Співак Любов Миколаївна

Кафедра психології

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 27 років

Біографія

Народилася 24 червня 1970 року в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. 

Відомості про вищу освіту

У 1992 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Математика і отримала кваліфікацію: вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2001 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та практичної психології.

У 2016 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова захистила дисертацію за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» та здобула науковий ступінь доктора психологічних наук.

У 2019 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичної та консультативної психології. 

Нагороди:

1) 2005-2007 р. Отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2) 2008 р. Нагороджена Почесною грамотою МОНУ за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

3) 2018 р. Відзначена ювілейною медаллю «180-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі психології.

4) 2020 р. Відзначена медаллю «За наукові досягнення ім. Г.С. Костюка» за багаторічну сумлінну працю.

Основні етапи діяльності

З 2016 року працювала в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на посаді професора.

Викладає дисципліни:

  1. Вікова психологія
  2. Експериментальна психологія
  3. Психодіагностика
  4. Методика та організація наукових досліджень в психології
  5. Методика викладання психології

Сфера наукових інтересів

Психологія розвитку здобувачів вищої освіти

Scholar_Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=UXC10owAAAAJ
Researcher ID: https://publons.com/researcher/1763154/liubov-spivak/
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3653-5432

Перелік наукових та навчально-методичних праць

І. Наукові праці, опубліковані до захисту докторської дисертації
№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (стор.) Прізвища співавторів
1. Характеристика особливостей «Я-образу» молодших школярів із труднощами у навчанні стаття

(фахова)

Психологія: зб. наук. праць. 1998. Вип. ІІ. (МО України, НПУ ім. М.П.Драгоманова). С. 60-64. 5
2. Особливості шкільної тривожності молодших школярів із труднощами у навчанні стаття

(фахова)

Психологія: зб. наук. праць. 1998. Вип. ІІІ. (МО України, НПУ ім. М.П.Драгоманова). С. 132-136. 5
3. Особливості «Я-концепції» молодших школярів з труднощами у навчанні тези доповіді Вісник Харківського державного університету № 439. Матеріали ІІІ Харківських Міжн. психол. читань «Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти». 1999. Ч.3. С. 147-149. 3
4. Самопізнання у молодшому шкільному віці як умова формування «Я-образу» тези доповіді Зб. статей за матеріалами наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження П.Р. Чамати «Психологія самосвідомості: минуле, сучасний стан та перспективи дослідження». Київ: «Любіть Україну», 1999. С. 80-81. 3
5. Проблема неуспішності у навчанні молодшого школяра стаття

(фахова)

Психологія: зб. наук. праць. 1999. Вип. І (4). (МО України, НПУ імені М.П. Драгоманова). С. 113-115. 3
6. Корекція «Я-концепції» невстигаючих учнів початкових класів стаття

(фахова)

Психологія: зб. наук. праць. 2000. Вип. І (8). (МО України, НПУ імені М.П. Драгоманова). С. 160-169. 10
7. Стан висвітлення проблеми «Я-концепція» у психологічній літературі стаття Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. Вип. 2. Соціальна робота у сфері освіти: проблеми професійної підготовки та діяльності. Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформ.-видавничий відділ, 2000. Т. 1.  С. 206-210. 5
8. Психологічні чинники формування «Я-концепції» особистості стаття

(фахова)

Зб. наук. праць № 20. Част. ІІ. Хмельницький: Вид-во Національної академії ПВУ, 2002. С. 259-264. 5
9. Боротьба за українізацію освіти в Наддніпрянській Україні у 1905-1907 роки стаття Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. 2002. Вип. 3. Т. 2. С. 115-119. 5
10. Психологічні особливості «Я-концепції» молодших школярів з труднощами у навчанні тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року: В 2-х т. Т.2. Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформ.-видавничий відділ, 2002. С. 150-151. 2
11. Психологічні особливості взаємозв’язку неуспішності в навчальній діяльності та емоційно-оцінної складової «Я-концепції» молодших школярів тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. Вип. 2. В 2-х т. Т.2. Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2003. С. 189-191. 3
12. Інтеграція медицини та психології як одна з умов формування позитивної «Я-концепції» в молодших школярів з труднощами у навчанні тези доповіді Четверта міжнародна науково-практична конференція «Культура здоров’я як предмет освіти»: зб. наук. праць. Херсон: Персей, 2004.  С. 257-260. Фочук Ф.А.
13. Особливості механізмів формування «Я-образу» в молодших школярів із труднощами у навчанні тези доповіді Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. Вип. 3. В 3-х т. Т.3. Кам’янець-Подільський: КПДУ, інф.-видавничий відділ, 2004. С. 201-203. 3
14. Проблема співвідношення між поняттями «Я-концепція» та «Я-образ» особистості у психології стаття Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Формування парадигми самосвідомості у психологічній науці : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2004. Вип. 30. С. 193-198. Романова О.В.
15. Психологічні особливості формування «Я-образу» в молодших школярів з нормальним інтелектуальним розвитком та розумово відсталих стаття Педагогічне Поділля: зб. наукових праць КПДУ. Серія соціально-педагогічна. 2005. Вип. 4. Т. 1. С. 171-180. 10
16. Спілкування з ровесниками як фактор формування «Я-образу» молодших школярів тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. Вип. 4. В 3-х т. Кам’янець-Подільський: КПДУ: ред.-видавничий відділ, 2005. Т.2. С. 223-224. 2
17. Психологічні особливості становлення професійної самосвідомості майбутніх психологів в процесі їх навчання стаття Проблеми освіти. Другий спец. випуск / Кол. авт. Київ: Науково-методичний центр вищої освіти МОН України, Вінницький соціально-економічний інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2005.  С. 123-127. Михальська С.А.
18. Особливості психологічної готовності майбутнього вчителя до особистісно-орієнтованого навчання стаття

(фахова)

Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. 2005. Вип. 244. С. 25–31. Гаврилов О.В.
19. Особливості взаємозв’язку між складовими «Я-концепції» молодших школярів з труднощами в навчальній діяльності та факторами їх неуспішності стаття

(фахова)

Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2005. Вип. 26, в 4-х т., т.1.  С. 311-316. Гаврилов О.В.
20. Динаміка формування уявлень про власне «Я» у невстигаючих школярів стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2006. № 10(34). С. 142-149. 8
21. С. Русова та українізація освіти в Україні стаття Просвітницька діяльність Софії Русової: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. 2006. Вип. V. Т.1. С. 45-51. 7
22. Особливості формування компетентності соціальних педагогів в процесі їх професійної підготовки стаття Проблеми освіти. Третій спец. випуск/ Кол. авт. Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», 2006. С.154-159. Сербалюк Ю.В.

 

23. Психологічні особливості формування морального «Я» як регулятора поведінки молодших школярів тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. Вип. 5. В 3-х т. Кам’янець-Подільський: КПДУ: ред.-видавничий відділ, 2006. Т.3.  С.40-41. 2
24. Психологічні аспекти корекційної роботи, спрямованої на формування позитивної «Я-концепції» у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю стаття Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. 2006. Вип. VІ. С. 285-288. 4
25. Порушення мотиваційного блоку учбової діяльності як чинник неуспішності молодших школярів тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів. Вип. 6. В 3-х т. Кам’янець-Подільський: КПДУ: ред.-видавничий відділ, 2007.  Т.3.  С. 96-97. 2
26. Кроскультурні дослідження проблеми інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади стаття Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. 2007. Вип. VІІ. С. 89-91. 3
27. Онтогенетичний аспект взаємозв’язку між національною самосвідомістю і духовністю особистості стаття

(фахова)

Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2007. Т. ІХ, част. 5. С. 389-393. 5
28. Самооцінка як джерело створення «Я-концепції» особистості стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія: психологічні науки. 2007. Вип. 1 С. 199-202. Мельник Л.П., Славіна Н.С.
29. Особливості взаємозв’язку між самоконтролем в учбовій та поведінковій діяльності молодших школярів тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. ун-ту.  Вип. 7. У 5-ти т.  Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2008.  Т.4.  С. 33 Гудима О.В.
30. Особливості використання інформаційних технологій у процесі вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи в психології» студентами психологічних спеціальностей стаття Сучасні освітні технології навчання у вищій школі: теорія і практика: наук. зб.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.  С. 353-362. 10
31. Особливості формування самоконтролю в поведінковій діяльності молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень стаття Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2008. Вип. 2. С. 324-332. 9
32. Формування «Я-концепції» особистості в контексті створення основ позитивного (валеогенного) мислення стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2008. Вип. 6. С. 290-292. 3
33. Психологічні особливості поведінкової складової «Я-концепції» молодших школярів з труднощами у навчанні стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Корекційна педагогіка і психологія. 2008. Вип. 1. С.163-169. 7
34. Особливості використання проективних методів дослідження «Я-концепції» особистості в молодшому шкільному віці тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 8. У 5-ти т. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2009.  Т.5. С.36-37. Гудима О.В.
35. Особливості становлення національної ідентичності в юнацькому віці стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2009. Вип. 4. С. 410-418. 10
36. Особливості становлення національної самосвідомості майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти в процесі їх професійної підготовки стаття Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2009. Вип. ХІІ. Серія: соціально-педагогічна. С. 114-117. 4
37. Дослідження орієнтованості майбутніх педагогів на моделі взаємодії з дітьми стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2009. Вип. 6. Ч. 1. С. 76-86. Гаврилов О. В.
38. Особливості національної самосвідомості майбутніх психологів на першому році їх навчання у вищому навчальному закладі стаття

(фахова)

Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Медична психологія. 2009. Т. Х, Вип. 14.  С. 288-297. Шахрай Д. В.
39. Методологічні засади тестування як значуща умова високої якості оцінювання навчальних досягнень студентів у виші стаття Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів: науково-методичний збірник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.  С. 4-10. 7
40. Динамічні особливості розвитку національних уявлень про себе в майбутніх психологів у процесі їх професійної підготовки стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2009. № 28 (52). С. 201-207. 7
41. Витоки національної психології стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 2010. Вип. 7. С. 684-692. 9
42. Феномен «національної самосвідомості» у вітчизняній психологічній науці тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 9. У 5-ти т. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2010. Т. 4. С. 61-62. 2
43. Проблема співвідношення між феноменами «національна самосвідомість» та «етнічна самосвідомість» у психології стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.  2010. Вип. 8. С. 592-601 10
44. Психологічний тренінг як важливий засіб оптимізації національної самосвідомості в студентської молоді тези доповіді Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті: зб. наук. праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ-Херсон: Просвіта, 2010. С. 43- 48. Долинська Л.В.
45. Вивчення особливостей національної самосвідомості особистості юнацького віку в сучасних вітчизняних психологічних дослідженнях стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2011. № 34 (58). С. 94-99. 6
46. Проблема співвідношення між феноменами «національна самосвідомість» і «національна ідентич-ність» у психолого-соціологічній проекції стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2011. Вип. 13. С. 445-454. 10
47. Психологічні особливості впливу національної самосвідомості на професійне становлення майбутніх фахівців стаття

(фахова)

Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. 2011. Вип. 3(16). С. 469-474. 6
48. Особливості становлення наукової думки про самосвідомість особистості у філософсько-психологічному історіогенезі стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2011. Вип. 14. С. 757-766. 10
49. Стан вивчення проблеми національної ідентичності студентської молоді у вітчизняній психологічній науці стаття Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. 2011. Вип. 1. С. 110-112. Піонтковська Д.В.
50. Розвиток філософських й психологічних ідей про національну та етнічну самосвідомість у зарубіжній науці ХVІІІ – початку ХХ ст. стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2012. Вип. 15. С. 625-635. 9
51. Наукові позиції вчених теоретичної та консультативної психології про розвиток національної й етнічної самосвідомості стаття

(фахова)

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент  зб. наук. праць. 2012. Вип. 9. С. 86-93. 8
52. Історичний екскурс наукових поглядів на конструкти «національна самосвідомість» та «етнічна самосвідомість» особистості (2 пол. ХХ– початок ХХі ст.) стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2012. Вип. 16. С. 772-780. 9
53. Особливості взаємозв’язку між пошуками сенсу життя та становленням національної ідентичності в юнацькому віці тези доповіді Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»], (Кам’янець-Подільський, 22-23 травня 2012 р.) / МОН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2012.  С. 317-319. Співак Д.В.
54. Специфіка змісту та структури національної самосвідомості особистості у психологічній науці стаття Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та ДВНЗ «Запорізький національний університет». 2012. № 1. С. 73-77. 5
55. Психологічні передумови становлення самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. 2012. Вип. 627.  С. 141-149. 9
56. Специфіка генезису самосвідомості особистості в юності тези доповіді Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. [«Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»], (Запоріжжя, 10-12 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький національний ун-т, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України, Institute of Sociology Jagiellonian University Krakov, «Aurel Vlaicu» University of Arad Romania. Запоріжжя: ЗНУ, 2012.  С. 24-25. Долинська Л.В.
57. Проблема національної ідентичності особистості у просторі вікової психології стаття

(фахова)

Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України «Наука і освіта». Психологія. 2012.  № 6.  С. 194-198. 5 Піонтковська Д.В.
58. Аксіологічні витоки розвитку національної самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2012. № 39 (63). С. 9-16. 7
59. Психологічні механізми розвитку національної самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 2012. Т. 1. Вип. 103. С. 138-142. (Серія: Психологічні науки). 5
60. Особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки моногра-фія Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2012. 106 с. Михальська С.М., Михальський А.В.
61. Особливості становлення когнітивного компонента у структурі національної самосвідомості студентів – майбутніх корекційних педагогів стаття Актуальні питання корекційної освіти (пед. науки): зб. наук. праць. – Вип. ІІІ. 2012. – С. 372-377. 6
62. Значимость национальной самоидентичности в юношеском возрасте тези доповіді (зарубіжна конф.) Материалы 4-й Международной научной конференции [«Современные проблемы теоретической и прикладной психологии»], (Армения, г. Ереван, 25-27 октября 2013 г.) / Ереванский государственный университет, факультет философии и психологии.  Ереван, 2013.  С. 360-362. 3 Піонтковська Д.В.
63. Вікова динаміка емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника української нації в юності стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2013. Вип. 22. С. 540-550. 11
64. Методологічна парадигма дослідження розвитку національної самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2013. № 42 (66). – С. 135-141. 7
65. Вікова динаміка національної саморефлексії особистості в юності стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2014. Вип. 23.  С. 585-595. 10
66. Вікова динаміка національного самоствердження особистості в юності стаття

(фахова)

Психологічні перспективи.  2014.  Вип. 24.  С. 307-318. 12
67. Становлення національно-особистісних цінностей як умова розвитку національної самосвідомості юнацтва стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [редкол.: А.І. Шинкарюк (відп. ред.) та ін.]. Вип. 6. Серія: Психологічні науки. 2014. С. 172-180. 9
68. Psychological Foundations for the Development of the Young Person’s National Self-Consciousness стаття в зарубіж-ному журналі European Applied Sciences.  Germany (Stuttgart), January.  2014.  № 1.  P. 94-96. 3
69. Вікова динаміка національної самоідентичності особистості в юності стаття

(фахова)

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Психологія». 2014.  Вип. 49.  С. 145-153 Піонтковська Д.В.
70. Возрастная динамика становления культурных ценностей группового уровня у юношества стаття

(іноземна фахова)

 

Психологический журнал.  Минск, 2014. № 3-4 (41-42). С. 72-76. http://elib.bsu.by/handle/123456789/147319 5
71. Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2015. Вип. 27. С. 546-557. 12
72. Психологічна модель ґенези національної самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. 2015. Вип. 742.  С. 154-162. 9
73. Концепція об’єктивації національного «Я» особистості в юності стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2015. № 1 (7).  С. 183-189. 7
74. Феноменальне поле національної самосвідомості тези доповіді Матеріали VІІ Міжн. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистіс-них взаємин»], (Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2015 р.) / МОН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015. С. 34-36. 3
75. Психологічні особливості становлення самосвідомості особистості в юнацькому віці тези доповіді Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 14. У 5-ти т.  Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2015.  Т. 1.  С. 154. 1
76. Інтегративно-ціннісна парадигма як методологічний засіб вивчення ґенези національної самосвідомості особистості в юності тези доповіді Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. [«Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології»], (Луцьк, 18 травня 2015 р.) / МОН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015.  С. 24-26. 3
77. Концепція синергійності національного аутостереотипу та реальної й ідеальної модальностей національного «Я» особистості в юності стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. 2015. № 1 (46).  С. 254-260. 7
78. Змістові та процесуальні аспекти психологічного супроводу розвитку національної самосвідомості особистості в юності стаття

(фахова)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». 2015. Вип. 1.  С. 193-204. 12
79. Психолого-педагогічні технології розвитку національної самоповаги студентів у навчально-виховному процесі вишу тези доповіді Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи: зб. матеріалів регіонального науково-практичного семінару (25 вересня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський).  Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015.  С. 66-67. 2
80. Особливості застосування інформаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни «Математична статистика» майбутнім психологам тези доповіді Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи, на пошану професора А.І. Шинкарюка та до Дня народження Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 28 жовтня 2015 р.: Матеріали Круглого столу з міжн. участю. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2015.  С. 113-115. 3
81. Динаміка розвитку національної самосвідомості юнацтва в умовах психологічного супроводу стаття

(фахова)

Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. Т. 20.  Вип. 4 (38), част. 1. С. 131-140. 10
82. Вікова динаміка національної аффіліації особистості в юності стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. 2015.  Вип. 30.  С. 612-621. 10
83. Концепція національної самототожності особистості в юності стаття

(іноземна фахова)

 

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.  2015. III (36), Issue 74. P. 91-95. 6
84. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності моногра-фія Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015.  300 с. 300

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації

85. Характеристика синергійності національного аутостереотипу та реальної (ідеальної) модальності національного «Я» особистості в юності стаття

(фахова)

 

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. 2016. № 4 (49).  С. 120-127. 8
86. Вікова динаміка національної саморефлексії юнацтва за показником «рідна мова» стаття

(фахова)

Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. 2016. Вип. 7.  С. 210-214. 5
87. Особливості ґенези самосвідомості особистості в ранній юності тези доповіді Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя: зб. наук. статей гол. ред Ж.П. Вірна. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 330-334. 5
88. Стратегії учіння у вищому навчальному закладі: психологічний аспект тези доповіді Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : зб. наук. праць за матеріалами VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2016 р., м. Хмельницький). Хмельни-цький : ХНУ, 2016.  С. 58-59. Гоцуляк Н.Є.
89. Емоційно-ціннісні прояви національної самосвідомості особистості тези доповіді Матеріали VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми психології особисто-сті та міжособистісних взаємин»], (Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2016 р.) / МОН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, КПНУ імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016.  С. 68-70. 3
90. Особливості експериментального дослідження чинників розвитку чуйності як якості особистості молодшого школяра тези доповіді Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи, на пошану професора А.І. Шинкарюка та до 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 12 жовтня 2016 р.: Матеріали ІІ Круглого столу з міжн. участю. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016.  С. 82-84. Порохняк Д.В.
91. Знання вікових особливостей розвитку молодших школярів як конструкт професій-ної культури вчителя початкових класів тези доповіді Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. (23-24 листопада 2016 р., м. Суми). Суми, 2016. С. 110-111. Гоцуляк Н.Є.
92. Психолого-педагогічні технології розвитку національної гідності студентів коледжів у процесах їх навчання і виховання тези доповіді Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : зб. наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. (24-25 квітня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017.  С. 209-211. 3
93. Розвиток національної самосвідомості студентської молоді в умовах технологічно-інформаційного простору тези доповіді Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень : зб. наук. праць за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. (25-26 травня 2017 р., м. Київ).  Київ : Аграр Медіа Груп, 2017.  С. 260-263. 3
94. Динаміка розвитку національної самосвідомості та національної самоідентичності студентської молоді після суспільно-політичних трансформацій стаття

(фахова)

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017.  № 6 (51). С. 196-202. Піонтковська Д. В.
95. Застосування особистісно-орієнтованих технологій у процесі навчання акмеології як чинник розвитку особистості майбутніх психологів тези доповіді Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару (19 травня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський : Медобори, 2017. С. 50-51. 3
96. Психолого-педагогічні умови розвитку національної самосвідомості в студентської молоді тези доповіді Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (9-10 листопада 2017 р., м. Глухів). Суми : ТОВ «Видавничий дім Ельдорадо», 2017. С. 140-143. 4
97. Розвиток національної ідентичності особистості юнацького віку в умовах суспільно-політичних трансформацій тези доповіді Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної наук.-практ. конф. (22-23 лютого 2018 р., м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. С. 411-413. 3
98. Застосування сучасних освітніх технологій на навчальних заняттях із етнопсихології у вищій школі тези доповіді Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : зб. наук. праць за матеріалами VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (22-23 березня 2018 р., м. Хмельницький). Хмельницький : ХНУ, 2018.  С. 91-92. 2
99. Феномен дитинства у національних вимірах тези доповіді Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю (19-20 квітня 2018 р., м. Тернопіль).  Тернопіль : В-во Тернопільського національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка, 2018.  С. 172-174. 3
100. Ієрархія ознак національної ідентифікації у студентської молоді стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.  № 1 (13). Запоріжжя: ЗНУ, 2018.  С. 165-169. 5
101. Вікові особливості становлення самосвідомості особистості у пізній юності стаття Психологія та психосоціальні інтервенції : наук. журнал.  2018.  Т. 1.  С. 50-54. 5 Співак Д.В.
102. Рідна мова як чинник розвитку національної ідентичності студентської молоді України тези доповіді Психолінгвістика в сучасному світі – 2018 : Абстракти XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 жовтня 2018 р.) / Відп. ред. Л.О.Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький. 2018. С. 28-29. 2
103. Розвиток позитивної національної ідентичності студентської молоді на навчальних заняттях з «Етнопсихології» стаття

(фахова)

Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  2018. № 2 (14).  С. 135-140. 6
104. Особливості становлення самооцінки власного національного «Я» у студентської молоді стаття

(фахова)

Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету.  2018.  Вип. 11. С. 134-139. 5
105. Transformation of personality’s national self-consciousness in youth WoS Core Collection Наука і освіта. 2017. Вип. 7.  P. 115-119. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-7-18 5
106. Language of Communication as an Important Condition for the Development of National Identity During Ukrainian Students WoS Core Collection psycholinguistics. Issue 24 (1).  2018. P. 304-319. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-304-319 Kovalenko O.
107. Psychological well-being of elderly people: the social factors WoS Core Collection Social welfare: interdisciplinary approach. 2018. Vol. 1. No 8.  P. 163-176.

http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i8.323

Kovalenko O.
108. Застосування інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх докторів філософії з психології (на прикладі навчальної дисципліни «Математичні методи та моделювання у психології») Друк. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя).  Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019.  С. 22-24. 3
109. Психолого-педагогічні технології розвитку національної свідомості студентів коледжів Друк. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). Вип. 2.  Тернопіль : ТНЕУ, 2019.  С. 395-397. 3
110. Особливості зв’язку професійного спілкування з національною ідентичністю державних службовців Електронна книга Психолінгвістика в сучасному світі – 2019 : Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 24-25 жовтня 2019 р.) / Відп. ред. Л. О. Калмикова та ін.; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький. 2019. С. 130-135. (Електронна книга).

doi: 10.5281/zenodo.3476553

6 Улунова А.Є.,

Співак Д.В.

111. Psychological Support of Students with National Identity Transformations Друк. Polish Journal of Public Health.  2019.  129 (2).  P. 43-46.

http://www.pjph.eu/issues/volume129/no2/a02/  

https://doi.org/10.2478/pjph-2019-0010

4 Piontkovska D.
112. Peculiarities of Professional “Self-image” Development of the Future Medical Workers Друк. (фахова) Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2019. № 2 (16). С. 125-130. https://doi.org/10.26661/2310-4368-2019-2-16-20 6 K.Yu. Ushakova, M.I. Hladkevych
113. Психологічні технології розвитку емоційно-оцінного компонента професійної «Я-концепції» студентів ЗВО Друк. Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (06 грудня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. С. 120-122. 2 Ушакова К.Ю.
114. Соціальні та психологічні чинники дезадаптації підлітків в умовах сучасних суспільних трансформацій Друк. Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (20-21 червня 2019 р., м. Київ). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 23-26. 2 Зуєва К.
115. Ієрархія культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти Друк. (фахова) Педагогічний процес: теорія і практика. Серія «Психологія».  2019. Вип. 3-4 (66-67). С. 168-173.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.168173

6
116. Ієрархія цінностей майбутніх фахівців «допомагаючих» професій у стійких і нестійких епідемічних ситуаціях Друк. Психологічний і педагогічний дискурс : наукові записки вчених : зб. матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т.О. Олефіренка. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 186-189. 3 Співак Д.В.
117. Relationship between cultural value orientations and national affiliation of ukrainian students youth Друк. (фахова) Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. 2020. Вип. 10(55). С. 5-14. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.10(55).01 11 Bulakh, I.
118. Зв’язок національної афіліації з національною ідентичністю студентської молоді Друк. (фахова) Проблеми сучасної психології : науковий журнал. 2020. № 1(17). С. 176-180. https://doi.org/10.26661/2310-4368/2020-1-21 5
119. Особливості ідентичності в юнацькому віці: сучасний теоретичний і практичний ракурс Друк. (фахова) Проблеми сучасної психології : науковий журнал. 2020. № 3(19). С. 117-123. https://doi.org/10.26661/2310-4368/2020-3-14 7 Шевченко Л.П.
120. psychological support for the development of student’s national self-consciousness in conditions of academic mobility Друк. Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (21-22 квітня 2021 р., м. Київ). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. С. 49-51. 2
121. Мотивація досягнення у студентів закладів вищої освіти з особливими освітніми потребами Друк. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної наук.-практ. конф. (27-28 травня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ТНЕУ, 2021. С. 348-350. 2
122. mental health and social intelligence of students with special educational needs of ukrainian higher education institutions. підрозділ зарубіжної монографії digital transformation of society : theoretical and applied approaches : Monograph. Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. P. 35-42. (ISBN 978-83-960717-2-9) http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/9d1ba2e16e3a24a09ada977653a6e62b.pdf 8 Starynska O., Melnyk Zh.

ІІІ. Основні навчально-методичні праці

123. Математика + Економіка: Методичні рекомендації / За ред. Співак Л.М. методич-ні рекомен-дації Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. 36 с. Матвіюк Л.О., Шкурак В.С., Сивак О.Д.
124.          8 Інформаційні технології в освіті та в управлінні навчаль-ними закладами навчаль-но-мето-дичний комплекс Кам’янець-Подільський: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2005. 19 с. Федорчук В.А.
125. Основи Паблік Рілейшнз навчаль-но-мето-дичний комплекс Чернівці: ОЛІКО, 2007. 44 с. Долинська Л.В.
126. Психологія сексуальності навчаль-но-мето-дичний комплекс Чернівці: ОЛІКО, 2007. – 52 с. Долинська Л.В.
127.          8 Психологія спортивного колективу (курс лекцій та практикум) навчаль-но-мето-дичний посібник Кам’янець-Подільський: ПП. Зарицький, 2008. 108 с. 108
128.          8 Діагностика і корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень навчаль-ний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009.  200 с.

з грифом МОН України

200
129.          8 Тестові завдання з психології методич-ні реко-мендації Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2009.  108 с. Савицька О.В.
130.          8 Діагностика і корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень: 2-ге вид. навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2011.  224 с.

з грифом МОН України

224
131.          8 Етнопсихологія навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2011.  264 с.

 

Савицька О.В.
132.          8 Державний (тестовий) іспит з психології навчаль-но-мето-дичний посібник Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2011.  80 с. Савицька О.В.
133.          9 Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2012.  240 с.

 

Долинська Л.В.
134.          9 Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: 2-ге вид. навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2014.  248 с. Долинська Л.В
135.          9 Етнопсихологія: 2-ге вид. навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2015. 264 с. Савицька О.В.
136. Діагностика і корекція «Я-концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень: 3-тє вид. навчаль-ний посібник Київ: Каравела, 2018.  224 с.

 

224