Дорожкін Валерій Романович

Кафедра психології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 22 роки

Голова Українського об’єднання психотерапевтів і бізнес-тренерів

Керівник проєкту «Психологи на війні»

Біографія

Відомості про вищу освіту

Сімферопольській державний університет ім. М.В. Фрунзе (зараз Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського)

Кваліфікація спеціальності: математика, викладач математики, практичний психолог.

ЛЗ BE№0000459 від 03 червня 1997 року

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Доктор психологічних наук (загальна психологія, історія психології 19.00.01). Рік та місяць захищення: 2013, листопад. Диплом ДД №003047, 14 лютого 2014 р.

«Психологічний аналіз альтруїстичної поведінки особистості»

 

Кандидат психологічних наук (соціальна психологія, 19.00.05). Рік та місяць захищення: 2003, лютий. Диплом ДК № 018470, 9 квітня 2003 р.

«Психологічний аналіз групових феноменів в психотерапії (на прикладі котерапії)»

 

Звання доцента від кафедри глибинної психології  та психотерапії

12ДЦ № 020948 від 23 грудня 2008 року

 

Звання професора від Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

АП № 003990 від 15 квітня 2022 року

Відомості про підвищення професійної кваліфікації

“2020 р. Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Підвищення кваліфікації з 17 лютого 2020 по 18 вересня 2020 за програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Загальна кількість 210 год / 7 кр. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1288-20 від 18.09.2020 р.)

2016 р. Підвищення кваліфікації в Міжнародній Балінтовській Федерації (Санкт-Петербург, Росія) з курсу «Принципи і технології балінтовської супервізії в професійному розвитку психотерапевтів і психологів.

Методичні аспекти підготовки ведучих балінтовських груп» (сертифікат №15-25/16 від 25.03.2016)

Міжнародна програма підвищення кваліфікації закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників  180 год 6 кредитів. Міжнародний сертифікат № 2435 від 12 жовтня 2021 року

Відомості про стажування

2017 р. Стажування в центрі зайнятості Святошинського району (довідка у відділі кадрів 2017 р.)

2019 р. Черкаський національний університет ім.Богдана Хмельницького

Стажування з 29 листопада по 28 грудня 2019 на кафедрі психології, глибинної корекції та реабілітації психологічного факультету (довідка від 08.01.2020 № 01/04)

Викладає дисципліни:

 1. Психологія альтруїстичної поведінки
 2. Індивідуальне консультування та психотерапія
 3. Класичний психоаналіз (Мейджор)
 4. Тренінгові технології в бізнесі
 5. Психологія бізнесу
 6. Психодинамічна психотерапія

Сфера наукових інтересів

Психоаналітична психотерапія та психоаналіз

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Дорожкин В.Р. Обучение консультированию в формате котерапии. Консультативная психология и психотерапия. М., 2018. № 2. С. 79-91. Scopus, Web of science.
 2. Дорожкин В.Р. Глянцевое лицо нарциссизма: аналитический подход. Консультативная психология и психотерапия. М., 2017. № 1. С. 72-91. Scopus, Web of science.
 3. Дорожкин В.Р. Структурная редукция означаючих в динамической психотерапии. Консультативная психология и психотерапия. М., 2017. № 2. С. 115-133. Scopus, Web of science.
 4. Дорожкин В.Р. Эмоциональные дискурсы в психотерапии. Консультативная психология и психотерапия. М., 2015. № 2. С. 181-195. Scopus, Web of science. 

Статті (наукометричні в міжнародних журналах):

 1. Дорожкін В.Р., Борец О. Дослідження мотиваційно-потребової сфери особистості, що перебуває у процесі пошуку роботи. Word Science: Multidisciplinary Scientific Edition. Warsaw, Poland. March 2020. № 3(55), Vol. 4. p. 23-30.
 2. Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Психоаналітичний тренінг як інструмент розвитку психологічних меж підлітка. Word Science: Multidisciplinary Scientific Edition. Warsaw, Poland. 2019. № 10 (50), vol 2. p. 44-51.
 3. Дорожкин В.Р. Ментализация обратной связи на итоги конференции “Жизнь и смерть психоаналитических сообществ”: комментарий ведущего большой дискуссионной группы / Життя і смерть психоаналітичних спільнот: уроки історії і нові перспективи об’єднань: матеріали конференції. Київ, 2021, С. 165-167.

Статті (наукометричні та ВАК):

 1. Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Психологічні межі підлітків в залежності від домінуючої системи психологічних захистів: теоретичні основи. Психологічний часопис – 2020. С. 106-113 (https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/38) ВАК України, Index Copernicus.
 2. Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Аналіз взаємозв’язку психологічних меж особистості підлітків та стилів сімейної взаємодії. Психологічний часопис – 2020. С. 126-134. ВАК України, Index Copernicus.
 3. Дорожкін В.Р. Символічне конституювання Суб’єкту як результат психотерапії. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. № 1 (13), 2018. С. 47-54.
 4. Дорожкин В.Р. Первосцена: анализ стратегий переживания опыта. Проблеми емпіричних досліджень у психології. Вип. 13. Київ: Гнозис, 2016. С. 139-148.

Навчально-методичні посібники

 1. Пріб Г.А., Дорожкін В.Р., Ткалич М.Г., Бегеза Л.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дослідницьких пропозицій та досягнень підготовки аспірантів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Навчально-методичне видання. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018 27 с.
 2. Автор фрагменту Збірника методичних порад для фахівців служби зайнятості. Навчально-методичне видання. Частина перша / Відп. ред. Г.А.Пріб. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. С. 150 с.
 3. Науково-практичне видання “Психологічний інструментарій працівників державної служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; автори-упорядники: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 150 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломних робіт підготовки магістрів спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г. А. Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 42 с.
 5. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г. А. Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 45 с.
 6. Дорожкин В.Р. О внутреннем преступнике. Монография. Київ: Феникс, 2019. 225 с.
 7. Дорожкин В.Р. Грани альтруизма. Монография. Київ: Феникс, 2016. 320 с.
 8. Дорожкін В.Р. Свідомі та несвідомі чинники психодинамічної взаємодії внутрішньо переміщених осіб у терапевтичних групах. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія. За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. Монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 255-261.
 9. Дорожкін В. Р., Борець О. С. На шляху побудови концепції психологічних особливостей мотивації особистості в процесі пошуку роботи. Психологія особистості на сучасному ринку праці : монографія. За заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 24-39 (380 с.).
 10. Дорожкін В.Р., Дидів Л.І. Психологічний аспект профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; авт.-упоряд.: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. С. 6–9. URL: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-Rekomendatsii-dlia-DSZ-2019.pdf
 11. Дорожкін В.Р. Науково-практичне видання “Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з клієнтами в умовах загрози епідемії короновірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення СОVID-19: соціально-психологічний аспекти” / за заг. ред. Г.А.Пріба; автори-упорядники: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020.

Основні наукові праці

 • Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Психологічні межі підлітків в залежності від домінуючої системи психологічних захистів: теоретичні основи // Психологічний часопис – 2020. ВАК України, Index Copernicus, С. 106-113. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/38
 • Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Аналіз взаємозв’язку психологічних меж особистості підлітків та стилів сімейної взаємодії // Психологічний часопис – 2020. С. 126-134. ВАК України, Index Copernicus.
 • Дорожкін В.Р. Науково-практичне видання Психологічний інструментарій працівників державної служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; автори-упорядники: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 150 с.
 • Дорожкін В.Р. Символічне конституювання Суб’єкту як результат психотерапії // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. № 1 (13), 2018. С. 47-54.
 • Дорожкін В.Р., Борець О.А. Дослідження мотиваційно-потребової сфери особистості, що перебуває у процесі пошуку роботи. Word Science: Multidisciplinary Scientific Edition – Warsaw, Poland, March 2020. № 3(55), Vol.4. Pp. 23-30.
 • Дорожкін В.Р., Савченко Є.В. Психоаналітичний тренінг як інструмент розвитку психологічних меж підлітка. Word Science: Multidisciplinary Scientific Edition. – Warsaw, Poland, 2019. № 10 (50), vol. 2. Pp. 44-51.
 • Дорожкин В.Р. Обучение консультированию в формате котерапии. Консультативная психология и психотерапия. М., 2018. №2. C. 79-91. (журнал зі списку Web of Science СС (ESCI) по психології).
 • Дорожкін В.Р. Свідомі та несвідомі чинники психодинамічної взаємодії внутрішньо переміщених осіб у терапевтичних групах. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. Монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 255-261.
 • Дорожкин В.Р. Глянцевое лицо нарциссизма: аналитический подход. Консультативная психология и психотерапия. М., 2017. №1. С. 72-91. (журнал зі списку Web of Science СС (ESCI) по психології).
 • Дорожкин В.Р. Структурная редукция означаючих в динамической психотерапии. Консультативная психология и психотерапия. М., 2017. №2. С. 115-133. (журнал зі списку Web of Science СС (ESCI) по психології).
 • Дорожкин В.Р. Первосцена: анализ стратегий переживания опыта. Проблеми емпіричних досліджень у психології. Випуск 13. Київ: Гнозис, 2016. С. 139-148.

Нагороди:

Грамота від Інституту соціальної та політичної психології (Київ) за кращу статтю за підсумками 2015 року:
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n2/dorozhkin.shtml
Грант від Президії Верховної Ради АР Крим в розділі «Соціальні науки», 2005 р за проект «Теоретико-методологічне вивчення експериментальних тренінгових методів на природі»
Наслідком стала публікація книги:
Кейсельман (Дорожкін) В.Р. Експериментальні тренінги на природі (СПб, 2008, 192 стор.) російською мовою