Завірюха Валентина Василівна

Кафедра психології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Народилася 6 липня 1965 року в селі Гуляй-Городок Снігурівського району Миколаївської області.

 Відомості про вищу освіту

У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та методика виховної роботи» та здобула кваліфікацію методиста з виховної роботи, викладача етики та психології сімейного життя».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

Основні етапи діяльності

1993-1995 рр. – працювала в СШ №74 м. Києва;

1995-2000 рр. – працювала викладачем у Військовому авіаційно-інженерному училищі м. Києва.

З 2000 року працює у КНЕУ ім. В. Гетьмана на кафедрі педагогіки та психології.

Викладає дисципліни:

 1. Основи психологічної практики
 2. Психологія організацій
 3. Клініко-психологічні основи корекційно-терапевтичної практики

 Сфера наукових досліджень

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Навчально-методичні посібники:

 1. Завірюха В.В. Психологія та педагогіка : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.В. Музичко, А.В. Тімакова, Л.В. Корват та ін.; за ред. Л.В. Музичко. – К. : КНЕУ. 2008. – С. 202-217; 250-269.
 2. Завірюха В.В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: збірник міні-кейсів / [М.І. Радченко, Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко та інш.] – К.: КНЕУ, 2010. – С. 18-34; 72-99.
 3. Завірюха В.В. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера»: [практикум] : навч. посіб. для слухачів / [В.В. Завірюха та ін.] ; за заг. ред. В.В. Завірюхи; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магіст. підготов. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 102-119.
 4. Завірюха В.В. Психологія спілкування : навч. посіб. / [Л.О. Савенкова, В.В. Сгадова, Л.Л. Борисенко та ін.]; за ред. Л.О. Савенкової. – К.: КНЕУ, 2015. – 223 с. (Гриф МОН України, Лист №1/11-784 від 29.01.13).

 Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Завірюха В.В. Співвідношення професійної й особистісної орієнтації в структурі мотивацій студентів економічного профілю / Завірюха В.В. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2002. – T.IV, 4.6. – С. 72-77.
 2. Завірюха В.В. Адаптація самоактуалізаційного тесту до україномовного середовища/Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Т.4. Ч. 4-7. – С. 80-85.
 3. Завірюха В.В. Здатності студентів до професійного самозростання та аналіз мотиваційного і самоактуалізаційного аспектів студентів економічного вузу./Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. 4. Ч 3. – С. 78-85.
 4. Завірюха В.В. Інноваційна технологія “збагачення” навчання, що орієнтована на розвиток здатності студентів до професійного самозростання /Завірюха В.В.// Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2003. – Вип. 3(18). – 204 с. С. 169-175.
 5. Завірюха В.В. Психологічні аспекти актуалізації здатності студентів до професійного самозростання у процесі учбово-професійної діяльності // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2003 Т.5-Ч.4-С. 135-147.
 6. Завірюха В.В. Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ, 2004. – Вип. 1(19). – 280 С. 251-258.
 7. Завірюха В.В. Здатність студентів до професійного самопізнання та методика оцінювання рівня її сформованості /Завірюха В.В.// Наука і освіта.- №3 /LXXXXIX. – 2011. С.38-43.
 8. Завірюха В.В. Психологічні аспекти здатності студентів до професійного самозростання / Завірюха//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – 36. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2011 -вип.33.-Ч.І.- С.97- 104.
 9. Завірюха В.В. Формування здатності студентів до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання / Завірюха В.В. // Вісник післядипломної освіти: зо. наук, праць. / – Вип. 3(16) гол. ред. В.В. Олійник – К: Ун-т менежд. освіти НАН України. – 2011. – С. 261-266.
 10. Завірюха В.В. Роль когнітивних процесів та творчості у формуванні здатності студентів до професійного самозростання / Завірюха В.В. // Наука і освіта. – № 9 / CV/-2011. – Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість». – С. 90- 93.
 11. Завірюха В.В. Дослідження особливостей професійного самопізнання у студентів економічного ВНЗ / Завірюха В.В. // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зо. наук. пр. – К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – №16 (2). – С.61-67.
 12. Завірюха В.В. Психолого-педагогічні принципи інноваційного навчання / Завірюха В.В. //Вища освіта України. – Додаток 3 до № 1, Том І. – 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С.283-289.

 Статті в інших наукових виданнях та тези наукових доповідей:

 1. Завірюха В.В. Лінгвістична шкала оцінки здатності до професійного самозростання /Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Київського інституту ВПС, Вип.2(20). – К.: КІ ВПС, 2000. – С.88-92.
 2. Завірюха В.В. Принципи формування здатності студентів до професійного самозростання. /Завірюха В.В.// Збірник наукових праць Київського інституту ВПС, Вип.2(20). – К.: КІ ВПС, 2000. – С.93-99.
 3. Завірюха В.В. Принципи реалізації психолого-педагогічних умов професійного самозростання студентів економічного ВНЗ як майбутніх викладачів економіки / Завірюха В.В. // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина І. Всеукраїнська науково-практична конф. 27-28 лютого 2003р. – Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – С. 141-147.
 4. Завірюха В.В. Принципи сучасних технологій навчання як фактори розвитку здатності студентів до професійного самозростання / Завірюха В.В.// Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти : Науково- методична конф. 28-29 січня 2003 р. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 430-431.
 5. Завірюха В.В. Контроль як інструмент діагностики знань та спосіб розвитку здатності студентів до професійного самозростання / Завірюха В.В. //Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті : Науково-методична конф. 26 січня – 3 лютого 2004 p. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 435-436.
 6. Завірюха В.В. Створення психолого-педагогічних умов розвитку здатності студентів до професійного самозростання в процесі індивідуально-консультативної роботи / Завірюха В.В. // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : Науково-методична конф. 2-4 лютого 2005 p. — К.: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2005. – С. 318-319.
 7. Завірюха В.В. Адаптація базової технології навчання до індивідуальних особливостей студентів / Завірюха В.В. // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : Науково-методична конф. 31 січня – 2 лютого 2006р. – К: КНЕУ. – С. 286-288.
 8. Завірюха В.В. Мотивація творчої діяльності студентів /Завірюха В.В // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 5-8 лютого 2008 р.: у 2т. – т.1. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 132-134.
 9. Завірюха В.В. Застосування тренінгових технологій як складова формування конкурентноспроможного фахівця /Завірюха В.В. // Тренінгові технології як засіб формування знаниевих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 3-4 лютого 2009 р.: у 2т. – т. 2. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 670-672.
 10. Завірюха В.В. Контроль як засіб діагностики знань та актуалізації здатності студентів до саморозвитку / Завірюха В.В. // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 2 лютого 2010 р. у 2 т. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 513-515.
 11. Завірюха В.В. Саморозвиток студента як складова професійної підготовки сучасного фахівця /Завірюха В.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: наукова спадщина і сучасність» (Харків, 19-20 жовтня 2012 р.). – С. 36-37.
 12. Завірюха В.В. Роль соціально-психологічного тренінгу в підготовці майбутніх менеджерів /Завірюха В.В. / Науково-методична конференція «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (Київ, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 31 січня 2013 р.). – С. 425-426.
 13. Завірюха В.В. Принципи формування здатності до професійного самозростання в системі післядипломної освіти / Завірюха В.В. // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби), наук. журнал. – 2(4). – 2013. – С. 15-24.
 14. Завірюха В. В. Формування здатності до професійного самозростання в умовах інноваційного навчання / Завірюха В.В. // Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету: навч.-практ. вид. / [Савенкова Л. О., Артюшина М. В., Романова Е. М. та ін.]; за ред. Артюшиної М.В.,Романової Е.М. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 192-203. – 32 с.
 15. Завірюха В.В. Тайм-менеджмент як антистрес-метод саморегуляції менеджера / В.В. Завірюха, Л.В. Корват // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекта державної податкової служби). – 2016. – № 1 (11). – С. 27-34.
 16. Завірюха В.В. Психологічні особливості сучасного керівника державної служби / В.В. Завірюха, Л.В. Корват // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби ). – 2016. – № 2 (12). – С. 19-26.
 17. Завірюха В.В. Критерії професійної ідентичності позитивного психотерапевта / Завірюха В.В., Отенко С.А. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості» (Кривий Ріг, 31 березня – 1 квітня 2016 p.). – С. 24-27.
 18. Завірюха В.В. Освіта дорослих: теоретико-методологічні аспекти Всеукраїнська науково-практична конференція / Завірюха В.В. // «Актуальні проблеми соціокультурного розвитку особистості» (Кривий Ріг, 6-7 квітня 2017 р.). – С. 41-47.
 19. Завірюха В.В. Використання методу позитивної психотерапії  Н.Пезешкіана у коучінгу персоналу / Шкода Т.Н., Завірюха В.В. // ІХ міжнародна науково-практична конференція з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана «Життя, конфлікти і любов у транскультуральному світі» (Одеса, 2-4 червня 2017 р.). – С. 85-89.