Іванова Ірина Борисівна

Кафедра соціальної роботи і педагогіки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 35 років; науково-педагогічний – 22 роки.

Біографія

Народилася 23 травня 1960 року.

За першою освітою – учитель російської мови та літератури (диплом із відзнакою, 1982 рік). З 1994 року працює у сфері соціальної роботи: науковим співробітником Українського державного центру соціальних служб для молоді та Українського інституту соціальних досліджень.

У 1998 році – захистила дисертацію у Київському університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.05 – соціальна педагогіка). Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді».

З 2000 року – викладач, старший викладач, вчений секретар, доцент кафедри соціальної роботи, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи.

З 2016 року – член науково-методичної комісії 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення, підкомісії 231 – «Соціальна робота» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Вивчала досвід соціальної роботи в Німеччині, Угорщині, Великобританії (університет De Montfort University, діяльність Centre for Social Action). В Університеті «Україна» здійснює професійну підготовку магістрів соціальної роботи в рамках міжнародної освітньої програми подвійного диплому «Соціальна робота» між Шяуляйським Університетом (Литва) й Університетом Україна.

Більше 70 публікацій, є автором навчальних посібників із соціальної роботи та методики її викладання, з яких 3 – із грифом МОН.

Викладає дисципліни:

 1. Педагогічна майстерність
 2. Методи соціальної роботи
 3. Система служб соціальної роботи
 4. Теорія і практика соціальної роботи
 5. Менеджмент соціальної роботи
 6. Інвалідність і суспільство
 7. Формування професійного мислення
 8. Методологія та організація наукових досліджень
 9. Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
 10. Методика викладання соціальної роботи
 11. Сучасні моделі та технології соціальної роботи
 12. Основи управлінського консультування
 13. Менеджмент соціальних програм і проектів
 14. Соціальний діалог
 15. Менеджмент соціальної сфери
 16. Попередження професійних ризиків у соціальній роботі

На даний час викладає:

1. Теорія і практика соціальної роботи
2. Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
3. Менеджмент соціальних програм і проектів
4. Методологія та організація наукових досліджень
5. Методика викладання соціальної роботи

Галузь наукових інтересів

1. Філософія соціальної роботи
2. Проблеми здоров’я та інвалідизації
3. Інтеграція особистості у соціокультурному та освітньому просторі
4. Соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи

До кола наукових інтересів належать соціальна робота з людьми з особливими потребами в умовах інтегрованого середовища, навчання людей з особливими освітніми потребами в контексті інклюзивної освіти, духовне і соціальне здоров’я особистості і соціуму, соціальне служіння, філософські основи соціальної роботи.

Основні публікації:

1. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: методика викладання : навч.-метод. посіб. – К.: Університет «Україна», 2011. – 340 с. Гриф МОНУ.

2. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Методика викладання соціальної роботи : навчальна програма з навчальної дисципліни для магістрів спеціальності «Соціальна робота» : методичний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 50 с.

3. Iванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Іванова. – К.: ПВП «Задруга», 2011. – 416 c. Гриф МОНУ.

4. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи / Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 4. – С. 315-319.

5. Іванова І.Б. Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна». – № 11 (13). – C. 10-26.

6. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 575 с. Гриф МОНУ.

7. Іванова І.Б. Освітній та професійний стандарти : проблеми відповідності / Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – К.: Університет «Україна». – 2014. – № 1-2 (34-35). – С. 135-146.

8. Іванова І.Б. Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи : навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів. – К.: Університет «Україна», 2016. – 66 с.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
1. Проблеми соціально-психологічної адаптації дітей-інвалідів Тези доповіді Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Iнтеграцiя аномальної дитини в сучаснiй системi соцiальних вiдносин”. – К., 1994. – С. 32-34. 3
2. Соцiальна робота Стаття Соцiальна педагогiка: понятiйно-термiнологiчний словник / За заг. ред. I. Д. Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994. – 85 c. 4
3. Соцiальна допомога iнвалiдам у клубах за мiсцем проживання : Методичнi рекомендацiї для спецiалiстiв соцiальних служб для молодi Методичні рекомендації Соцiальна допомога iнвалiдам / Iнформацiйно-методичний бюлетень “Довiра i надiя”. – 1995. – N5. – С. 15-20. 6
4. Iнвалiд i суспiльство: проблеми iнтеграцiї Стаття Зб. теоретичних та методичних матерiалiв для працiвникiв соцiальних служб для молодi / Упорядники I. Д. Звєрєва, I. Б. Iванова. – К.: Видавництво “А.Л.Д.”, 1995. – С. 3-10, 28-33. 14 Звєрєва I.Д.
5. Соціальна підтримка сиріт \ Стаття Збірник нормативно-методичних матеріалів для спеціалістів соціальних служб для молоді / Упорядники: І. Б. Іванова., І. Д. Звєрєва. – К.: А.Л.Д. – 1996. – № 2. – 53 с 8
6. Програма дiяльностi центрiв ССМ щодо соцiальної роботи з дiтьми та молоддю з особливими потребами Методична розробка Соцiальна робота з молоддю в Українi: Збiрник iнформацiйно-методичних матерiалiв. – К.: Столиця, 1997. – С. 63-75. 13
7. Арттерапевтичний вплив на людину з порушеннями опорно-рухового апарату: Профiлактика i терапiя засобами мистецтва Стаття Науково-методичний посiбник пiд загальною редакцiєю О. I. Пилипенка. – К.: 1996. – С. 19-24. 5
8. До питання соціально-психологічної адаптації молодих інвалідів Стаття Молодіжні проблеми в Україні: стан та шляхи вирішення: Зб. науково-методичних статей. – Л., 1997. – С. 81-84. 5
9. Виховання в сім`ї дітей з особливими потребами / Упорядник І. Б. Іванова Методичні рекомендації К.: УДЦ ССМ, 1998. – 83 с. 8
10. Програма діяльності центрів ССМ щодо соціальної роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами Методична розробка Мистецтво життєтворчості особистості : Наук.-метод. посібник: У 2 ч. – Ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. – К.: ІЗМН, 1997. 6
11. Соціальне сирітство в Україні. Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування Колективна монографія К., 1998. – 120 с. 3 Волинець Л.С., Комарова Н.М., Антонова-Турченко О.Г., Пєша І.В.
12. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист Методична розробка Збірник документів : В 2 т. / Голова редколегії В. І. Довженко. – К.: АТ “Видавництво “Столиця”. – 1998. – Т.2. – С. 63-83. 20
13. Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини Колективна монографія За ред. В. І. Довженко, В. Т. Биковського, О. О. Яременко. – К., 1998. – С. 91-98. 8
14. Державна доповідь “Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року” Колективна монографія Упорядники та авторський колектив: Л. В. Балим, В. Т. Биковський, Л. С. Волинець, І. Б. Іванова та ін. – К., 1998. – 150 с. 8 Балим Л.В., Биковський В.Т.
15. Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі Колективна монографія Авт. кол.: Л. С. Волинець, А. Г. Зінченко, І. Б. Іванова та ін. – К.: “Академпрес”, 1998. – 136 с. 15 Волинець Л.С., Зінченко А.Г.
16. Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей у дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на Конвенції ООН про права дитини. / Методичні рекомендації Голова ред. колегії О. О. Яременко. – К.: Видавництво «Студцентр», 1998. – 187 с. 14
17. Діти з особливими потребами: проблема термінологічного визначення Стаття Дефектологія. – № 1. – 1999. – С. 2-7. 6
18. Правові основи соціального захисту дітей-інвалідів Стаття Український часопис прав людини.: Українська правнича фундація. – К., 1999. – С. 47-55, 264-272 (англ..). 18
19. Соціальна робота з дітьми з особливими потребами Стаття Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. \ Керівник авт кол.: С. В. Толстоухова. – К.: Академпрес, 1999. – 112 с. – С. 52-58. 7
20. Сім’я і проблеми інвалідності Стаття Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю // За заг. ред. Толстоухової С.В., Пінчук І.М. – К.: УДЦССМ, 2000. – 184 с. – С. 11-27. 17
21. Social and Psychological Problems of Disabled Children Монографія K.: Logos. 2000 – 83 p. 83
22. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів Монографія К.: Логос, 2000. – 87 с. 87
23. Професійна підготовка студентів з особливими потребами в адаптації Стаття Вісник Університету „Україна”. – 2001. – № 1. – С. 86-90. 5
24. Розвиток мотивації до професійної діяльності у студентів спеціальності „Соціальна робота” Стаття Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 року. – К., 2002. – Частина І. – С. 177-181. 5
25. Актуальні питання розроблення моделі спеціаліста Тези доповіді Вісник Університету “Україна”. Теоретичне та науково-методичне видання. – № 2. – 2002. – С. 22-29. 8
26. Соціально-правова робота з інвалідами Методична розробка Проблеми педагогічних технологій. Зб. наук. праць. – Випуск 1.: Луцьк – 2003. – С. 142-153. 12
27. Соціальна педагогіка. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.040200 – соціальна робота Методична розробка К.: Університет “Україна”, 2003. – 47 с. 47
28. Соціально-правова робота з інвалідами. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.040200 – соціальна робота Методична розробка К.: Університет “Україна”, 2003. – 72 с. 72
29. Соціальна робота (теорія і практика) Навчальний посібник із грифом МОН К.: Університет “Україна”, 2004. – 408 с. 203 Тюптя Л.Т.
30. Створення рівних можливостей у сфері освіти для студентів з особливими потребами Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць. – № 1 [3].– 2004. – К. – С. 40-49. 10
31. Соціальна служба як професійна референтна група Стаття Матеріали науково-практичної конференції „Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування”, 12 травня 2005 р. м. Черкаси / Ред. кол.: В. В. Москаленко, Н. І. Кривоконь, Н. М. Дембіцька. – К.: Фенікс, 2005. – С. 237-244. 8
32. Теоретико-методологічні основи навчання та виховання студентів з особливими потребами. Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К.. Вид-во Університет “Україна”, 2005. – С. 10-12. 3
33. Особливості тьюторського педагогічного супроводу студентів з особливими потребами Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К.. Вид-во Університет “Україна”, 2006. – С. 35-38. 3
34. Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора/доцента Методичні рекомендації Укл..: Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф., Іванова І.Б. – К.: Університет „Україна”, 2007. – 38 с. 29 Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф.
35. Теоретико-методологічні засади навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб.: наукових праць. – № 3 (5). – К.: Університет „Україна”, 2007. – С.188-197. 10
36. Соціальна робота (теорія і практика). Модульна програма для студентів спеціальності „Соціальна робота” Методичний посібник К.: Університет „Україна”, 2007. – 112 с. 112 Тюптя Л.Т.
37. Соціальна робота: теорія і практика Навчальний посібник К.: Знання, 2008. – 574 с. 574 Тюптя Л.Т.
38. Особливості відображення характеру технологічного процесу при викладанні навчальної дисципліни «Соціальна робота (теорія і практика)» Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2008. – 718 с. – С.273-275 2
39. Особливості формування знань, умінь і навичок професійної діяльності у процесі викладання дисципліни «Соціальна робота (теорія і практика)» Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – №5(7). – К.: Університет «Україна», 2008. – 513 с. – С. 50-64. 15
40. Соціально-правова робота з інвалідами. Модульна програма для студентів спеціальності «Соціальна робота» Методичний посібник К.: Університет «Україна», 2009. – 57 с. 57
41. Самостійна робота студентів в умовах інформаційного навчального середовища Збірник наукових праць Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна». – 2009. – №6(8). – C.54-66. 12 Тюптя Л.Т.
42. Соціальна робота: методика викладання Навчально-методичний посібник К.: Університет «Україна», 2011. – 340 с. 340 Тюптя Л.Т.
43 Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Навчальний посібник для студентів ВНЗ К.: Задруга, 2011. – 416 c. 416
44 Методика викладання соціальної роботи : навчальна програма з навчальної дисципліни для магістрів спеціальності «Соціальна робота» Методичний посібник К.: Університет «Україна», 2011. –– 50 с. 50 Тюптя Л.Т.
45 Наукові передумови розроблення моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі Збірник наукових праць Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет «Україна». – 2011. – № 8 (10).– С. 10-16. 16
46 Соціально-педагогічні принципи інклюзивного навчання Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 69-70. 2
47 Соціально-педагогічна просвітницько-виховна робота у світлі Конвенції ООН про права інвалідів Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 122-123. 2
48 Здоров’язберігаючі технології в інклюзивній освіті Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей XIII міжнародної наук.-практ. конф. (20-21 листопада 2013 р., м. Київ). – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 185-187. 3 Титова А.
49 Технологія соціального консультування у шкільному інклюзивному середовищі Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей XIII міжнародної наук.-практ. конф. (20-21 листопада 2013 р., м. Київ). – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 31-33. 2 Кроль Л.
50 Концепції нормалізації в інтегрованому освітньому середовищі Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : Тези доповідей XIII міжнародної наук.-практ. конф. (20-21 листопада 2013 р., м. Київ). – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 34-36. 3
51 Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи Стаття Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 4. – С. 315-319. 4 Тюптя Л.Т.
52 Соціальна робота: теорія і практика Навчальний посібник 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 575 с. 575 Тюптя Л.Т.
53 Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі Стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна». – № 11 (13). – 2014. – C. 10-26. 16
54 Соціально-педагогічні аспекти соціального здоров’я Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – C. 110-111. 2
55 Особливості життєдіяльності випускників з особливими освітніми потребами Університету «Україна» Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – C. 112-114. 4 Пацеля А.П.
56 Основи здоров’я у соціальній роботі відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 114-116. 3 Антоненко К.В.
57 Оcвітній та професійний стандарти: проблеми відповідності Стаття Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2014. – № 1-2 (34-35). – С. 135-146. 11
58 Соціально-педагогічні аспекти соціального здоров’я Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 110-111. 2
59 Особливості здоров’я в теорії і практиці соціальної роботи Тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук.конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 127-129. 3 Антоненко К.В.
60 Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах: досвід служб у справах дітей Тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 129-130. 2 Анцерова Г.А.
61 Групова соціальна робота на основі арт-терапії Тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 149-150. 2 Ковальчук Ю.О.
62 Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» в аспекті соціальної роботи Тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 168-169. 2 Судак І.О.
63 Особливості соціальної роботи з людьми з порушенням слуху Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 115-116. 2 Ушеренко С.
64 Особливості створення соціальної служби в інтегрованій освітній системі вищого навчального закладу Тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: Тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 117-118. 2 Нікітіна Т.
65 Теорія і практика соціальної роботи. Професійна підготовка магістрів соціальної роботи Навчально-методичний посібник на основі фахових укр.-рос.-англ. термінів К.: Університет «Україна», 2016. – 66 с.