

01.09.2003 по т.ч. – завідувач кафедри психології, директор Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси

  1. Загальна психологія
  2. Психотехнології в політиці
  3. Методика та організація наукових досліджень
  4. Методологія проведення психологічних досліджень
  5. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
  6. Порівняльна психологія

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Сердюк Л.З. Порівняльна психологія : Навчальна програма дисципліни / Л.З.Сердюк. – К.: МАУП, 2002. – 10 с.;

2. Сердюк Л.З. Методологія психологічних досліджень : Навчальна програма дисципліни / Л.З.Сердюк. – К.: МАУП, 2003. – 12 с.;

3. Сердюк Л.З. Психологія : Навч. посіб. / Л.З.Сердюк, О.М.Кочубейник. – К.: Університет «Україна», 2005. – 256 с.;

4. Сердюк Л.З. Порівняльна психологія : Навч. посіб. / Л.З.Сердюк. – К.: Університет «Україна», 2014. – 176 с.

Основні навчальні курси забезпечені навчально-методичними розробками.

Розроблено програми курсів «Вступ у спеціальність», «Загальна психологія», «Диференціальна психологія», «Порівняльна психологія», «Методологія психологічних досліджень», постійно здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

Наукові інтереси

у сфері загальної психології, психології особистості, зокрема самодетермінація та самоорганізація особистісного розвитку, мотивація поведінки та діяльності особистості.

Наукові здобутки

обґрунтування системно-синергетичного підходу до розуміння мотивації учіння особистості, розробка концепції цілісної організації мотивації учіння особистості як самоорганізованої та самодетермінованої системи, визначення типів мотивації учіння як самодетермінованого процесу та ролі особистісного потенціалу в самодетермінації учіння особистості.

Підготовлено 1 кандидата психологічних наук (Барна Мирослава Володимирівна) в Інституті психології НАПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології за темою «Психологічні особливості побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів» (дата захисту 27.02.2013); керує трьома аспірантами – Н.М.Петрученко, Г.В.Іванніковою та А.О.Соколюк.

Є членом Вченої ради Університету «Україна», головою вченої ради Інституту соціальних технологій Університету «Україна», членом редакційної колегії міжнародних наукових журналів «Social welfare. Interdisciplinary approach», Nauki Społeczno – Humanistyczne Соціально-ГуманітарніНауки – Social and Human Sciences (Польша).

Основні праці:

1. Синергия мотивации обучения студентов с инвалидностью. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Московськогодержавного соціально-гуманітарного інституту. – М., 2010. – С. 311-315.

2. Методологічні аспекти дослідження мотиваційних чинників учіння студентів в інтегрованих групах. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т.V, част.1. –К., 2009. – С. 156-168.

3. Застосування принципів синергетики в дослідженні мотивації навчання. Зб. наукових праць. – К.: Університет Україна, 2010. – С. 240-246.

4. Дослідження неусвідомлюваної мотивації навчання: стандартизація процедури. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. Т. ІХ, част. 2. – К., 2008. –С. 271-279.

5. Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – №6(8). –К.: Університет «Україна», 2009. – С. 37-43.

6. Особистісні чинники навчання у ВНЗ студентів з інвалідністю. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. Т. Х, част. 3. – К., 2008. – С. 365-378.

7. Соціалізація студентів з інвалідністю: синергетичний підхід. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №5(7). – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 146-153.

8. Психологічні складові мотиву діяльності. Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми : Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., Київ, 6-7 червня 2008 р. – К.: Видавн. центр «КНУКіМ», 2008. – С. 393-395.

9. Особливості соціалізації та особистісного розвитку студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – №4(6). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 37-43.

10. Психологічні особливості життєвих перспектив у студентів з інвалідністю. Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ІХ, част. 3. – К., 2007. – С. 352-357.

11. Психологічний захист і адаптація студентів з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – №3(5). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 37-43.

12. Порівняльна психологія : Навчальний посібник. –К.: МАУП, 2005. – 226 с. (У співав. з О. Л. Туриніною)

13. Психологія : Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2005. – 256 с. (У співав. з О. М. Кочубейник)

Брала участь у роботі науково-практичних конференцій, зокрема:

– Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» (Київ, листопад 2007-2013 рр.);

– Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы социальной интеграции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современное общество» (Росія, Москва, березень 2010 р.);

– ІІ Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (Київ, квітень 2010 р.);

– Міжнародній науково-практичній конференції «Чинники та технології соціалізації та ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, листопад 20 11 р.);

– Міжнародній науково-практичній конференції «Social welfare: interdisciplinary approach» (Литва, Шяуляй, травень 2011-2014 рр.) та ін.

За результатами участі в конференціях опубліковано 8 статей та 11 тез.

Електронна адреса: lzserdyuk@rambler.ru

С П И С О К
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1. Ціннісно-орієнтаційна єдність як фактор стабілізації подружніх взаємин Стаття Збірник наукових праць КВГІ 1(8) / 99. – С. 51-57. 7
2. Динаміка перцептивної взаємодії в процесі адаптації в шлюбі Стаття Збірник наукових праць ВГІ НАОУ 6(13) / 99. – С. 59-67. 9
3. Психологічні чинники стабілізації молодої сім’ї в Україні Стаття Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Дод. Збірника наукових праць КВГІ. – №5, 1999. – С. 173-178. 6
4. Проблеми сім’ї в Україні в системі державної політики Стаття Збірник наукових праць Української Академії державного управління при президентові України. – Вип. 2, 1999. – С. 136-140. 4
5. Особистісна інтеграція подружжя в процесі взаємної адаптації Стаття Українська еліта та її роль в державотворенні : Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – №1, 2000. – С. 206-210. 5
6. Психологічні чинники конфлікту подружжя на різних етапах шлюбу Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2000. – т.2, ч.1. – С. 26-30. 5
7. Механізм особистісних змін та взаємосприймання партнерів у шлюбі Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: Волинські обереги,2000. – т.2, ч.2. – С. 62-67. 6
ІІ. До захисту докторської дисертації
8. Міжособистісне оцінювання в контексті подружньої взаємодії // Проблеми загальної та педагогічної психології Стаття Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: “Волинські обереги”. – 2001. – Т.3. – Ч.2. – С. 110-117. 8
9. Особливості психологічної сумісності подружжя в перші роки шлюбу Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Рівне: Волинські обереги. – 2001. – Т.3. – Ч.3. – С. 192-198. 7
10. Перспективи та суперечності подружньої адаптації Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Рівне: “Волинські обереги”. – 2001. – Т.3. – Ч.4. – С. 171-174. 4
11. Мотиваційна спрямованість студентів як фактор самореалізації особистості Стаття Наукові праці МАУП – К.: МАУП, 2001. – С. 84-86. 3
12. Афективний комплекс тривоги як фактор особистісного розвитку студентів Стаття Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції). – 2002. – част. 1. – С. 151-156. 6
13. Контент-аналіз: проблеми стандартизації процедур Стаття Актуальні проблеми психології. – Т.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія : Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2003. – част. 9. – С.82-85. 4 Кочубейник О.М.
14. Особливості сприймання життєвого шляху студентів з особливими потребами Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 24-25 листопада 2004 р. – К.: Університет «Україна», 2004. – С. 252-254. 3
15. Мотивація навчання студентів з обмеженими можливостями в інтегрованих групах Стаття Збірник наукових праць (Психологічні науки). – №2. – Бердянськ, 2005. – С. 201-206. 6
16. Роль компенсаторних можливостей у трансформації особистості з обмеженими функціями Стаття Психологічні проблеми збереження репродуктивного здоров’я: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –К.: Міленіум, 2005. –С. 347-352 6
17. Функціональні обмеження навчальної діяльності студентів і механізми їх компенсації Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 23-24 листопада 2005 р. – К.: Університет «Україна», 2005. – С. 214-217. 3
18. Індекс життєвого стилю студентів з обмеженими можливостями Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 22-23 листопада 2006 р. – К.: Університет «Україна», 2006. – С. 232-233. 2
19. Психологічні особливості соціалізації особистості з обмеженими можливостями Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №2(4). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 222-229.
20. Психологічний захист і адаптація студентів з інвалідністю Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №3(5). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 37-43. 7
21. Психологічні особливості життєвих перспектив у студентів з інвалідністю Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, част.3. – К., 2007. – С. 352-357. 6
22. Структурно-змістова характеристика мотивації навчання студентів з інвалідністю Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, част. 6. – К., 2007. – С. 374-379. 6
23. Психологічні аспекти соціалізації та особистісного розвитку студентів з інвалідністю Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №4(6). – К.: Університет «Україна», 2007. – С. 234-241. 8
24. Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів з інвалідністю Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №5(7). – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 362-369. 8
25. Психологічні складові мотиву діяльності Тези Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. – Київ, 6-7 червня 2008 р. – К.: Видавн. центр «КНУКіМ», 2008. – С. 393-395. 3
26. Вплив мотивації на пізнавальну діяльність студентів Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №6(8). – К.:Університет «Україна», 2009. – С. 238-246. 9
27. Системно-синергетичний підхід у формуванні мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі Стаття Освіта регіону. – №3, 2010. – К.: Університет «Україна». – С. 205-208. 4
28. Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ Стаття Освіта регіону. – №4, 2010. – К.: Університет «Україна». – С. 220-224. 5
29. Синергия мотивации обучения студентов с инвалидностью Стаття Материалы Международной научно-практической конференции Московского государственного социально-гуманитарного института. – М., 2010. – С. 311-315. 5
30. Розвиток позитивного самоставлення студентів під час навчання у ВНЗ Стаття Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року. –Т.І. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 218-222. 5
31. Застосування принципів синергетики в дослідженні мотивації навчання Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – Київ, 24-25 березня 2010 р. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 244-246. 3
32. Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. –№8(10). – К.: Університет «Україна», 2011. – С.127-138. 12
33. Психологічне благополуччя як чинник самореалізації особистості студентів в інтегрованому освітньому середовищі Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.VІІІ. – част. 5. – К., 2011. – С. 329-338. 10
34. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників Стаття Освіта регіону. – №1, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 277-280. 4
35. Ціннісні основи самореалізації особистості в освітньому середовищі Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – Київ, 23-24 листопада 2011 р. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 228-230. 3
36. Psychological well-being of future specialists in the integrated educational environment and the factors of its formation Стаття Social welfare. Interdisciplinary approach, 1(1), 2011. – P. 44-51. 8
37. Зміст і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю Стаття Освіта регіону. – №5, 2011. – К.: Університет «Україна». – С. 140-143. 4 Петрученко Н.М.
38. Самореалізація студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому в освітньому середовищі Стаття Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – част. 2. –С.14-19. 6
39. Психологические предпосылки самореализации студентов с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде Стаття Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материалы международной научно-практической конференции. – М., 2011. – С.655-661. 7
40. Ціннісні основи самореалізації особистості в освітньому середовищі Стаття Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч. – Київ-Вінниця, 2011. – Вип.69. – част. І. – С.249-253. 5
41. Адаптація: процес чи результат процесу Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : Зб. наук. праць. – №9(11). – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 235-243. 9 Ільєнко М.М.
42. Холістичні та синергетичні тенденції мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV. – част. 4. – К., 2012. – С.222-233. 2
43. Інтегроване освітнє середовище як модель ціннісного середовища особистості Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – Київ, 21-21 листопада 2012 р. – К.:Університет «Україна», 2012. – С. 79-81. 3
44. Особистісно-смислові характеристики мотивації навчання студентів вищих навчальних закладів Стаття Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Вип. 6(19) / Головн. ред. В.В.Олійник. – К.:«АТОПОЛ», 2012. – С.382-391. 10
45. Personal-semantic characteristics of higher school students’motivation Стаття Social welfare. Interdisciplinary approach, 2(1), 2012. – P. 56-62. 7
46. Characteristic of different components development of psychological readiness to professional activities for students with somatic disorders Стаття Social welfare. Interdisciplinary approach, 2(2), 2012. – P. 58-69. 12 Petruchenko N.
47. Психологічне забезпечення мотивації учіння студентів Стаття Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць/за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 9. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 211-217. 7
48. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді Стаття Освіта регіону. – №2, 2012. – К.:Університет «Україна». –С.311-317. 7
49. Роль ціннісного середовища у формуванні мотивації самореалізації студентів Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ХІV. – част.3. – К., 2012. – С. 316-324. 9
50. Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії Стаття Освіта регіону. – №3, 2012. – К.:Університет «Україна». – С. 214-220. 7
51 Психологічні особливості абітурієнтів з інвалідністю Стаття Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV. – част.5. – К., 2012. – С.194-202. 9
52. Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного становлення майбутнього фахівця у ВНЗ Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №10 (12). – К.:Університет «Україна», 2013. – С. 205-218. 14 Купрєєва О.І.
53. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід Монографія – К.: Університет «Україна», 2012. – 323 с. 323
54. Аssessment of own life prospects as a factor of student’s academic motivation Стаття Social welfare. Interdisciplinary approach, 3(1), 2013. – P.90-100. 11
ІІІ. Після захисту докторської дисертації
55 Personal modus of future specialists’ self-realization Стаття Social welfare. Interdisciplinary approach, 4(1), 2014. – P.71-80. (фахове видання) 10
56 Розвиток ідей Г.С. Костюка стосовно поєднання навчання з продуктивною працею Стаття Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. – 2013. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – С. 268-274. (фахове видання) 7
57. Життєва перспектива в самодетермінації мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі Стаття Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць/за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 11. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Психологічні науки»). – С. 215 – 222. (фахове видання) 8
58. Чинники внутрішньої мотивації учіння студентів ВНЗ Стаття Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 679. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 148-156. (фахове видання) 9
59. Особистісна самореалізація та психологічне благополуччя як основні стратегічні лінії мотивації учіння студентів ВНЗ Стаття Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 687. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 151-159. (фахове видання) 9
60. Напрями спрямованості мотивації учіння студентів в процесі професійної підготовки у ВНЗ Стаття Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 689. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 137-146. (фахове видання) 10
61. Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців Стаття Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр./ Ун-т. менедж. освіти НАПН України; редкол.: О.Л.Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 10(23)/ голов. ред. В.В.Олійник. – К.:АТОПОЛ, 2014. – С. 239-248. (фахове видання) 10
62. Розвиваючий потенціал інтегрованого освітнього середовища у самореалізації студентів Стаття Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Вип. 40. – С. 179-182. (фахове видання) 4
63. Діагностика спрямованості мотивації учіння студентів у ВНЗ Стаття Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць/за ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової.– Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.12(103). – С. 163-168. (фахове видання) 5
64. Психологічні особливості студентів з інвалідністю Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – №11 (13). – К.:Університет «Україна», 2014. – С. 238-251. (фахове видання) 14
65. Сучасні синергетичні тенденції мотивації учіння майбутніх фахівців Стаття Вісник Національного університету оборони України. Зб. наук. Праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 3(40). – с. 316-320. (фахове видання) 5
66. Розвиток в українській психології провідних ідей Г.С.Костюка Стаття Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць. – Луганськ: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. – № 2(34). – С. 294-301. (фахове видання) 8
ІV. Навчально-методичні праці
67. Навчальна програма дисципліни „Порівняльна психологія” (для бакалаврів) Навчальна програма К., МАУП, 2002. -10 с. 10
68. Навчальна програма дисципліни „Методологія психологічних досліджень” (для магістрів) Навчальна програма К., МАУП, 2003. -12 с. 12
69. Психологія Навчальний посібник К.: Університет «Україна», 2005. – 256 с. 256 Кочубейник О.М.
70. Порівняльна психологія Навчальний посібник К.: Університет «Україна», 2014. – 176 с. 176