Литовченко Олена Віталіївна

Кафедра соціальної роботи та педагогіки
Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Досвід роботи: науковий 25 років, науково-педагогічний 10 років

Біографія

Народилася 22 квітня 1974 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1996 р. закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 7.01.01.05 “Дефектологія” (сурдопедагогіка, мова та література).Здобула кваліфікацію вчитель початкових класів ірос. мови і літератури шкіл глухих і слабочуючих.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2004 році в Інституті проблем виховання НАПН України захистила кандидатську дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (30 червня
2005 р. ДК №029927).

У 2010 році присвоєне вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності соціальна педагогіка (22 грудня 2010 р. АС №007676).

Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (27 вересня 2021 р. ДД №012186).

Основні етапи діяльності

З 1996 працює в Інституті проблем виховання НАПН України (науковий співробітник, старший науковий співробітник, з 2018 р. провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти).

1996-1998 рр. працювала вчителем у вечірній (змінній) школі для глухих і слабочуючих №27 м. Києва.

1998-2001 рр. навчання в аспірантурі Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, після завершення аспірантури у 2004 році захистила кандидатську дисертацію.

У 2005 р. рекомендована на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

2007-2010 рр. працювала на посаді завідувача лабораторією позашкільної освіти.

2011-2013 рр. навчання в докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка). У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

З 2012 р. працює (за сумісництвом) на посаді доцента кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Менеджмент наукової інформації
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія і практика соціального прогнозування

Коло наукових інтересів

 • неформальна освіта
 • позашкільна освіта
 • неформальна освіта дітей та молоді у європейських країнах
 • соціальне становлення особистості
 • соціальна робота з дітьми та молоддю
 • інклюзивна освіта

Членкиня Експертної комісії з позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Брала участь у підготовці нормативних документів у сфері освіти у складі робочих груп, підготовці Національних доповідей:

National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

https://drive.google.com/file/d/0B6UkMWiy4uKzdDR6ZFU4UVFJdG5tdDZndVZTcnN3NTZTbXJZ/view

Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.) : Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html 

Викладачка навчальних дисциплін циклу підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПВ НАПН
України
за спеціальністю 231 Соціальна робота «Інновації у соціальній роботі»,«Сучасні підходи та концепції соціальної роботи», «Соціальний розвиток особистості у системі неформальної освіти».

Членкиня журі фахових конкурсів (Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості»; Міжнародний фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах» та ін.).

Авторка понад 160 наукових праць, серед яких 4 монографії, 6 колективних посібників, 26 статей у фахових виданнях, зокрема тих, що індексуються у міжнародних науковометричних базах (Index Copernicus InternationalERIH PLUSGoogle ScholarUlrich’s Periodicals Directory, а також методичні рекомендації, довідкові видання, навчальні програми, матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Основні наукові праці

 1. Литовченко, О. В. (ред.), Вербицький, В. В., Ковбасенко Л. І., Корнієнко, А. В., &Бойко, А. Е. (2012). Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу. Київ: Педагогічна думка. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758
 2. Литовченко, О. В. (2015). Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках соціальнореабілітаційного напряму. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей. (Монографія). Вербицький, В. В., Бойко, А. Е., Корнієнко, А. В., Литовченко, О. В., Пустовіт, Г. П. … Мачуський, В. В. (ред.). Харків : Друкарня Мадрид. URL: http://lib.iitta.gov.ua/9862/ 
 3. Корнієнко А. В., Литовченко, О. В., Мачуський, В. В., &Пустовіт, Г.П. (2016). Позашкільна освіта: додаткові можливості для розвитку особистості учня. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. НАПН України. Кремень, В. Г. (ред.). Київ: Пед. думка. URL: http://naps.gov.ua/ua/activities/publications/
 4. Литовченко, О. В. (2016). Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Вип. 20, кн.1), 285-295.
 5. Литовченко, О. В. (2017). Сучасний зміст соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Вип. 21, кн.1), 144-149.
 6. Корнієнко А.В., &Литовченко О. В. (2017). Виховання та розвиток в системі позашкільної освіти. Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.). URL: http://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html 
 7. Литовченко, О. В. (2017). Формування ціннісних орієнтацій вихованців у гуртках соціально-реабілітаційного напряму позашкільних навчальних закладів. Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах. (Монографія). Бойко, А. Е., Корнієнко, А. В., Литовченко, О. В., Пустовіт, Г. П., Тихенко, Л. В. … Мачуський, В. В. (ред.). Київ: ТОВ «Задруга». URL: http://lib.iitta.gov.ua/708680/
 8. Литовченко, О. В. &Панченко, Д. С. (2017). Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Основи учнівського самоврядування» (Парламент дітей та юнацтва)». Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах: методичний посібник. Мачуський, В. В. (ред.). Київ: ТОВ «Артмедіа прінт», с.97-112.
  URL: http://lib.iitta.gov.ua/708455/
 9. Литовченко, О. В. (2018). Позашкільна освіта України: ціннісні орієнтири та напрями модернізації. Теоретико-методичні засади виховання дітей та учнівської молоді (Вип. 22, кн.1), 133-144.
 10. Литовченко, О. В. (2019). Модернізація соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти у контексті загальноєвропейських та українських освітніх змін. Теоретико-методичні засади виховання дітей та учнівської молоді (Вип. 23), 209-220.
 11. Lytovchenko,  О. (2020). Out-of school & non-formal education: Ukrainian and European dimensions. Education: Modern Discourses, 3, 50-55. DOI: https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-05
 12. Литовченко, О. В. (2020). Соціальне становлення учнів 8-11 класів у комплексних закладах позашкільної освіти. (Монографія). Київ. ISBN 978-966-97951-7-5
 13. Литовченко, О. В. (2020). Литовченко О. В. Позашкільна освіта & неформальна освіта дітей та молоді: концептуальні основи, цілі і цінності. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Вип. 24), 300-316.
 14. Литовченко О. В. Неформальна освіта. Соціалізація молоді з особливими освітніми потребами: кращі практики: метод. посіб. / Базиленко А.,Таланчук І., Давиденко А. та ін.; за загальною редакцією А. Базиленко. Київ: Талком, 2020.с.84-87
 15. Литовченко О. Передумови створення інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021. С. 211-224. DOI: https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-1-211-224

 16. Литовченко О. В. Позашкільна освіта України: контекст міжнародного співробітництва. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 травня 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ, Біла Церква: Авторитет, 2020. С.236-237.– DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
 17. Литовченко, О. В. (2020). Неформальна освіта дітей та молоді: європейські цілі і цінності. Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми, 29-30 травня, 2020. (с.81-82).
 18. Литовченко О.В. Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11-х класів у комплексних позашкільних навчальних закладах. Автореферат  дис. докт. пед. наук. 13.00.05 – соціальна педагогіка. URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/aref_Lytovchenko.pdf
 19. Литовченко О. В. Зміст і технології позашкільної освіти для старшокласників: метод. рекомендації.
  Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020.104 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722881 
 20. Литовченко О. Передумови створення інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021. С. 211-224. DOI: https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-1-211-224


 21. Литовченко О. В. Соціально-педагогічна підтримка учнів вразливих груп у закладах позашкільної освіти. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2020 рік. Вип. 9. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. C.106-110.
 22. Литовченко О.В. Інклюзивне освітнє середовище у закладі позашкільної освіти. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 12–13 травня 2021 р.), Частина ІI.Київ: Університет «Україна», 2021. с. 33-34.
 23. Литовченко О. В. Реалізація соціального потенціалу старшокласників у закладах позашкільної освіти.
  Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді як чинник її соціального зростання : матеріали Всеукраїнського симпозіуму-практикуму (м. Біла Церква, 26 травня 2021 р.) / за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук; укладач В.М.Шахрай. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2021. с.46-49.
 24. Литовченко О. В. Соціально-педагогічні аспекти реалізації ідей сталого розвитку в Україні. матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти», Рівне, 11 червня 2021 р. C.355-360
 25. Бойко А. Е., Вербицький В. В., Корнієнко А. В., Литовченко, О. В., Мачуський, В. В. Позашкільна освіта: додаткові можливості для розвитку особистості дитини. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М.Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. -Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. -384 с. – Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежності України). с.58-67 DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua
 26. Литовченко О.В. Особливості діяльності закладів позашкільної освіти України в умовах війни. Виховання дітей та учнівської молоді в контексті сучасних соціокультурних викликів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Біла Церква, 2 червня 2022 р.) / за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук. Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2022.с. 54-57. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730894
 27. Литовченко О.В. Позашкільна освіта України в умовах війни: досвід навчання, підртимки, інклюзії. Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві в умовах воєнного стану: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 19 травня 2022 р. / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. А.В. Завгородній, С.В. Кандюк-Лебідь, О.А. Шевченко. Миколаїв: МІРЛ та МФК Університету «Україна», 2022. С. 239-242.
 28. Литовченко О.В. Інклюзивне навчання в Україні: ключові новації. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 року. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2022. С. 58-59. URL: https://drive.google.com/file/d/1fgFQyUuEFdhKmt32IchQe3WJcA4Y6iSa/view


/ О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Вип. 20. – Кн.1. – Київ, 2016. – С. 285-295.

Перелік публікацій за останні 5 років

1. Литовченко О.В. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування соціальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів»] (Рівне, 9-10 червня 2011). – Рівне, 2011. – №3. – С. 14-16. (0,5 д.а.)

2. Литовченко О.В. Проблема «соціальне – індивідуальне» у контексті соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – №5. – С. 80-85.

3. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів: теоретичні аспекти / О. В. Литовченко // Матеріали І Міжнародного симпозіуму психологів позашкільних навчальних закладів [«Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах»] (Київ, 1-3 березня 2012). – К., 2012. – С. 39-42. (0,25)

4. Литовченко О.В. Педагогічна система Макаренка / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2012. – № 3. – С. 48.

5. Литовченко О.В. Соціалізація особистості у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2012. – № 3. – С. 6.

6. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: до сутності ключової категорії / О. В. Литовченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник. – Вип. 14. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 169-180.

7. Литовченко О.В. Позашкільні навчальні заклади як інститут соціального виховання / О. В. Литовченко // Зб. матеріалів звіт. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2011 р. [“Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал”] / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – Вип. 2. – С. 71-74.

8. Литовченко О.В. Соціально-педагогічне забезпечення соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: поняттєво-категоріальний апарат дослідження / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 16, книга 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 157-165.

9. Литовченко О.В. Соціалізація дітей з особливими потребами: роль позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К.: Університет „Україна”, 2012. – С. 262-264.

10. Литовченко О.В. Позашкільна освіта як інститут соціального виховання: особлива роль дитячо-юнацького туризму і краєзнавства / О. В. Литовченко // Інноваційні форми роботи у позашкільній освіті: туристсько-краєзнавчий напрям : Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму директорів центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів (м. Львів, 18-20 вересня 2012 р.) / За заг. ред. Середницької А.Д., Савченко Н.В., Набитовича М.В. – Львів: ВД «Панорама», 2012. – С. 65-70. (0,25)

11. Литовченко О.В. Соціальне становлення підлітків: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 3 (18). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/litovchenko.htm

12. Литовченко О.В. Соціально-педагогічна підтримка особистості у підлітковому, ранньому юнацькому віці: роль позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.

13. Литовченко Е.В. Внешкольные учреждения как институт социального воспитания: историко-педагогический контекст / Е. В. Литовченко // Стратегия и ресурсы социального воспитания: вызовы XXI века : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках VI Сибирского педагогического семинара (6-8 ноября 2012 г., Новосибирск) / под общ. ред. Т. А. Ромм, И. В. Хромовой. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2012. – Т.2. – С. 56-62.

14. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу : колективна монографія / [Вербицький В.В., Литовченко О.В., Ковбасенко Л.І. та ін.]; за ред. О. В. Литовченко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 192 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4758

15. Литовченко О.В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 53-57. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5231/

16. Литовченко О.В. Підходи до класифікації компетентностей особистості як результату освіти / О. В. Литовченко // Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (25-27 лютого 2013 року, м. Київ) / за ред. І. Д. Беха, С. Л. Дахнова, С. Г. Мартової, В.В. Мачуського. – К., 2013. – С. 54-56. (0,25)

17. Литовченко Е.В. Социально-педагогическая поддержка детей и молодежи как функция внешкольных учреждений / Е. В. Литовченко // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 1. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 210-214.

18. Литовченко О.В. Соціальна профілактика як соціально-педагогічна функція позашкільного навчального закладу / О. В. Литовченко // Нові технології навчання. – №75. – 2013. – С. 38-43.

19. Литовченко О.В. Соціальне становлення дітей та молоді як пріоритет позашкільної / неформальної освіти / О. В. Литовченко // Всеукраїнська конференція директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю „Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні” (28-30 серпня 2013 року). Тези доповідей: [збірник матеріалів / за заг. ред. В. В. Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2013. – С. 54-57.

20. Литовченко О.В. Специфіка соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Матеріали звітн. наук.-практ. конф. Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 р. / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 327-330.

21. Литовченко О.В. Причини і специфіка відхилень у соціальному розвитку і поведінці підлітків, старшокласників / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С. 409-419.

22. Литовченко Е.В. Внешкольные учреждения как институт социального становления подростков, старшеклассников / Е. В. Литовченко // Доклады Казахской академии образования. – Казахстан. – № 1-2. – 2013. – С. 24-32. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5023/

23. Литовченко Е.В. Социально-реабилитационное направление внешкольного образования Украины: состояние и перспективы программного обеспечения / Е. В. Литовченко // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности : материалы международной научно-практической конференции. – В 2-х ч. – Ч.1. / Челябинск – Москва / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – С. 51-57. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5229/

24. Литовченко О.В. Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 130-139.

25. Литовченко Е.В. Социально-педагогические технологии во внешкольном образовании и их роль в социальном становлении подростков [Электронный ресурс] / Е.В. Литовченко // Перспективы науки и образования. – 2013. – №6 (Ноябрь/Декабрь). – Режим доступу: http://pnojournal.wordpress.com/archive/13-06/

26. Литовченко Е.В. Роль внешкольных учреждений в решении задач профилактики девиаций в подростковой среде / Е.В. Литовченко // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – №6. – С. 189-194.

27. Литовченко О.В. Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Клуб старшокласників “Точка зору”» / О. В. Литовченко // Навчальні програми з позашкільної освіти / За ред. В. Мачуського. – К.: Шкільний світ, 2014. – 104 с.

28. Литовченко О.В. Програма соціально-психологічного тренінгу «Соціальне становлення особистості» / О. В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2-3. – С. 28-35, 44-46.

29. Литовченко О.В. Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти: сутність і специфіка / О. В. Литовченко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О.В.Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника ; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: HAIP, 2014. – Вип. 4. – С. 30-32. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5263/

30. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний супровід соціального становлення дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 1. – С. 415-423.

31. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Литовченко // Світ особистості. – К., 2014. – № 1. – Режим доступу : http://www.uerj.ipv.org.ua.

32. Литовченко О.В. Методи соціальних досліджень у науково-методичній роботі ПНЗ / О. В. Литовченко // Позашкілля. – 2015. – №7 (103). – С. 19-23. (0,5)

33. Литовченко О.В. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей у гуртках соціально-реабілітаційного напряму / О. В. Литовченко // Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : Монографія / В. В.Вербицький, Л.М.Бондар, А.Е.Бойко, А.В.Корнієнко, Т.М.Крекотіна, О.В.Литовченко, О.П.Липецький, О.І.Любич, В.Л.Маринич, В.В.Мачуський, Н.В.Перепелиця, О.В.Просіна, Г.П.Пустовіт, Н.Ю.Сидоренко, Л.В.Тихенко; за заг. ред. В.В.Мачуського. – Х.: Друкарня «Мадрид», 2015. – С. 134-167.

34. Литовченко О.В. Методика формування базової компетентності учнів позашкільних навчальних закладів у гуртках соціально-реабілітаційного напряму / О. В. Литовченко // Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / В. В.Вербицький, А.Е.Бойко, А.В.Корнієнко та ін. ; за заг. ред. В.В.Мачуського. – Х.: Друкарня «Мадрид»; 2015. – С. 12-34.

35. Литовченко О.В. Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні світогляду та ціннісних орієнтацій учнів / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Вип. 19. Кн.1. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. – С. 330-340.

36. Литовченко О.В. Цінності підлітків та старшокласників: дослідження серед учнів позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. – Вип. 1. Серія: Педагогічні науки. Серія: Екологія. – К.: НЕНЦ, 2015. – №1. – С. 30-38. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11205/

Перелік бульш ранніх публікацій

1. Литовченко О.В. Особливості виховання творчо обдарованої особистості у навчальних закладах / О. В. Литовченко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали науково-практичної конференції; 8-9 жовтня 2008 р. – К., 2008. – С. 59-62.

2. Литовченко О.В. Розвиток творчої особистості: теоретичні аспекти / О. В. Литовченко // Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в навчально-виховній системі МАН України : збірник матеріалів науково-практичної конференції;10-11 грудня 2008 року. – К. : ТОВ “Інформаційні системи”, 2008. – С. 156-165.

3. Литовченко О.В. Виховання як соціальна функція позашкільної освіти / О. В. Литовченко // Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки : зб. матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції; Київ, 2-3 грудня 2008 р. / за заг. ред. доктора пед. наук Вербицького В.В. – К. : АВЕРС, 2008. – С. 65-70.

4. Литовченко О.В. Якість позашкільної освіти : категорії і підходи / О. В. Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 р. / упоряд. О.В. Биковська, Л.Л. Макаренко / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Асоц. позашк. навч. закл. України, Ін-т екол., екон., права. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-103.

5. Литовченко О.В. Проблема дослідження : виховання соціально компетентної особистості / О. В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Камянець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – Вип. 13. Книга 1. – С. 457-466.

6. Литовченко О.В. Лабораторія діяльності позашкільних закладів : перспективні напрями досліджень / О. В. Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 / [М-во освіти і науки України і ін.]. – К. : РВЦ КПДЮ, 2009. – С. 21-22.

7. Литовченко О.В. Дискусійні питання дитячої обдарованості / О.В.Литовченко // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : зб. матеріалів наук.-практ. конф.; Тернопіль, 24-26 черв. 2009. – К. : ІОД. – 2009. – С. 192-196.

8. Литовченко О.В. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному навчальному закладі / О.В. Литовченко // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 28-31.

9. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : аспекти дослідження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія “Педагогічні науки” / за ред. О.В. Биковської. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 24. – С. 87-91.

10. Литовченко Е.В. Одаренный ребенок : особенности, которые необходимо учитывать [Электронный ресурс] / Е.В. Литовченко // Сопровождение одаренного ребенка во внешкольном (дополнительном) образовании: европейский опыт : материалы Междунар. Интернет-конф.; апрель-май 2010 г.). – Режим доступа : http://www.eaicy-dar.ru.

11. Литовченко Е.В. Требования к выпускнику учебного учреждения в современных условиях социально-экономического развития // Е. В. Литовченко // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Україна, Київ, 27-28 жовтня 2010 р. / упоряд. О.В.Биковська, О.В.Лісовий, С.О.Лихота, Л.Л.Макаренко. – К. : Інформаційні системи, 2010. – Вип. 1. – С. 140-146.

12. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : рівні реалізації виховних можливостей / О.В.Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2010. – Вип. 14. Кн. 1. – С. 220-229.

13. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах як проблема соціально педагогічної науки [Електронний ресурс] / Олена Віталіївна Литовченко // Народна освіта.–2010.–Випуск3.–Режимдоступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/litovchenko.htm.

14. Литовченко О.В. Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості [Електронний ресурс] / О.В. Литовченко // Освітологічний дискурс. –2011.–Випуск3.– Режимдоступу :http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/main.html

15. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання / О.В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Камянець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – Вип. 15. Кн. 1. – С. 45-53.

16. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів / О.В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. — 2011. —№ 12. — С. 50—56.

17. Литовченко Е.В. Лаборатория деятельности внешкольных учреждений: научно-педагогические исследования в сфере внешкольного образования Украины / Литовченко Е.В. // (материалы Открытой Петербургской заочной интернет-конференции “Дополнительное образование детей: новые вызовы, перспективы развития”, 1 ноября – 30 декабря 2011 г.)